Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Rhagfyr 2017
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi anfon neges Nadolig i ddangos ei werthfawrogiad ac i ddiolch i'r gwasanaeth iechyd a gofal yng Nghymru.
 
21 Rhagfyr 2017
Yn annog pawb ledled Cymru i ofalu am bobl hŷn a'r rheini sy'n agored i niwed, sy’n aelodau o’n teulu neu'n gymdogion, y Nadolig hwn.
 
20 Rhagfyr 2017
Erbyn 2035, yn ôl adroddiad newydd, amcangyfrifir y bydd cynnydd o 119% yn nifer y bobl dros 85 oed sy'n byw yng Nghymru.
 
20 Rhagfyr 2017
Mae mwy o bobl Cymru yn cael gofal priodol ar ddiwedd eu hoes, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw.
 
19 Rhagfyr 2017
O dan y gwasanaeth sy’n cael ei gynnal gan Lywodraeth Cymru, Dewis Fferyllfa, mae fferyllwyr yn cymryd cyfrifoldeb dros reoli amrywiaeth o fân anhwylderau.
 
18 Rhagfyr 2017
Mae Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, yn annog rhieni plant dwy a thair oed yng Nghymru i fynd â'u plant i gael eu brechu rhag y ffliw y gaeaf hwn.
 
11 Rhagfyr 2017
Mae cynlluniau i adeiladu canolfan gofal integredig newydd sbon i bobl Aberteifi wedi cael eu cymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething.
 
07 Rhagfyr 2017
Yn y Gemau OlympAGE bydd pobl hŷn a phobl anabl yn cystadlu mewn gweithgareddau tîm cystadleuol wedi'u hysbrydoli gan y Gemau Olympaidd yn Rio.
 
06 Rhagfyr 2017
Dyma’r buddsoddiad mwyaf gan Lywodraeth Cymru sy’n targedu’r seilwaith gofal sylfaenol a chymunedol.
 
06 Rhagfyr 2017
Wedi cadarnhau y bydd y swm y gall pobl Cymru ei gadw pan fyddant mewn gofal preswyl yn cynyddu o £30,000 i £40,000 o fis Ebrill 2018.
 
04 Rhagfyr 2017
Mae'r gefnogaeth ar gyfer y system rhoi organau newydd yng Nghymru yn uchel, yn ôl Gwerthusiad Effaith Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru).
 
29 Tachwedd 2017
Mae ymchwil newydd a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos mai yfwyr niweidiol a pheryglus fydd yn profi effaith fwyaf gosod isafbris uned ar gyfer alcohol.
 
24 Tachwedd 2017
Mae darparu seibiannau i ofalwyr a sicrhau bod ganddynt y cymorth sydd ei angen arnynt i fyw eu bywydau, ymysg blaenoriaethau newydd Llywodraeth Cymru i wella bywydau gofalwyr yng Nghymru.
 
24 Tachwedd 2017
O’r mis hwn ymlaen, gofynnir i feddygfeydd teulu yng Nghymru gofnodi anghenion gwybodaeth a chyfathrebu eu cleifion sydd â nam ar y synhwyrau.
 
23 Tachwedd 2017
Mae GIG Cymru yn rhoi diagnosis o ganser ac yn trin mwy nag erioed o gleifion â chanser o fewn yr amser targed.
 
20 Tachwedd 2017
Mae'r llwyddiant yn dilyn lansio ymgyrch newydd yn y DU ac yn rhyngwladol i hyrwyddo Cymru fel lle gwych i feddygon, gan gynnwys meddygon teulu, hyfforddi, gweithio a byw.
 
15 Tachwedd 2017
Mae gwell cynlluniau i wrthsefyll pwysau'r gaeaf yn eu lle i fynd i'r afael â'r heriau tymhorol sy'n wynebu GIG Cymru.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i