Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Academi newydd i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o radiolegwyr yng Nghymru

Bwriedir creu academi newydd i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o radiolegwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes delweddu yng Nghymru, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething heddiw (ddydd Gwener 14 Gorffennaf 2017).
Dydd Iau 13 Gorffennaf 2017

Bydd Academi Ddelweddu Genedlaethol newydd Cymru, sy'n cael ei sefydlu gyda chyllid o  £3.4m oddi wrth Lywodraeth Cymru, yn cael ei lleoli ym Mhen-coed, Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y cyfleuster arloesol newydd sydd wedi'i ddylunio'n bwrpasol yn caniatáu ar gyfer cynnydd mewn capasiti i hyfforddi radiolegwyr clinigol yng Nghymru. Disgwylir i'r Academi ddechrau gweithredu erbyn canol 2018.

Bydd yr academi newydd yn darparu amgylchedd arloesol a modern ar gyfer hyfforddiant arbenigol i wella profiad dysgu hyfforddeion mewn partneriaeth â'r ddarpariaeth hyfforddi bresennol mewn safleoedd ysbytai ledled De Cymru.

Bydd yn helpu i gyflwyno cwricwlwm Coleg Brenhinol y Radiolegwyr (RCR) mewn amgylchedd pwrpasol trwy ystafelloedd gweithfannau, hyfforddiant ffugio a darlithfa. Bydd radiolegwyr ymgynghorol ar draws y De'n darparu seminarau a goruchwyliaeth i hyfforddeion ar astudiaethau delweddu, gan gynnwys dehongli pelydr-X, sganiau CT ac MRI.

Ar y dechrau, bydd yr academi yn canolbwyntio ar hyfforddi radiolegwyr ond bydd yn ymestyn i gynnwys radiolegwyr, sonograffwyr a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes delweddu sy'n hanfodol i sicrhau gweithlu delweddu cynaliadwy at y dyfodol.

Bydd ei sefydlu'n caniatáu ar gyfer cynnydd yn y gweithlu delweddu clinigol a nifer y radiolegwyr clinigol hyfforddedig yng Nghymru, a fydd, yn ei dro, yn gwella gwasanaethau i gleifion ledled Cymru.

Dywedodd Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd:

"Dw i wrth fy modd yn cymeradwyo pecyn ariannu o  £3.4m i sefydlu Academi Ddelweddu Genedlaethol newydd Cymru.

“Mae radiolegwyr a'r rhai yn y gweithlu delweddu yn chwarae rôl o bwys wrth gefnogi staff meddygol a chlinigol gydag ymchwiliadau delweddu ac adroddiadau amserol, sy'n caniatáu i feddygon ddarparu'r gofal gorau posibl i gleifion.

“Bydd gan yr academi newydd rôl bwysig wrth ganiatáu inni gynyddu nifer y radiolegwyr hyfforddedig yn GIG Cymru i sicrhau gweithlu cynaliadwy, o safon uchel at y dyfodol."

Dywedodd Dr Phillip Wardle, Radiolegydd Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Arweinydd Clinigol Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru:

“Rydyn ni wrth ein bodd fod Llywodraeth Cymru a'r Byrddau Iechyd yn cefnogi sefydlu Academi Ddelweddu Genedlaethol  Cymru. Bydd yr academi yn helpu i fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu delweddu a radioleg glinigol, gan roi i Gymru weithlu radiolegwyr o ansawdd uchel a chynaliadwy  at y dyfodol.

“Bydd yr academi yn hwyluso cynnydd sylweddol yn y capasiti ar gyfer hyfforddiant radioleg, gan ddynwared modelau academi eraill mewn rhannau eraill o'r DU.

“Rydyn ni wrth ein bodd yn symud i fodel academi o hyfforddiant a fydd yn helpu i fynd i'r afael â'r sefyllfa o ran y gweithlu delweddu a chyflawni nodau ac uchelgais GIG Cymru ar gyfer diagnosteg a gwell canlyniadau i gleifion.”

Y bwriad yw y bydd yr academi yn dal i ddatblygu, gan ddod yn ganolfan ar gyfer arloesi ac ymchwil ac i chwarae rôl yn addysg a hyfforddiant y gweithlu delweddu ehangach yn GIG Cymru, megis radiolegwyr a sonograffwyr.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 13 Gorffennaf 2017 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i