Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Canmoliaeth i dîm Wrecsam sy’n helpu’r digartref gan Brif Weinidog Cymru

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi canmol tîm sy’n helpu pobl ddigartref yn Wrecsam yn ystod ymweliad â’r dref.
Dydd Gwener 11 Ionawr 2019

Mae’r Hwb Gofal Cymunedol, sydd wedi elwa o gyllid Llywodraeth Cymru, yn darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl sy’n cysgu ar y stryd, a hefyd cyngor ar dai a lles ac amrywiaeth o wasanaethau eraill.                  

Sylfaenwyd yr Hwb yn 2016 gan feddyg teulu yn Wrecsam, Dr Karen Sankey, Dewi Richards, rheolwr iechyd meddwl gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a Tanya Jones o’r elusen i bobl ddigartref, The Wallich.

Mae’n cynnal sesiynau galw heibio wythnosol gyda nifer o sefydliadau, gan gynnwys y bwrdd iechyd, yr Adran ar gyfer Gwaith a Phensiynau a Chyngor Wrecsam. Bellach mae’r hwb yn cefnogi mwy na 100 o bobl ddigartref, sy’n cysgu ar y stryd neu sydd â phroblemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau.

Ymunodd y Prif Weinidog ag un o’r sesiynau galw heibio yn adeilad Byddin yr Iachawdwriaeth yn Wrecsam.

Dywedodd Mark Drakeford:

“Wrth i’r tywydd oeri, mae’n hanfodol bod y gefnogaeth briodol ar gael i bobl sy’n ddigartref ac yn cysgu ar y stryd.

“Yn ddiweddar rydyn ni wedi cyhoeddi £1.34m i roi sylw i gysgu ar y stryd yng Nghymru y gaeaf yma, gan gynnwys £54,000 ar gyfer yr Hwb Gofal Cymunedol yn Wrecsam.

“Mae’r dull amlasiantaeth o weithio yma, gyda phawb ar gael mewn un lle i ddarparu cyngor a chefnogaeth hanfodol, yn rhagorol. Mae sawl rheswm cymhleth pam mae pobl yn mynd yn ddigartref i ddechrau ac mae’n bwysig eu bod nhw’n cael cyfle i gael y gefnogaeth briodol ar yr amser priodol – fel maen nhw yma.                        

“Fe hoffwn i ddiolch i bawb sy’n rhan o’r prosiect yma am eu gwaith caled a’u hymroddiad.”

Dywedodd Dr Sankey:

“Rydw i’n hynod falch o’r hyn mae’r gydweithfa gofal cymunedol wedi’i gyflawni yn yr hwb mewn partneriaeth ag AVOW a Byddin yr Iachawdwriaeth, gan weithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid o’r sector gwirfoddol a statudol.        

“Mae’r hwb yn fodel arloesol o ofal sylfaenol sy’n cynnig dull hygyrch, cyfannol a pherson-ganolog o weithio sy’n diwallu anghenion iechyd a lles rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymuned ni.  

“Mae llwyddiant yr hwb wedi denu cefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru, Sefydliad Steve Morgan, Sefydliad Waterloo a Sefydliad Allen Lane, gan alluogi cydweithredu i gyflogi gweithwyr llywio gofal – ac roedd un o’r rhain yn defnyddio’r hwb yn ei ddyddiau cynnar.

“Gan weithio gyda’r bwrdd iechyd, rydyn ni’n edrych ar sut gallai’r model gael ei efelychu fel model amgen o ddarpariaeth gofal sylfaenol ar gyfer y gymuned ehangach.”

Dywedodd Uwchgapten Roger Batt, Comander Adrannol gyda Byddin yr Iachawdwriaeth yng Ngogledd Orllewin Lloegr a Gogledd Cymru:

“Rydw i mor falch bod y Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi dod yma heddiw i Fyddin yr Iachawdwriaeth yn Wrecsam i weld drosto’i hun bod yr hwb gofal yn darparu gwasanaeth hanfodol i bobl sy’n wynebu digartrefedd yn y dref a’r cyffiniau.

“Mae’r ffaith bod ymwelwyr sydd wedi galw yn yr eglwys dim ond er mwyn cael pryd bwyd poeth a dillad glân yn gallu gweld meddyg teulu hefyd, mynd i’r gymhorthfa lleihau niwed neu gael cyngor ar fudd-daliadau tra maen nhw yma yn wych.      

“Mae’r hwb gofal wir yn helpu i ailgysylltu pobl â’r gefnogaeth y mae arnyn nhw ei hangen er mwyn goresgyn digartrefedd ac rydw i’n llawn edmygedd o bawb sy’n ymwneud â’r bartneriaeth am sicrhau ei bod yn gymaint o lwyddiant.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 11 Ionawr 2019 Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i