Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Rhagfyr 2015
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn taro’r targed eto o ran cleifion â’r mwyaf o angen
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Pum munud a 30 eiliad oedd yr amser arferol a gymerodd y gwasanaeth ambiwlans i ymateb i’r cleifion mwyaf difrifol wael ym mis Tachwedd.
 
30 Rhagfyr 2015
Cyffuriau newydd i drin canser y colon a’r rhefr a ffeibrosis systig ar gael yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd meddyginiaethau i drin canser y colon a’r rhefr a ffeibrosis systig ar gael yn gyffredinol drwy GIG Cymru.
 
23 Rhagfyr 2015
Llai o bobl yn gorfod aros ymlaen yn yr ysbyty diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae oedi wrth drosglwyddo gofal yn cyfeirio at bobl yn ysbytai’r GIG sy’n barod i symud ymlaen at y cam nesaf yn eu gofal ond sy’n cael eu gohirio am un neu ragor o resymau.
 
21 Rhagfyr 2015
Rhaglen newydd i roi brechiad HPV i ddynion hoyw yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Daw’r penderfyniad ar ôl i’r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu argymell cyflwyno rhaglen o’r fath.
 
18 Rhagfyr 2015
Amserau cwblhau ar gyfer achosion gofal yn y Llys Teulu yng Nghymru wedi cael eu torri fwy na hanner
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Daeth terfyn amser o 26 wythnos i rym ym mis Ebrill 2014 o dan Ddeddf Plant a Theuluoedd 2014 o ganlyniad i adolygiad eang o'r System Cyfiawnder Teuluol yng Nghymru a Lloegr.
 
16 Rhagfyr 2015
Gweinidog Iechyd yn cyhoeddi £3.9m ar gyfer canolfan iechyd newydd Blaenau Ffestiniog
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd canolfan iechyd cymuned newydd yn cael ei hadeiladu ym Mlaenau Ffestiniog gyda £3.9m o gyllid gan Lywodraeth Cymru, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
 
16 Rhagfyr 2015
Cynlluniau 100 diwrnod i wella gwasanaethau canser trwy Gymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, cyhoeddodd Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd, fod pob bwrdd iechyd yng Nghymru wedi llunio cynllun 100 diwrnod i wella gwasanaethau ac amseroedd aros canser.
 
15 Rhagfyr 2015
£7.5m o fuddsoddiad yn hwb i wasanaethau newyddenedigol yn Ysbyty Athrofaol Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiwcyhoeddwyd y bydd gwasanaethau arbenigol i fabanod sydd wedi'u geni'n gynnar yn ysbyty mwyaf Cymru yn cael eu moderneiddio gyda hwb ariannol o £7.5m gan Lywodraeth Cymru.
 
14 Rhagfyr 2015
Gweinidogion Cymru yn canmol "gwyrth fodern" staff iechyd a gofal cymdeithasol Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi canmol "gwyrth fodern" y gofal y mae staff y GIG a'r gwasanaethau cymdeithasol yn ei ddarparu ar hyd a lled y wlad yn eu neges Nadolig flynyddol heddiw.
 
11 Rhagfyr 2015
Technoleg ddigidol yn rhoi rheolaeth i bobl dros eu hiechyd a gofal cymdeithasol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd pobl yn gallu cael ymgynghoriad â'u meddyg teulu trwy ddefnyddio ffôn clyfar a monitro eu hiechyd eu Bydd pobl yn gallu cael ymgynghoriad â'u meddyg teulu trwy ddefnyddio ffôn clyfar .
 
10 Rhagfyr 2015
Bargen newydd i helpu pobl sy'n wynebu argyfwng iechyd meddwl
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cytundeb newydd i wella’r system o ofal a chymorth i bobl sy’n wynebu argyfwng iechyd meddwl wedi'i lofnodi heddiw gan Lywodraeth Cymru, heddluoedd, y GIG, cynghorau ac asiantaethau eraill.
 
07 Rhagfyr 2015
Gweinidog yn lansio cynllun i fynd i'r afael â bygythiad ymwrthedd gwrthfiotig
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi lansio cynllun newydd i fynd i'r afael ag Ymwrthedd Gwrthficrobaidd, un o'r bygythiadau iechyd mwyaf sy'n wynebu'r wlad.
 
07 Rhagfyr 2015
Gwasanaethau Cymraeg yng ngwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru i gael eu cryfhau
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae sicrhau diogelwch, urddas a pharch i siaradwyr Cymraeg yn ganolog i gynlluniau i gynnig gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn Gymraeg, heb i rywun orfod gofyn amdanynt.
 
04 Rhagfyr 2015
Prif Weithredwr GIG Cymru'n dweud bod cynlluniau ar gyfer y gaeaf ar waith
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Nifer o fesurau sy'n cael eu rhoi ar waith i baratoi ar gyfer y gaeaf, megis lleihau derbyniadau i'r ysbyty, gwella cymorth i alluogi cleifion i ddychwelyd adref ar ôl cael triniaeth.
 
03 Rhagfyr 2015
There’s no place like home: ‘hospice at home’ services to be expanded throughout Wales
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Hospice services provided to people in their own homes will be expanded throughout Wales, as part of a move to improve end of life provision across the country.
 
01 Rhagfyr 2015
Cyfraith chwyldroadol newydd i gynyddu cyfraddau rhoi organau yn dod i rym yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno system chwyldroadol newydd i gynyddu nifer y rhai sy’n rhoi organau, wrth i’r system honno ddod i rym heddiw (Dydd Mawrth, Rhagfyr 1).
 
30 Tachwedd 2015
Ymgyrch iechyd llygaid i helpu Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru yn galw ar Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig i ddefnyddio gwasanaeth rhad ac am ddim arbennig i wirio iechyd eu llygaid.
 
29 Tachwedd 2015
Mae Gweinidog Iechyd Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno gwaharddiad ar hysbysebu bwydydd a diodydd sy’n uchel mewn braster, halen a siwgr, i blant cyn y trothwy 9pm.
 
28 Tachwedd 2015
Cynllun sgorio hylendid bwyd ‘Sticeri ar ffenestri’ yn llwyddiant mawr i Gymru - Vaughan Gething
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno cynllun sgorio hylendid bwyd gorfodol.
 
27 Tachwedd 2015
Mae’r gwasanaeth gofal meddygol brys arloesol i Gymru yn darparu triniaethau sydd fel arfer ond ar gael mewn ysbytai.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i