Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
11 Rhagfyr 2015
Hwb gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i arwain llwyddiant busnes
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd menter newydd gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i helpu perchnogion a rheolwyr busnes i ennill sgiliau arwain a rheoli wedi cael ei chyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt.
 
10 Rhagfyr 2015
Gweinidog yn gweld manteision cymunedol buddsoddiad Cartrefi Clyd yng Nghaerdydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bu'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth Jane Hutt yn ymweld â chynllun arbed ynni gwerth £2.3 miliwn sydd wedi cynhesu 250 o gartrefi yng Nghaerdydd a'u gwneud yn rhwyddach i'w gwresogi.
 
10 Rhagfyr 2015
Cyllid cyfalaf yn creu dyfodol disglair i Ysgol Gynradd Rhaglan
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bu'r Gweinidog Cyllid yn ymweld ag Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Rhaglan i weld â’i llygaid ei hun sut mae £2.25 miliwn o gyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru i ysgolion wedi cael ei wario.
 
08 Rhagfyr 2015
Hwb o £300m i GIG Cymru yn y Gyllideb
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae buddsoddiad o bron i £300m ar gyfer GIG Cymru yn ganolog i Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17, sy’n cael ei chyhoeddi heddiw.
 
07 Rhagfyr 2015
BYDD Cymru’n cael symiau canlyniadol o HS2
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mewn ymateb i ddatganiadau camarweiniol heddiw ar HS2 a symiau canlyniadol, gall Llywodraeth Cymru gadarnhau y bydd Cymru’n cael cyllid ychwanegol.
 
03 Rhagfyr 2015
Croesawu cefnogaeth drawsbleidiol i gytundeb ariannu teg ar gyfer y tymor hir – Jane Hutt
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cafwyd cefnogaeth drawsbleidiol yn y Cynulliad i gytundeb rhynglywodraethol ffurfiol i sicrhau canlyniad ariannu teg i Gymru yn y tymor hir, ac mae hynny wedi'i groesawu gan y Gweinidog Cyllid.
 
02 Rhagfyr 2015
Prosiect ymchwil ac arloesi bioburo gwerth £12m gyda chefnogaeth yr UE yn cael y golau ‘gwyrdd’
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw bydd Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth yn cyhoeddi buddsoddiad newydd gwerth £12 miliwn ar gyfer economi 'gwyrdd' Cymru.
 
26 Tachwedd 2015
Dywedodd Jane Hutt wrth weithwyr proffesiynol cyllid cyhoeddus heddiw bod Cymru'n wynebu blynyddoedd o doriadau heb gytundeb hyd yn hyn ynghylch system ariannu teg hirdymor.
 
25 Tachwedd 2015
Jane Hutt yn ymateb i’r Adolygiad Gwariant ‘sy’n taflu llwch i’n llygaid’
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, mae’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth wedi ymateb i Adolygiad Gwariant a Datganiad yr Hydref Llywodraeth y DU sy’n pennu’r cynlluniau gwariant cyhoeddus am y pum mlynedd nesaf.
 
20 Tachwedd 2015
Rhaglen Beilot Ceisiadau ar y Cyd yn darparu gwell mynediad at gontractau'r sector cyhoeddus
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Yn sgil rhaglen beilot ceisiadau ar y cyd, i annog busnesau i gydweithredu er mwyn cynnig am gontractau'r sector cyhoeddus, mae consortia wedi ennill bron dau o bob tri chontract hyd yn hyn
 
19 Tachwedd 2015
Dirprwyaeth Ewropeaidd yn tynnu sylw at gyfleoedd i elwa ar fuddsoddiad mewn seilwaith yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Dirprwyaeth o Ewrop yn ymweld â Chymru er mwyn tynnu sylw at y cyfleoedd posibl ar gyfer elwa ar gyllid seilwaith sylweddol a sicrhau bod cyllid yr UE yn cael yr effaith fwyaf bosibl.
 
10 Tachwedd 2015
Mae prosiect gwerth £6 miliwn sy'n cael cymorth ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd (UE) i helpu i wella cyfleoedd pobl ddi-waith am gyfnod hir yn Nwyrain Cymru wedi'i gyhoeddi.
 
03 Tachwedd 2015
Buddsoddi cyfalaf, nid rhagor o doriadau, sydd ei angen i gynnal twf economaidd yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mewn llythyr at George Osborne cyn yr Adolygiad o Wariant a Datganiad yr Hydref, mae’r Gweinidog yn galw arno i ailystyried cynlluniau Llywodraeth y Deyrnas Unedig i dorri rhagor ar wariant cyhoeddus.
 
02 Tachwedd 2015
Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru o fudd i gleifion a disgyblion Caerdydd Jane Hutt
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Gwelodd y Gweinidog Cyllid yn uniongyrchol sut y mae buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru’n gweddnewid profiadau cleifion a disgyblion yng Nghaerdydd a sut y mae’r gymuned leol yn elwa hefyd.
 
27 Hydref 2015
£5m o Gyllid Buddsoddi i Arbed i gynhyrchu £3m o arbedion blynyddol – Jane Hutt
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid y bydd deg prosiect newydd trwy Gymru yn elwa ar gyfanswm o £5m trwy'r cynllun Buddsoddi i Arbed yn ystod 2015-16, gan arwain at amcangyfrif o £3m o arbedion blynyddol.
 
22 Hydref 2015
Mawredd y Moroedd: Hwb o £2 filiwn gan yr UE i dechnoleg tonnau newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt, yn cyhoeddi y bydd £2 filiwn o gyllid yr UE ar gael i brofi technoleg arloesol sy’n defnyddio ynni o donnau’r môr.
 
16 Hydref 2015
Prosiect gwerth £3.8m i hybu diogelwch swyddi a datblygu gyrfaoedd yn y Cymoedd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Cyllid Jane Hutt, wedi cyhoeddi prosiect newydd gwerth £3.8 miliwn i hybu sgiliau a rhagolygon gweithwyr yng nghymoedd y De.
 
06 Hydref 2015
Cyllideb Ddrafft 2016-17 Llywodraeth Cymru i’w chyhoeddi’n fuan ar ôl yr Adolygiad o Wariant
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cadarnhaodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt y bydd Cyllideb Ddrafft 2016-17 Llywodraeth Cymru yn cael ei chyhoeddi ar 8 Rhagfyr 2015
 
02 Hydref 2015
Gweinidog am gynyddu cyllid i Gymru drwy brosiectau cydweithredol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn siarad gydag arweinwyr ym Mrwsel am uchelgais Cymru i gynyddu gwerth buddsoddiadau’r Undeb Ewropeaidd drwy brosiectau cydweithredol gyda rhanbarthau eraill o’r UE.
 
24 Medi 2015
Hwb gan yr UE i wyddonwyr ifanc Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi hwb ariannol o £1.7m gan yr UE i helpu i gynyddu nifer y peirianwyr, gwyddonwyr, technolegwyr a mathemategwyr ifanc yng ngweithlu Cymru.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i