Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Rhagfyr 2016
Mae £136m pellach wedi cael ei gadarnhau ar gyfer datblygu tai fforddiadwy, cynlluniau lliniaru llifogydd a phrosiectau adfywio ledled Cymru yng Nghyllideb derfynol 2017-18.
 
19 Rhagfyr 2016
Mae Llywodraethau Cymru a'r Deyrnas Unedig wedi cytuno ar fframwaith cyllidol newydd ar gyfer Llywodraeth Cymru.
 
16 Rhagfyr 2016
Mae Mark Drakeford wedi croesawu hwb o bron £1m o arian yr UE i gwmni ym Mhort Talbot sy’n buddsoddi mewn cynlluniau mawr ym maes rheilffyrdd, olew a nwy.
 
13 Rhagfyr 2016
Bydd cymunedau sy'n cael eu heffeithio gan y weithred o waredu gwastraff i safleoedd tirlenwi yn elwa ar gynllun newydd pan fydd y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn cael ei chyflwyno
 
02 Rhagfyr 2016
Mae mwy na £1bn o gronfeydd strwythurol yr UE wedi cael eu buddsoddi mewn cynlluniau ar draws Cymru.
 
30 Tachwedd 2016
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn gwahodd pobl i wneud cais i fod yn gadeirydd ac aelodau cyntaf bwrdd awdurdod newydd, sef Awdurdod Cyllid Cymru.
 
28 Tachwedd 2016
Mae disgwyl i Fil newydd gael ei osod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol heddiw fydd yn cyflwyno'r ail dreth i gael ei datganoli i Gymru, sef treth gwarediadau tirlenwi, o fis Ebrill 2018 ymlaen.
 
24 Tachwedd 2016
Yn dilyn hwb ariannol o £570,000 gan yr UE, bydd prosiect i wella sgiliau a chyfleoedd swyddi pobl o leiafrifoedd ethnig a chymunedau mudol yn cael ei ehangu.
 
23 Tachwedd 2016
"Er nad yw cyhoeddiad heddiw yn mynd mor bell ag oeddem yn ei ddymuno, mae’r buddsoddiad ychwanegol hwn yn gwneud rhywfaint i adfer y toriadau a welwyd i’n cyllideb cyfalaf."
 
20 Tachwedd 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU i hybu buddsoddiad mewn seilwaith ac i roi’r gorau i’w pholisi o galedi er mwyn cefnogi twf yng Nghymru.
 
17 Tachwedd 2016
Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi croesawu ffigurau swyddogol gan Lywodraeth y DU sy’n dangos bod Cymru’n parhau i fuddsoddi mwy mewn gwasanaethau cyhoeddus allweddol.
 
15 Tachwedd 2016
Mae Mark Drakeford wedi croesawu’r newyddion fod Control 2K Ltd, ym Mhen-y-bont ar Ogwr, wedi cael €680,000 o arian Ewropeaidd fel rhan o brosiect arloesol sy’n croesi ffiniau.
 
09 Tachwedd 2016
Bydd dros €9m o arian yr UE yn cael ei fuddsoddi mewn prosiect newydd i ehangu’r sector gwyddorau bywyd yng Nghymru ac Iwerddon.
 
27 Hydref 2016
Mae prifysgolion a busnesau yng Nghymru wedi sicrhau cyllid o fwy na €50m gan raglen ymchwil ac arloesi fwyaf yr UE, sef Horizon 2020, yn ôl yr ystadegau diweddaraf.
 
25 Hydref 2016
Cynhaliwyd cyfarfod Cyd-bwyllgor y Trysorlysoedd (Cymru) ddoe i barhau i drafod y trefniadau cyllid a fydd yn cael eu rhoi ar waith pan fydd pwerau treth newydd yn cael eu datganoli i Gymru.  
 
21 Hydref 2016
Cynhaliwyd cyfarfod rhwng Gweinidogion Cyllid y Gweinyddiaethau Datganoledig heddiw yn Newry.
 
20 Hydref 2016
Mae Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, wedi cyhoeddi menter £13.5m a fydd yn cael cymorth gan yr UE.
 
18 Hydref 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Chyllideb ddrafft ar gyfer 2017-18. Mae’r Gyllideb yn rhoi sefydlogrwydd ac uchelgais mewn cyfnod ansicr.
 
18 Hydref 2016
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru wedi cytuno ar fargen gwerth miliynau o bunnoedd, fel rhan o Gyllideb Ddrafft 2017-18.
 
14 Hydref 2016
Heddiw cadarnhaodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid y bydd cyfradd dreth uwch yn dal i gael ei chodi ar eiddo preswyl ychwanegol yng Nghymru ar ôl i dreth dir y dreth stamp gael ei datganoli
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i