Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Rhagfyr 2015
Gofalu am anifeiliaid anwes dros y Nadolig – CVO
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Â’r Nadolig ar y trothwy, mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, yn atgoffa perchenogion anifeiliaid anwes bod angen gofal arbennig ar eu hanifeiliaid dros yr ŵyl.
 
21 Rhagfyr 2015
Newidiadau i'r ffordd mae defaid yn cael eu tagio yn y Flwyddyn Newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, wedi atgoffa ffermwyr o'r newidiadau pwysig a fydd yn effeithio ar y ffordd y maen nhw'n tagio ŵyn.
 
18 Rhagfyr 2015
Newidiadau i brofion TB ar wartheg sy’n pori ar dir comin yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Rebecca Evans wedi atgoffa ffermwyr y bydd yn rhaid sicrhau bod gwartheg sy’n cael eu symud i neu oddi ar dir comin wedi cael Prawf TB cyn Symud a bod y prawf hwnnw’n glir.
 
16 Rhagfyr 2015
Cytundeb cwota pysgota 2016 yn fargen dda i Gymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Rebecca Evans wedi croesawu bargen "gref a theg" ar gyfer diwydiant pysgota Cymru. Bydd yn cynyddu cwotâu ac yn sicrhau stociau cynaliadwy am flynyddoedd i ddod.
 
16 Rhagfyr 2015
Y Gweinidog yn ymrwymo £6 miliwn ar gyfer atal llifogydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant wedi cyhoeddi £3 miliwn i fynd â’r cynllun atal llifogydd yn Llanelwy yn ei flaen yn ystod 2016/17.
 
15 Rhagfyr 2015
Cymru'n ailgylchu mwy nag unman arall yn y DU
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Cymru'n ailgylchu mwy o wastraff cartref na phob gwlad arall yn y DU.
 
15 Rhagfyr 2015
Dirprwy Weinidog yn annog ffermwyr i fanteisio ar grant gwybodaeth TB
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, wedi atgoffa ffermwyr i ystyried y risg posibl y gallai anifeiliaid ei beri o ran TB cyn eu prynu.
 
07 Rhagfyr 2015
Ceisio barn ar newidiadau i'r gwaharddiad symud am 6 niwrnod
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, yn ceisio barn ar gynigion newydd i gymryd lle'r gwaharddiad symud am 6 niwrnod, heb gyfaddawdu bioddiogelwch.
 
07 Rhagfyr 2015
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi ymuno â Quebec, Manitoba, Catalonia, Gwlad y Basg a Sao Paulo i lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhyngwladol ar Weithredu ar sail Natur dros Hinsawdd.
 
03 Rhagfyr 2015
Gweinidog yn esbonio’r rhan arloesol y mae Cymru’n ei chwarae i daclo hinsawdd sy’n newid
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant wedi esbonio’r rôl bwysig y mae Llywodraeth Cymru yn chwarae wrth fynd i’r afael â hinsawdd sy’n newid.
 
01 Rhagfyr 2015
Atal y prosiect brechu moch daear
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd wedi cyhoeddi, oherwydd y prinder byd-eang o’r brechlyn BCG, ei bod wedi atal y cyrchu am BCG ar gyfer brechu moch daear yng Nghymru.
 
30 Tachwedd 2015
Annog diwydiant i fanteisio ar gyfleoedd ar gyfer newydd ddyfodiaid
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cyhoeddodd Rebecca Evans, ddwy fenter bwysig fydd yn cefnogi'r math o newid trawsnewidiol fydd yn cynorthwyo i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru am ddiwydiant amaeth gynaliadwy a phroffidiol.
 
30 Tachwedd 2015
Dros hanner ffermwyr Cymru i gael eu taliadau yn yr wythnos gyntaf
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Dywed y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, y bydd rhandaliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol yn dechrau cael eu talu i ffermwyr Cymru yfory (dydd Mawrth 1 Rhagfyr).
 
24 Tachwedd 2015
Gweinidog yn ymweld â phrosiect tlodi tanwydd gwerth £2 filiwn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd preswylwyr o Gibbonsdown ym Mro Morgannwg yn elwa o fuddsoddiad diweddar o £2 filiwn o gynllun Arbed Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru.
 
23 Tachwedd 2015
Systemau Chwistrellu i gael eu gosod ym mhob tŷ newydd a thai wedi’u hadnewyddu o 2016
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd yna ddeddf newydd yn dod i rym o 1 Ionawr 2016 sy’n ei gwneud yn ofynnol i osod systemau chwistrellu ym mhob tŷ newydd a thai wedi’u hadnewyddu yng Nghymru.
 
20 Tachwedd 2015
Gweinidog yn amlinellu’r cynigion i roi hwb i dwf gwyrdd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cynigion sy’n edrych ar sut y gall Llywodraeth Cymru wella a chyflymu’r buddsoddiadau mewn prosiectau gwyrdd.
 
16 Tachwedd 2015
Talu’r taliadau cymorth yn gynnar i ffermwyr godro
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, wedi cadarnhau y bydd taliadau cymorth yr UE i ffermwyr godro Cymru’n dechrau cael eu talu heddiw.
 
09 Tachwedd 2015
Y Gweinidog yn agor amddiffynfeydd arfordirol newydd gwerth £15m yn y Rhyl
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd y Gweinidog yn cwrdd â thrigolion lleol sydd wedi gwirfoddoli i fod yn wardeiniaid llifogydd yn y Rhyl.
 
05 Tachwedd 2015
Y newid yn yr hinsawdd ar frig agenda disgyblion Cymru cyn COP21
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, bydd 49 o ddisgyblion o ysgolion o bob cwr o Gymru yn cael cyfle i drafod yr effeithiau a’r camau sy’n rhaid eu cymryd i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.
 
03 Tachwedd 2015
Penodiadau newydd i greu llais cryf dros genedlaethau'r dyfodol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Cymru unwaith yn rhagor yn dangos ei hymrwymiad i genedlaethau'r dyfodol.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i