Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tir ysbytai, tir ysgolion a meysydd chwarae Cymru i fod yn ddi-fwg erbyn haf 2019

Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i ymestyn y gwaharddiad ar smygu i gynnwys mannau awyr agored, gyda disgwyl y bydd tir ysbytai, tir ysgolion a meysydd chwarae yn ddi-fwg erbyn haf 2019.
Dydd Gwener 25 Mai 2018

Drwy gryfhau'r gyfraith ynghylch smygu mewn mannau cyhoeddus yng Nghymru, bydd pobl nad ydynt yn smygu'n cael eu hamddiffyn rhag mwg ail-law, ac ni fydd plant a phobl ifanc yn gweld smygu fel peth normal. 

Er bod gan y rhan fwyaf o ysbytai bolisïau yn erbyn smygu ar eu tir eisoes, ar hyn o bryd mae'n anodd i'r staff orfodi’r gwaharddiad. 

Bu'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn ymweld ag uned famolaeth Ysbyty Glan Clwyd, lle dywedodd y staff wrtho eu bod wedi derbyn cwynion gan famau am bobl yn smygu y tu allan i'r ysbyty wrth iddynt gyrraedd a gadael yr ysbyty gyda'u babanod ifanc.

Mae Tîm Rheoli'r Ysbyty hefyd wedi cael cwynion am bobl yn smygu wrth y brif fynedfa newydd, ac wrth fynedfeydd eraill ar draws y safle.

Bydd y newidiadau hyn yn ei gwneud yn anghyfreithlon smygu ar dir ysbytai, gyda chefnogaeth gyfreithiol i ddirwyo smygwyr sy'n torri'r rheolau. Bydd hyn yn gwella'r amgylchedd i gleifion, ymwelwyr a staff.

Dywedodd Vaughan Gething:

"Rwy'n falch iawn bod Cymru'n parhau i arwain y Deyrnas Unedig yn ei hymdrechion i leihau nifer y bobl sy’n smygu ac atal pobl ifanc rhag dechrau smygu yn y lle cyntaf. 

"Mae agweddau at smygu wedi newid yn sylweddol ers 2007. Bryd hynny roedd rhywfaint o wrthwynebiad, ond mae'r diwylliant wedi newid yn rhyfeddol, ac rwy'n falch iawn bod ein cynllun i ymestyn ardaloedd di-fwg i gynnwys mannau cyhoeddus awyr agored wedi cael cefnogaeth sylweddol gan y cyhoedd.

"Dyma gam arall i'r cyfeiriad iawn i sicrhau nad yw smygu'n cael ei weld fel peth normal yng Nghymru."


Smygu sy'n cyfrannu fwyaf at y baich clefydau presennol yng Nghymru, gan achosi tua 5,450 o farwolaethau ac oddeutu £302m o wariant i'r GIG bob blwyddyn.

Mae cymorth ar gael i bobl sydd am roi'r gorau i smygu. Mae Cynllun Cyflawni ar Reoli Tybaco Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i helpu mwy o bobl i roi'r gorau i smygu drwy annog y defnydd o wasanaethau pwrpasol i'w cynorthwyo a chryfhau'r cyfeiriadau at y gwasanaethau hynny, yn arbennig ymysg grwpiau sy'n debygol iawn o smygu. 

Mae'r GIG yn cynnig cymorth a chyngor i bobl sydd am smygu drwy Helpa Fi i Stopio. 

Dywedodd Teresa Owen, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: 

"Ddylai neb smygu mewn ysbyty, ac mae'r Bwrdd Iechyd yn benderfynol o greu amgylchedd di-fwg. Rydyn ni'n derbyn nifer o gwynion am bobl yn smygu o amgylch yr ysbyty, yn arbennig ger y brif fynedfa. Rhaid i ni ddod o hyd i ffordd o sicrhau bod ein safle'n ddi-fwg, gan helpu mwy o gleifion, ymwelwyr a staff i roi'r gorau i smygu."

Bydd y newidiadau i'r ddeddfwriaeth ddi-fwg yn cael eu cyflwyno dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, a basiwyd gan Aelodau'r Cynulliad llynedd. 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 25 Mai 2018 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i