Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tai ac Adfywio

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
01 Rhagfyr 2016
Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, yn cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £30 miliwn ychwanegol eleni tuag at ddarparu 20,000 o dai fforddiadwy newydd.
 
22 Tachwedd 2016
Mae'r Ysgrifennydd dros Gymunedau, Carl Sargeant wedi dweud heddiw y bydd Rhentu Doeth Cymru yn helpu i godi safonau yn y sector rhentu preifat.
 
10 Tachwedd 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cyhoeddi cynlluniau i helpu cyn-aelodau'r Lluoedd Arfog sy'n pontio yn ôl i fywyd fel sifiliaid i ddod o hyd i lety ac osgoi bod yn ddigartref.
 
02 Tachwedd 2016
Heddiw, amlinellodd Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflawni ei nod uchelgeisiol o ddarparu 20,000 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol.
 
20 Hydref 2016
Dywedodd Carl Sargeant y byddai’r gyllideb gref ar gyfer tai yn helpu Llywodraeth Cymru i gwrdd â’u targed o ddarparu 20,000 o dai fforddiadwy ychwanegol yn ystod oes y llywodraeth hon.
 
13 Hydref 2016
Mae'r Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, wedi croesawu ffigurau sy'n dangos bod 79% o holl dai cymdeithasol yn bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru ar 31 Mawrth 2016
 
28 Medi 2016
Mae Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant wedi tynnu sylw heddiw at y ffaith mai dim ond wyth wythnos sydd gan landlordiaid preifat yng Nghymru I gofrestru eu hunain a’u heiddo gyda Rhentu Doeth Cymru.
 
15 Medi 2016
Mae cynlluniau i sicrhau bod cyn-aelodau’r Lluoedd Arfog yn cael cymorth i ddod o hyd i lety priodol ac osgoi digartrefedd yn mynd allan am ymgynghoriad heddiw.
 
14 Medi 2016
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant heddiw y bydd yr Hawl i Brynu yn cael ei hatal dros dro ar Ynys Môn i sicrhau bod tai cymdeithasol ar gael ar gyfer y rheini sydd eu hangen.
 
08 Awst 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, wedi llongyfarch 348 o fusnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr am weithio gyda'i gilydd i sefydlu Ardal Gwella Busnes.
 
11 Gorffennaf 2016
O ganlyniad i Ddeddf Tai (Cymru) 2014, rhaid i bob landlord preifat gofrestru eu hunain a'u heiddo â Rhentu Doeth Cymru erbyn 23 Tachwedd.
 
08 Gorffennaf 2016
Mae’r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, Carl Sargeant, wedi galw ar landlordiaid cymdeithasol, cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol i helpu i daclo achosion Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol.
 
07 Gorffennaf 2016
Heddiw, fe wnaeth yr Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, Carl Sargeant, ymweld â St Tydfil’s Court i weld sut mae Cartrefi Cwm Merthyr wedi gwella bywydau tenantiaid.
 
05 Gorffennaf 2016
Mae prosiectau adfywio yng Nghymru yn cael eu hannog i ymgeisio i Gronfa Cymunedau’r Arfordir sydd â £3.4 miliwn ar gael o heddiw ymlaen.
 
30 Mehefin 2016
Mae mynd i’r afael â’r problemau sy’n deillio o ddigartrefedd, problemau sy’n ddiangen ac y gellir eu hatal, yn flaenoriaeth allweddol i’r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, Carl Sargeant.
 
01 Mehefin 2016
Heddiw ymwelodd yr Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, Carl Sargeant â datblygiad Cymdeithas Tai Unedig Cymru yn yr Hen Orsaf Dân ym Margoed, i weld sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen.
 
24 Mawrth 2016
£12.8 miliwn i adfywio canol trefi a chreu swyddi
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae deuddeg o brosiectau adfywio ar fin cael hwb o £12.8 miliwn, gan greu mwy na 400 o swyddi newydd, 50 o hyfforddeiaethau a thros 220 o gartrefi newydd.
 
17 Mawrth 2016
Hwb Cymunedol Grangetown wedi'i agor gan y Gweinidog
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd hwb cymunedol newydd o'r radd flaenaf yng Nghaerdydd yn darparu mynediad am ddim at y Rhyngrwyd, llyfrgell newydd, tai, a chyngor ar fudd-daliadau a chyflogaeth, a'r cyfan dan un to.
 
16 Mawrth 2016
Mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am adfywio yng Nghymru, Lesley Griffiths, wedi llongyfarch grŵp o bron i 400 o fusnesau yn Aberystwyth ar lwyddo i sefydlu Ardal Gwella Busnes (BID).
 
15 Mawrth 2016
£4m i wella cefnogaeth ar gyfer pobl hŷn a phobl anabl
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cyhoeddwyd buddsoddiad o £4m i wella cefnogaeth ar gyfer pobl anabl a phobl hŷn sydd am fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i