Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tynnu sylw at y broblem gwastraff bwyd, yn ystod ymweliad tymhorol  Nghymru

Yn ystod ei hymweliad â phencadlys Iceland Food Limited yng Nglannau Dyfrdwy ddoe, dywedodd Hannah Blythyn, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, eto am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â gwastraff bwyd.
Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2017

Bob blwyddyn bydd gwerth tua £660 miliwn o ddofednod yn cael eu taflu. Ymwelodd y Gweinidog ag Iceland, cwmni sy’n arbenigo mewn bwyd wedi’i rewi, i glywed mwy am ei gynlluniau i fynd i’r afael â gwastraff yn y gadwyn gyflenwi. Yn ystod yr ymweliad, cymeradwyodd ymgyrch dymhorol Love Food Hate Waste, sy’n ymwneud â dofednod.

Nod yr ymgyrch ‘Give a Cluck’ eleni yw codi ymwybyddiaeth ymhlith pobl 25 i 34 oed o faint o ddofednod sy’n cael eu gwastraffu bob blwyddyn. Mae’n cynnig cyngor a gwybodaeth am sut i gadw’r cig hwn rhag ei wastraffu. 

Mae Cymru wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran lleihau gwastraff bwyd cartrefi. Yn 2015 roedd lefelau gwastraff bwyd cartrefi 9% y person yn is na gweddill y DU. Yn ogystal, gostyngodd gwastraff bwyd cartrefi 12% y person rhwng 2009 a 2015. Mae hwn yn golygu na chafodd bwyd gwerth £70 miliwn ei wastraffu. Mae 99% o gartrefi yng Nghymru yn rhan o gynlluniau awdurdodau lleol i gasglu gwastraff ar wahân. Dywedodd y Gweinidog:

“Rhan fawr o’r Nadolig yw teuluoedd yn dod at ei gilydd i fwyta, ond mae’n bwysig helpu pobl i ddeall mwy am sut i gadw a rhewi bwyd yn gywir er mwyn gwastraffu llai. 

“Dysgais i heddiw y bydd Iceland yn gwerthu dros 20,000 o dyrcwn wedi’u rhewi yn ei siopau yng Nghymru adeg y Nadolig. Serch hynny, bob blwyddyn yn y DU caiff 86 o filiynau o adar eu  taflu, heb eu bwyta, a gwerth y gwastraff hwn yng Nghymru yw £31 miliwn bob blwyddyn. 

Fel Llywodraeth Cymru, a llawer o sefydliadau’r sector bwyd a diod, mae Iceland wedi ymrwymo i Courtauld 2025, sef cytundeb gwirfoddol, uchelgeisiol i weithgynhyrchu a defnyddio bwyd a diod yn fwy cynaliadwy. Nid yw’r cwmni yn anfon bwyd sydd heb ei werthu i safleoedd tirlenwi. Yn hytrach, mae’n ei roi i’r gymuned, ei droi’n fwyd i anifeiliaid, neu mae’n ei anfon i safle treulio anaerobig. 

Yn gynharach eleni, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru y byddai’n cynnal ymgynghoriad ar gyflwyno targed anstatudol i haneru gwastraff bwyd yng Nghymru erbyn 2025

Dywedodd y Gweinidog:

“Rydyn ni’n falch iawn o’r ffaith mai Cymru yw un o wledydd gorau’r byd am ailgylchu. Er hynny, rydyn ni’n gwybod bod angen gwneud mwy, yn enwedig o ran mynd i’r afael â gwastraff bwyd.  

“Rydyn ni wedi gwneud cynnydd sylweddol. Ond os ydyn ni am wireddu’n huchelgais i haneru gwastraff bwyd erbyn 2025, mae’n rhaid inni ennill cefnogaeth busnesau a theuluoedd.  Roeddwn yn falch iawn o ddysgu am waith Iceland yn y maes hwn, a hoffwn i annog cwmnïau eraill ar draws Cymru i ymrwymo i gytundeb Courtauld." 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 22 Rhagfyr 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i