Neidio i'r prif gynnwy

Sut y byddwn yn rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, a elwir hefyd yn gymdeithasau tai, o ganlyniad i’r coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ar ddechrau’r pandemig, cafodd y gwaith o oruchwylio a chyhoeddi dyfarniadau rheoleiddio yn rheolaidd ei atal dros dro, fel y gallai’r Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ganolbwynio ar barhau i ddarparu gwasanaethau mewn amgylchiadau anodd.

Yn dilyn ymgynghori â’r sector, rydym bellach yn cyflwyno raglen o “Ddyfarniadau Rheoleiddio Interim”. 

Y Rhaglen

Mae dau gam i’r rhaglen:

 • Asesiad cyd-destunol i benderfynu pryd y caiff Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig unigol eu hasesu.
 • Dyfarniad rheoleiddio interim llai manwl.

Asesiad Cyd-destunol

Mae’r asesiad wedi’u seilio ar y ffactorau canlynol:

 • Maint y sefydliad
 • Cymhlethdod
 • Cyfradd twf datblygiadau
 • Gwybodaeth reoleiddiol
 • Capasiti a rheoli ariannol

Adolygu’r Asesiad/Dyfarniad

Rydym yn cydnabod bod yr amgylchedd gweithredu’n parhau i fod yn heriol. Felly, bydd dyfarniadau interim yn "Ddyfarniadau Cadarnhau", sy'n cadarnhau bod y dyfarniad blaenorol yn parhau i fod ar waith (neu beidio) ar y sail nad oes unrhyw faterion wedi dod i'r amlwg sy'n newid proffil risg y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yn sylweddol. Ni chyhoeddir adroddiadau ar ddyfarniadau, ond cyhoeddir datganiad cryno byr ar wefan Llywodraeth Cymru, ac mae hefyd yn ofynnol i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig gyhoeddi'r datganiad ar eu gwefan.

Nodir elfennau’r dyfarniad isod:

 • Dyfarniad sydd eisoes yn bodoli
 • Datganiad ar yr arolwg o barhad y busnes
 • Datganiad “Hunanardystio” – amcanion llywodraethu/busnes/cyfraniad y tenant
 • Gwybodaeth reoleiddiol
 • Cydnerthedd/hyfywedd ariannol – datganiad ariannol cryno

Cwestiynau cyffredin

Ar gyfer beth y defnyddir yr asesiad cyd-destunol?

Mae'r asesiad cyd-destunol yn ddull o benderfynu ar ba adolygiadau o ddyfarniadau a gynhelir ym mha chwarter. Cytunwyd ar yr egwyddorion drwy nifer o drafodaethau â rhanddeiliaid.

A allwch chi ddweud wrthym pryd y byddwn yn cael dyfarniad, gan y gallai fod angen cymeradwyaeth y Bwrdd arnom ar gyfer y datganiad “Hunanardystio”?

Bydd gan bob Landlord Cymdeithasol Cofrestredig ofynion cymeradwyo gwahanol ar gyfer y datganiad yn unol â'u trefniadau llywodraethu. Fodd bynnag, er mwyn helpu i gynllunio unrhyw gymeradwyaethau, bydd Rheolwr Rheoleiddio yn cysylltu â'r Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestresig sydd i'w hasesu yn Chwarter 3 yn unigol yn gynnar ym mis Tachwedd i gael trafodaeth fanylach, ac â’r rheini sydd i’w hasesu yn Chwarter 4 cyn gynted ag y bo'n ymarferol, ond cyn y Nadolig.

Beth y dylid ei gynnwys mewn datganiad “Hunanardystio”?

Fel arfer, nid ydym yn rhagnodol o ran sut y dylai datganiad edrych na beth y dylid  ei gynnwys. Dylai dynnu sylw, ar ffurf gryno, at newidiadau perthnasol a gyflwynwyd ers mis Ebrill 2020 oherwydd y pandemig (neu reswm arall) i drefniadau llywodraethu, amcanion busnes a threfniadau/canlyniadau cynnwys tenantiaid.

Nid oes angen datganiad cydymffurfio arnom, ond mae angen inni allu deall:

 • Natur unrhyw newidiadau perthnasol (nid y manylion)
 • Bod effeithiau'n cael eu hystyried a'u lliniaru lle y bo'n briodol
 • Bod y cymeradwyaethau angenrheidiol ar waith.

Mewn geiriau eraill, sicrwydd bod unrhyw newidiadau wedi'u gwneud mewn ffordd ystyriol a gyda'r llywodraethu priodol. Dylai fod yn bosibl tynnu unrhyw wybodaeth o'r fath o adroddiadau/cofnodion ac ati.

Byddwn yn cysylltu ag unigolion yn dilyn hynny os bydd arnom angen rhagor o wybodaeth yn ychwanegol at y datganiad.

Beth os bydd mater(ion) perthnasol, yn ein barn ni, wedi newid proffil risg Landlord Cymdeithasol Cofrestredig?

Yr ateb diofyn, ym mhob sefyllfa ac eithrio’r sefyllfaoedd mwyaf difrifol, yw y byddwn yn cydweithio â’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig i ddeall y mater a rhoi cyfle i'r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig ymateb. Yna, byddwn yn penderfynu a yw dyfarniad cadarnhau yn briodol neu a oes angen dyfarniad diwygiedig.