Neidio i'r prif gynnwy

Yn egluro pwy all fynychu angladdau a'r angen am ymbellhau cymdeithasol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gall angladdau fod yn brofiad gofidus, ac mae effaith coronafeirws yn ei gwneud yn anoddach fyth i wneud trefniadau ymarferol. Mae'r canllawiau hyn wedi'u paratoi i helpu pobl yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 yn gosod cyfyngiadau newydd, dros dro ar gynulliadau a symudiadau gan bobl yng Nghymru.

Mae hyn wedi ei wneud i leihau lledaeniad y coronafeirws, achub bywydau a diogelu GIG Cymru. Mae’r rheoliadau newydd yn ei gwneud yn ofynnol i bobl aros gartref.

Maent yn caniatáu i bobl adael y cartref i fynd i angladd:

  • os chi yw’r person sy’n trefnu’r angladd
  • os ydych wedi cael gwahoddiad i’r angladd
  • os ydych yn ofalwr person sy’n mynd i’r angladd (naill ai am mai ef sy’n trefnu’r angladd neu am ei fod wedi cael gwahoddiad)

Dylai pawb sy’n mynd i angladd – boed mewn amlosgfa, man addoli neu fynwent – gymryd pob cam rhesymol i aros 2 fetr i ffwrdd oddi wrth rywun nad yw’n byw gydag ef neu nad yw'n gofalu amdano. Bydd hyn yn helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws.

Bydd y rheini sy’n gyfrifol am gynnal yr amlosgfa, y man addoli neu’r fynwent yn gwneud trefniadau i sicrhau y cedwir at y rheol 2 fetr hon.

Mae’r angen i gynnal 2 fetr rhwng pobl yn golygu mai cyfyngedig fydd nifer y bobl a fydd yn gallu mynd i angladd.

Byddwch chi’n cael gwybod yn glir am uchafswm nifer y bobl a fydd yn gallu mynd i angladd cyn i’r angladd gael ei gynnal. Er mwyn diogelu rhag lledaeniad y coronafeirws, dim ond drwy wahoddiad y gofynnir ichi drefnu angladdau.

Mae colli unrhyw un sy’n agos atoch yn beth anodd a thrist iawn. Ond ar yr adeg hon, gofynnwn mai dim ond i angladdau eich teulu a’ch ffrindiau agosaf yr ydych yn mynd a dim ond os ydych wedi cael gwahoddiad. Peidiwch â mynd i angladd os byddai gwneud hynny yn golygu llawer o deithio.

Os oes gennych symptomau coronafirws – tymheredd uchel neu beswch newydd, parhaus neu golli’r gallu i arogli neu flasu – ni ddylech fynychu.

Os ydych yn hunanynysu oherwydd bod achos posibl o’r coronafeirws ar eich aelwyd cewch fynd os cymerwch gamau i leihau’r risg o drosglwyddo’r haint. Os ydych yn eithriadol o agored i niwed neu mewn grŵp a warchodir dylech hefyd gael help i fynd os ydych yn dymuno gwneud hynny.

Gall angladdau gael eu darlledu arlein a’u ffrydio’n fyw fel y gall pobl nad ydynt yn gallu bod yn bresennol yn gorfforol fynd i’r angladd yn rhithwir. Yn ogystal, gellir agor llyfrau cydymdeimlad arlein a thalu teyrngedau eraill drwy gyfathrebu electronig neu’r cyfryngau cymdeithasol.

Efallai y bydd teulu a ffrindiau yn dymuno ystyried hefyd gynnal gwasanaeth coffa neu ddathliad o fywyd pan fydd pandemig y coronafeirws wedi dod i ben.

Mae’n bwysig peidio â gohirio angladd eich anwyliad. Rydym yn deall pa mor anodd y bydd hyn i’w teuluoedd a’u ffrindiau, ond bydd y canllawiau hyn ar waith hyd y gellir rhagweld er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd ac er mwyn sicrhau y gall trefnwyr angladdau, amlosgfeydd a chladdfeydd barhau i gynnig gwasanaeth sydd mor normal â phosibl.

Rhannu’r dudalen hon