Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth Cymru yn cytuno ar Fil Brexit sy'n parchu datganoli

Mae newidiadau sylweddol sy’n diogelu datganoli wedi’u sicrhau i Fil Brexit Llywodraeth y DU.
Dydd Mawrth 24 Ebrill 2018

Mae Gweinidogion Cymru wedi dod i gytundeb gyda Llywodraeth y DU ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) sy'n golygu y bydd meysydd sydd eisoes wedi'u datganoli yn parhau i fod wedi'u datganoli.

Byddai'r Bil ar ei ffurf wreiddiol wedi caniatáu i Lywodraeth y DU gymryd rheolaeth o feysydd polisi datganoledig, fel ffermio a physgota, ar ôl Brexit.

Ar ôl misoedd o drafodaethau dwys, llwyddwyd i ddod i gytundeb, sy'n golygu y gall Llywodraeth Cymru argymell i'r Cynulliad Cenedlaethol roi cydsyniad i'r Bil.

Bydd newidiadau i'r Bil a chytundeb rhynglywodraethol yn cael eu cyhoeddi fory. Mae’r cytundeb yn cynnwys y canlynol:

  • Bydd meysydd sydd eisoes wedi'u datganoli yn parhau i fod wedi'u datganoli, ond mewn nifer cyfyngedig o feysydd bydd angen cytuno ar reolau cyffredin ar draws y DU yn lle rheolau presennol yr UE.
  • Bydd pob pŵer a maes polisi datganoledig yn gorffwys yng Nghymru, oni bai eu bod wedi'u rhagnodi i gael eu dal dros dro gan Lywodraeth y DU. Bydd hyn mewn meysydd lle mae angen rheolau cyffredin ar draws y DU.
  • Bydd Llywodraeth y DU yn ceisio cydsyniad y deddfwrfeydd datganoledig ynglŷn â'r meysydd o gyfraith bresennol yr UE fydd yn cael eu 'rhewi' wrth i reolau cyffredin ar gyfer y DU gyfan -a elwir yn fframweithiau - gael eu cytuno.
  • Mae'r diwygiadau newydd i'r Bil yn cynnwys cymalau 'machlud' sy'n gwarantu mai dros dro yn unig y caiff y pwerau hyn eu 'rhewi', ac mae cyfyngiad ar ba mor hir y gellir cadw pwerau wedi'u 'rhewi' hefyd.
  • Bydd unrhyw reoliadau a wneir gan Lywodraeth y DU mewn meysydd polisi y mae'n eu dal dros dro yn dod i ben ar ôl pum mlynedd, ac ar ôl hynny bydd rhyddid i'r Cynulliad a Gweinidogion Cymru ddeddfu.  

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford:

"Dyma gytundeb y gallwn weithio arni, sy'n cyfaddawdu'n briodol o'r ddwy ochr. Ein nod drwy gydol y trafodaethau hyn oedd diogelu datganoli a sicrhau bod cyfreithiau a meysydd polisi sydd wedi'u datganoli ar hyn o bryd yn parhau wedi'u datganoli, ac rydyn ni wedi llwyddo i wneud hyn.

“Rydyn ni wedi cydnabod o'r cychwyn bod angen fframweithiau cyffredin ar draws y Deyrnas Unedig mewn achosion lle na fydd rheolau'r Undeb Ewropeaidd yn gymwys bellach.

“Roedd y Bil drafft gwreiddiol yn golygu y byddai pwerau a oedd wedi'u datganoli eisoes wedi cael eu crafangu yn ôl gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar ôl Brexit, a dim ond Gweinidogion yn Llundain fyddai â'r hawl i benderfynu os a phryd y byddent yn cael eu rhoi yn ôl i'r seneddau datganoledig. Roedd hyn yn gwbl annerbyniol ac yn groes i ewyllys pobl Cymru a bleidleisiodd dros y setliad datganoli presennol mewn dau refferendwm.

“Rydyn ni mewn sefyllfa gwbl wahanol erbyn hyn. Mae Llundain wedi newid ei safbwynt fel bod pob pŵer a maes polisi yn gorffwys yng Nghaerdydd, oni bai eu bod wedi'u rhagnodi i gael eu dal dros dro gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Bydd y rheiny yn feysydd lle y byddwn yn cytuno bod angen rheolau cyffredin ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan er mwyn sicrhau marchnad fewnol lwyddiannus yn y Deyrnas Unedig.

“Rydym yn croesawu parodrwydd Llundain i wrando ar ein pryderon a chymryd rhan mewn trafodaethau difrifol. Mewn Teyrnas Unedig ddatganoledig, rhaid i lywodraethau ymdrin â'i gilydd yn gyfartal, ac mae'r cytundeb hwn yn gam yn y cyfeiriad cywir. Rhaid i'r agwedd hon barhau nawr wrth inni baratoi ar gyfer ymadael â'r UE a'r cam nesaf o drafodaethau â Brwsel.

"Mae un peth yn gwbl sicr; bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i sicrhau bod llais Cymru'n cael ei glywed yn uchel ac yn glir, er mwyn sicrhau Brexit sy'n diogelu datganoli, swyddi a'n heconomi."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cyllid 24 Ebrill 2018 Brexit Y De-orllewin Y Canolbarth Y De-ddwyrain Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2018
Ll M M I G S S
<< Tac    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i