Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Isafbris uned yn "rhan bwysig" o'r ymdrechion i leihau niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol – Vaughan Gething

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi dweud y bydd gosod isafbris uned ar gyfer alcohol yn rhan bwysig o becyn ehangach o fesurau i leihau'r niwed a achosir wrth oryfed alcohol yng Nghymru.
Dydd Mawrth 13 Mawrth 2018

 Cyn trafodaeth yn y Cynulliad ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) Llywodraeth Cymru, a gyflwynwyd i'r Cynulliad Cenedlaethol fis Hydref y llynedd, mae'r Ysgrifennydd Iechyd wedi cyhoeddi buddsoddiad ychwanegol i wasanaethau camddefnyddio sylweddau. 

Yn ddiweddarach heddiw, bydd Aelodau'r Cynulliad yn penderfynu a ddylai'r Bil basio ei gyfnod deddfwriaethol cyntaf, a symud ymlaen i gyfnod 2 – sy'n cynnwys ystyriaeth fanwl gan bwyllgorau'r Cynulliad. Os caiff y Bil ei basio gan y Cynulliad yn ddiweddarach eleni, y bwriad ar hyn o bryd yw y byddai'r isafbris uned yn cael ei gyflwyno 12 mis ar ôl i'r Bil gael y Cydsyniad Brenhinol. 

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi bron £50m y flwyddyn i gefnogi pobl sy'n camddefnyddio sylweddau. Mae bron hanner y cyllid hwn yn mynd yn uniongyrchol i'r saith Bwrdd Cynllunio Ardal sy'n comisiynu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau i'w rhanbarth. 

Wrth ymateb i alwadau i ddyrannu adnoddau ychwanegol i wasanaethau camddefnyddio sylweddau, mae'r Ysgrifennydd Iechyd wedi cadarnhau y bydd y cyllid camddefnyddio sylweddau sydd wedi'i glustnodi i fyrddau iechyd yn cynyddu bron £1m, i dros £18m o 2018-19. 

Wrth siarad cyn y drafodaeth, dywedodd Vaughan Gething: 

"Mae’n broblem yng Nghymru bod alcohol rhad a chryf ar gael yn rhwydd, fel sy’n wir am lawer o wledydd eraill y Gorllewin. 

"Nid yw isafbris uned yn fwled arian, ond bydd yn offeryn pwysig newydd wrth inni fynd ati i leihau lefelau yfed alcohol. Drwy gyflwyno isafbris, fe allwn wneud gwahaniaeth – fel rydym wedi’i wneud drwy wahardd smygu, gan ddangos ein penderfyniad i greu dyfodol gwahanol i bobl Cymru. 

"Rwyf wedi bod yn gwbl glir na fydd hynny ynddo’i hun yn gweithio. Mae angen mynd ati i ymdrin â'r polisi alcohol yng Nghymru mewn sawl ffordd, a thrwy wneud hynny, gallwn ysgogi newid. Dyna pam ein bod yn cefnogi pobl yng Nghymru i ddatblygu perthynas iachach ag alcohol, drwy ein Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau, a sicrhau nad yw pobl yn marw o yfed alcohol. 

"Rydyn ni'n gwybod bod digonedd o dystiolaeth o bob cwr o'r byd sy'n dangos bod y berthynas rhwng pris alcohol a lefelau yfed alcohol yn un glir. Mae ein deddfwriaeth arloesol yn helpu i fynd i'r afael â hynny. 

"Mae galw ers amser i Gymru newid ei pherthynas ag alcohol. Rwy'n disgwyl y bydd y Bil hwn yn gwneud cyfraniad hanfodol i leihau arferion yfed peryglus a niweidiol ac yn anad dim, y bydd yn helpu i achub bywydau." 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 13 Mawrth 2018 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2018
Ll M M I G S S
<< Tac    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i