Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Kirsty Williams yn esbonio’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Newydd

Dydd Llun 24 Ebrill 2017

Dywedodd Kirsty Williams:

“Ar hyd y blynyddoedd, mae ysgolion bob amser wedi defnyddio profion i weld pa mor dda y mae plant yn datblygu. Yn yr wythnosau nesaf, bydd yr holl ddisgyblion o flynyddoedd dau i naw drwy Gymru yn sefyll y profion darllen a rhifedd cenedlaethol.

Rwyf am fod yn glir ynghylch pam rydym yn cynnal ein profion darllen a rhifedd cenedlaethol – i helpu ein hysgolion i gynllunio'r camau nesaf er mwyn i ddysgwyr ddatblygu'r sgiliau craidd hyn. Nid 'graddio' y disgybl na'r ysgol yw diben y profion hyn.

Mae ein profion cenedlaethol wedi’u datblygu’n benodol i'w cynnal yng Nghymru er mwyn i athrawon ym mhob ysgol gael yr un wybodaeth am sgiliau darllen a rhifedd eu disgyblion. Caiff y profion hyn eu cynnal ddiwedd mis Ebrill neu ddechrau mis Mai bob blwyddyn mewn ysgolion.

Mae dau fath o brofion rhifedd: prawf 30 munud ar rifedd gweithdrefnol a phrawf 30 munud ar resymu rhifyddol. Mae’r prawf gweithdrefnol yn mesur sgiliau megis rhifedd, mesur a data. Mae'r prawf rhesymu rhifyddol yn edrych ar sut y gall plant ddatrys problemau bob dydd.

Mae yna hefyd brawf darllen awr o hyd, wedi'i rannu'n adrannau a chyda thoriadau i ddysgwyr iau. Mae’r profion darllen yn cynnwys cwestiynau byr yn seiliedig ar ddau neu ragor o destunau. Bydd rhai o’r cwestiynau yn canfod pa mor dda y mae’r disgyblion wedi deall y testun, a’r lleill yn anelu at weld a yw plant yn gallu llunio barn am yr hyn y maent yn ei ddarllen. Cyn i’r prawf ddechrau, caiff y plant gyfle i ymarfer rhai cwestiynau er mwyn iddynt wybod sut fathau o gwestiynau fydd angen iddynt eu hateb, a’r hyn a allai gael ei ofyn.

Yr hyn sy'n allweddol i ni yma yng Nghymru yw sut rydym yn defnyddio'r hyn y mae'r profion yn ei ddweud wrthym. Mae'r profion yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i ychwanegu at yr hyn y mae athro plentyn yn gwybod am ei sgiliau darllen a rhifedd o'i waith bob dydd yn y dosbarth. Gall athrawon ddefnyddio’r canlyniadau i nodi cryfderau a hefyd y meysydd lle mae’n bosib y bydd angen rhagor o help a chefnogaeth ar ddisgybl. Erbyn diwedd tymor yr haf, bydd rhieni yn derbyn canlyniadau gan yr ysgol o bob prawf y mae eu plentyn wedi’i sefyll. Mae'r adroddiadau hyn yn dangos i ysgolion a rhieni sut y mae pob dysgwr wedi perfformio yn y profion, o gymharu â phob dysgwr arall o'r un oedran yng Nghymru. Wrth gwrs, un darn o dystiolaeth yn unig y gall unrhyw brawf ei darparu o waith y dysgwr, ac mae angen ystyried hyn ochr yn ochr ag asesiad athro o'i waith drwy gydol y flwyddyn.

Mae ein hagwedd ni tuag at y profion yn wahanol iawn i Loegr. Bwriad ein profion rhifedd a darllen ni yma yw edrych ar gynnydd blynyddol disgyblion a gweld pa gymorth y gallai fod ei angen arnynt. Nid yw canlyniadau'r profion hyn yn cael eu defnyddio i feirniadu perfformiad ysgol ac nid ydynt yn cyfrannu at 'radd' ysgol, yn wahanol i Loegr lle mae canlyniadau profion TASau yn llywio tablau cynghrair ysgolion.

Rwy'n ymgymryd â rhaglen uchelgeisiol o ddiwygiadau ym maes addysg, ac rwy'n disgrifio hyn fel ein cenhadaeth genedlaethol, sef codi safonau llythrennedd a rhifedd a mynd i'r afael â'r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol. Bydd ein profion rhifedd a darllen yn parhau'n rhan allweddol o'r ffordd rydym yn helpu disgyblion i gyflawni eu potensial.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i