Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ymgyrch yn annog cleifion i godi ar eu traed, gwisgo a symud

Mae’r Athro Jean White, Prif Swyddog Nyrsio Mehefin, yn cefnogi ymgyrch ledled y Deyrnas Unedig (DU) sy’n annog cleifion i newid o’u pyjamas a symud.
Dydd Gwener 13 Ebrill 2018

Mae’r her Codi, Gwisgo, Symud (#EndPJParalysis) yn cael ei chynnal dros 70 diwrnod. Nod yr ymgyrch yw cyflawni gwerth un miliwn o ddiwrnodau claf gyda chleifion perthnasol yn newid o’u pyjamas a gwisgo a symud o gwmpas, dros gyfnod o 70 diwrnod. Bydd yr her yn cael ei chynnal o 17 Mehefin tan 26 Mehefin 2018 mewn amryw o sefydliadau iechyd a gofal ar draws y DU i nodi pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed. 

Mae ymchwil yn dangos, yn achos 60% o gleifion nad ydyn nhw’n symud, nad oes unrhyw reswm meddygol pam y dylent aros yn y gwely. Mae wedi dod i’r amlwg hefyd, yn achos cleifion sydd dros 80 oed, fod 10 niwrnod o orffwys yn y gwely yn gallu arwain at golli màs y cyhyrau sydd gyfystyr â’r hyn a gollir dros gyfnod o hyd at 10 mlynedd fel arfer. 

Cafodd ymgyrch Get up and Go! Ysbyty Treforys ei lansio’r llynedd i helpu cleifion a’u teuluoedd i ddeall pam mae cleifion yn cael eu hannog gan staff i godi o’r gwely a gwisgo tra eu bod dal ar y ward.  

Mae cymryd rhan mewn cynllun o’r fath yn arwain at fanteision fel: 

  • lleihau’r amser y bydd rhaid i gleifion aros yn yr ysbyty 
  • lleihau’r risg na fydd cleifion yn gallu symud mor hawdd, y byddant yn colli eu ffitrwydd neu’n syrthio 
  • lleihau gwastraff bwyd oherwydd bod cleifion yn symud mwy ac angen mwy o egni
  • lleihau’r risg y bydd angen gofal sefydliadol ar gleifion pan fyddant yn cael eu rhyddhau o’r ysbyty 
  • gwella llesiant cleifion a staff.
Yn ystod ymweliad ag Ysbyty Treforys i weld y cynllun ar waith heddiw, dywedodd yr Athro White: 

“Drwy siarad â rhai o’r cleifion sydd yma, rydw i wedi gweld â’m llygaid fy hun y manteision y bydd codi o’r gwely a gwisgo yn eu cael o safbwynt helpu pobl i wella.

“Mae’n well gan gleifion, yn gyffredinol, fod gartref nac yn yr ysbyty ac mae ymchwil yn dangos y gallai aros yn rhy hir yn y gwely wneud mwy o ddrwg nag o les. Felly, drwy fod yn fwy egnïol, mae cleifion yn aros yn gryf ac yn helpu eu hunain i wella fel y gallan nhw fynd adref yn gynharach.  

“Mae’n newid braf i weld cymaint o gleifion yn symud o gwmpas y ward heddiw. Gall y newid bach syml hwn gael effaith gadarnhaol iawn ar gleifion, o safbwynt eu hiechyd meddwl a chorfforol. Rwy’n annog pob sefydliad iechyd a gofal yng Nghymru i gymryd rhan yn yr ymgyrch Codi, Symud, Gwisgo.”  

Dywedodd y ffisiotherapydd Sharon Maggs:

“Mae ymchwil ar gael sy’n dangos bod 10 diwrnod yn y gwely yn gallu arwain at golli cryfder yn y cyhyrau sydd ar yr un lefel â’r hyn a fydd yn cael ei weld dros gyfnod o hyd at 10 mlynedd fel arfer. Mae hynny’n syfrdanol. 

“Rydyn ni’n gwybod nad aros yn y gwely yw’r peth gorau i gleifion ei wneud bob amser. Hoffem ni rannu’r neges â chleifion, aelodau eu teuluoedd ac ymwelwyr i beidio â chael syndod wrth ddod i’r ysbyty os byddan nhw’n fy ngweld i, neu fy nghydweithwyr, yn annog cleifion i godi, ymolchi a gwisgo.

“Rydyn ni eisiau eu gweld nhw’n ymddwyn fel byddan nhw’n ei wneud fel arfer, a bod yn naturiol. Dyna yw’r moddion gorau.”

Dywedodd y Therapydd Galwedigaethol Sarah Morse:

“Yr hyn rydyn ni eisiau gweld unigolion yn ei wneud pan fyddan nhw’n dod i’r ysbyty yw codi, dewis beth maen nhw ei eisiau i frecwast, gwisgo eu dillad, cerdded i’r ystafell ymolchi ac ymolchi. 

“Pethau y byddai rhywun yn ei wneud gartref o ddydd i ddydd yw’r rhain. Bydd gwneud hyn yn eich cadw chi’n iach, eich cadw chi’n gryf ac yn eich cadw chi’n egnïol.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 13 Ebrill 2018 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2018
Ll M M I G S S
<< Tac    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i