Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Canllaw i weithwyr treth proffesiynol ar gyfraddau a bandiau'r Dreth Trafodiadau Tir (TTT), goblygiadau hyn ar gyfer ffeilio ffurflen dreth, a ble i gael mwy o wybodaeth a chymorth. 

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Newidiadau i gyfraddau a bandiau TTT 

Band cyfradd sero ar gyfer prif gyfraddau preswyl  

Ar 3 Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd y cynnydd dros dro i fand cyfradd sero TTT ar gyfer trafodiadau eiddo preswyl yn cael ei ymestyn hyd 30 Mehefin 2021.

Mae hyn yn golygu bydd y band sero ar gyfer trafodiadau:

 • cyn 1 Gorffennaf 2021, hyd at ac yn cynnwys £250,000
 • ar ac ar ôl 1 Gorffennaf 2021, hyd at ac yn cynnwys £180,000

Ni fydd unrhyw reolau trosiannol. Bydd angen i drafodiad gael ei gwblhau cyn 1 Gorffennaf 2021 er mwyn defnyddio'r cynnydd dros dro i'r band cyfradd sero.

Cyfraddau preswyl uwch

Ar 22 Rhagfyr 2020, cynyddodd cyfraddau preswyl uwch TTT 1% ar draws pob band.

Yn y rhan fwyaf o achosion, lle'r oedd contractau eisoes wedi'u cyfnewid, ond trafodiadau heb eu cwblhau, mae'r gyfradd uwch flaenorol yn berthnasol.

Cyfraddau amhreswyl

Ar 22 Rhagfyr 2020:

 • cynyddodd band cyfradd sero’r dreth a godir ar bremiymau ac aseiniadau lesoedd, a throsglwyddiadau eiddo rhydd-ddaliadol o £150,000 i £225,000
 • cynyddodd band cyfradd sero’r dreth a godir ar elfen rent lesoedd amhreswyl o £150,000 i £225,000

Rydym wedi diweddaru'r tudalen cyfraddau a bandiau a'n cyfrifiannell dreth swyddogol i gynnwys y cyfraddau newydd.

Beth mae'r newid yn ei olygu i drafodiadau cyfraddau preswyl uwch

Mae'r cyfraddau a'r bandiau newydd yn berthnasol o 22 Rhagfyr 2020, felly os yw'r prynwr yn cwblhau pryniant eiddo:

 • cyn 22 Rhagfyr maent yn talu'r cyfraddau treth blaenorol
 • ar neu ar ôl 22 Rhagfyr maent yn talu'r cyfraddau treth newydd

Mae eithriad os ydynt wedi cyfnewid contractau cyn 22 Rhagfyr ond heb gwblhau. Yma, efallai y byddant yn gallu defnyddio'r cyfraddau treth blaenorol os nad oes unrhyw newidiadau sylweddol i'r trafodiad rhwng cyfnewid a chwblhau.

Mae gennym ganllawiau trawsnewidiol ar y newid i gyfraddau uwch. Mae’r rhain yn ymhelaethu ar y rheoliadau ac yn ymwneud â pha gyfraddau fydd yn berthnasol i drafodiad.

I ffeilio ffurflen dreth ar ein system TTT ar-lein gan ddangos eich bod yn defnyddio'r rheolau trawsnewidiol

 1. Anghytunwch â'r cyfrifiad treth a gynhyrchwyd.
 2. Nodwch gyfanswm cywir y dreth sy'n ddyledus gan ddefnyddio'r cyfraddau a'r bandiau blaenorol.
  Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell dreth i'ch helpu i gyfrifo'r dreth sy'n ddyledus, ond dylech ddefnyddio'r dyddiad cyfnewid fel y dyddiad dod i rym fel bod y cyfrifiad yn cael ei wneud gan ddefnyddio'r cyfraddau a'r bandiau cywir.
 3. Dewiswch ‘rheolau trawsnewidiol yn berthnasol' fel y rheswm dros anghytuno â'r cyfrifiad treth ac eglurwch sut y daethoch i'r cyfrifiad hwn.

Os ydych chi'n ffeilio ffurflen dreth bapur

O dan gwestiwn 92, dewiswch ‘rheolau trawsnewidiol yn berthnasol' fel y rheswm dros ddarparu cyfrifiad treth gwahanol i'n cyfrifiannell dreth.

Trosglwyddo i'r cyfraddau amhreswyl newydd

Ar gyfer unrhyw drafodiad amhreswyl ar neu ar ôl 22 Rhagfyr 2020 bydd y prynwr yn talu'r cyfraddau newydd. Rydym wedi diweddaru ein canllawiau ar sut i drin trafodiadau cysylltiol sy'n croesi'r newid yn y cyfraddau.

Newidiadau i’r rent perthnasol

Yn y gyllideb ddrafft mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bwriad i gynyddu swm y 'rhent perthnasol' ar gyfer elfen rent blynyddol rhenti amhreswyl o £9,000 i £13,500 ym mis Chwefror 2021. Pasiwyd y newid hwn gan Senedd Cymru ar 2 Chwefror 2021 ac mae mewn grym o 4 Chwefror 2021.

Rydym wedi diweddaru ein cyfrifiannell dreth, ein canllawiau rhent perthnasol a’n gwasanaethau ar-lein er mwyn adlewyrchu’r newid yn y rhent perthnasol.

Cymorth a Chefnogaeth

Os oes angen unrhyw ganllawiau arnoch ar sut mae'r newidiadau hyn yn berthnasol i drafodiad, cysylltwch â ni.

Os nad yw'r trethdalwr yn gallu ffeilio neu dalu'r dreth i ni ar amser oherwydd eu hamgylchiadau, dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl, a chyn i’r ffurflen dreth neu’r taliad fod yn ddyledus.