Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Canllawiau i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n teithio i Gymru o wlad sydd ar y rhestr oren.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Ebrill 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Llety â chymorth a ddarperir gan y brifysgol

Er mwyn lleihau trosglwyddo Covid-19 wrth gyrraedd o dramor, rhaid i'r rhai sy'n cyrraedd yn rhyngwladol ddilyn rheolau ffiniau yn dibynnu ar o ble y maent wedi teithio.

Dylid darllen y canllawiau hyn ar y cyd â Sut i ynysu pan fyddwch yn teithio i Gymru: coronafeirws (COVID-19)

Diben y canllawiau hyn yw rhoi gwybodaeth berthnasol i fyfyrwyr sy'n cyrraedd y DU ac sy’n teithio i astudio yng Nghymru o wlad sydd ar y rhestr oren.

Rydym yn argymell yn gryf y dylai myfyrwyr sy'n teithio o'r tu allan i'r DU gysylltu â'u prifysgol cyn iddynt fwriadu teithio i'r DU i gael gwybod am y cymorth sydd ar gael gan eu prifysgol yn ystod y cyfnod gofynnol o hunanynysu wrth gyrraedd.

Fel myfyriwr sy'n teithio i Gymru o wlad ar y rhestr oren dylech drefnu eich bod yn sicrhau llety â chymorth a ddarperir gan eich prifysgol ar gyfer eich cyfnod ynysu o 10 diwrnod.

Dylai teithwyr rhyngwladol sy'n cyrraedd o wlad ar y rhestr goch ddilyn y rheolau ar gyrraedd y DU o wlad ar y rhestr goch, ac aros mewn gwesty cwarantîn cyn iddynt deithio i Gymru.

Cyfeiriwch at y canllawiau manwl ar gyrraedd Cymru o dramor, i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Mae gwledydd a thiriogaethau ar y rhestr oren yn lleoedd nad ydynt yn yr Ardal Deithio Gyffredin nac ar y rhestr goch o wledydd.

Rhaid i berson sy'n arddangos symptomau hunanynysu ac archebu prawf.

Gall y rheolau yng Nghymru fod yn wahanol i rannau eraill o'r DU neu rannau eraill o'r byd. Cofiwch ddarllen y Canllawiau Covid-19  sy’n berthnasol i Gymru cyn ichi gyrraedd. Mae’r rheini’n cynnwys gofyniad i wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do.

Canllawiau i fyfyrwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi bod risg uchel iawn yn gysylltiedig â theithio rhyngwladol a all gyflwyno achosion newydd o’r coronafeirws yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â phrifysgolion, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac awdurdodau lleol am sicrhau bod myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu croesawu a’u bod yn ddiogel pan fyddant yn teithio i Gymru. Felly rydym wedi cytuno ar bolisi "Diogelu Myfyrwyr" fel rhan o’n strategaeth Profi, Olrhain Diogelu i sicrhau y gall myfyrwyr rhyngwladol ynysu'n ddiogel am y cyfnod gofynnol. Er mwyn lleihau risgiau a sicrhau bod myfyrwyr rhyngwladol sy'n cyrraedd yn cael eu cefnogi, bydd prifysgolion yn darparu llety a chymorth arall i fyfyrwyr rhyngwladol yn ystod y cyfnod ynysu gofynnol cyn iddynt ymuno â'u haelwydydd a rennir.

Daw'r risg o ymuno ag aelwyd a rennir. Mae unrhyw deithiwr rhyngwladol sy'n ymuno ag aelwyd gyda phobl eraill yn cyflwyno risg ddiangen i eraill sy'n byw ar aelwyd a rennir. Rydym yn gwybod mai'r ffordd hawsaf o ddal Covid-19 yw gan y bobl yr ydych chi'n byw gyda nhw. Yn ogystal, mae'r risg honno hefyd yn creu risg o drosglwyddo’r feirws ymlaen i'r bobl y mae eich cyd-letywyr yn cyfarfod â nhw wedyn.

Er mwyn helpu i leihau'r risg honno rydym yn argymell yn gryf y dylai pob myfyriwr sy'n cyrraedd o dramor drefnu aros mewn llety â chymorth a ddarperir gan eu prifysgol cyn iddynt gyrraedd y DU. Dylech wneud hynny cyn i chi wneud cynlluniau i deithio, fel y gallwch ychwanegu'r cyfeiriad hwnnw ar eich ffurflen lleoli teithwyr.

Pam y gofynnir i mi ynysu mewn llety â chymorth a ddarperir gan y brifysgol?

Rydym yn gwybod, ar ôl blwyddyn o darfu oherwydd Covid-19, y byddwch yn awyddus i ddychwelyd i’ch aelwyd yn ystod y tymor a chyfarfod â’ch cyd-letywyr neu â ffrindiau newydd. Fodd bynnag, gallai hunanynysu ar aelwyd a rennir fod yn heriol dros ben, yn enwedig pan nad yw ffrindiau wedi gweld ei gilydd am gyfnodau hir, neu os nad ydych yn adnabod y bobl y byddwch yn byw gyda nhw’n dda iawn.

A dweud y gwir, gall hyd yn oed yr unigolyn mwyaf penderfynol, ar ôl ychydig ddyddiau o deimlo’n iawn ac yn dilyn cael prawf PCR negyddol, feddwl bod y risg yn fach iawn – ac efallai y caiff ei demtio i blygu'r rheolau.

Er mwyn osgoi'r pwysau hynny ac i'ch diogelu chi, eich cyd-letywyr a'n cymunedau, rydym wedi gofyn i brifysgolion gefnogi pob myfyriwr rhyngwladol i ynysu am 10 diwrnod mewn llety hunangynhwysol penodedig.

Mae'r gyfraith sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi ynysu yn golygu’r canlynol:

 • aros yn eich llety
 • peidio â chael ymwelwyr
 • peidio â mynd allan (rhaid i chi beidio â mynd allan am waith, i’r brifysgol, i siopa, i wneud ymarfer corff nac i ymweld â ffrindiau)
 • trefnu bod siopa a meddyginiaethau yn cael eu danfon i'ch llety

I helpu i ddiogelu Cymru dylech chi wneud y canlynol:

 • peidio â defnyddio mannau a rennir yn eich llety megis mannau bwyta, ystafelloedd eistedd neu ystafelloedd golchi dillad, tra byddwch yn ynysu
 • peidio â chyfarfod â phobl eraill hyd yn oed os ydynt yn aros yn yr un bloc llety, (oni bai eich bod yn teithio gyda'ch gilydd ac mewn llety hunangynhwysol a rennir)
 • cadw’r drws i'ch llety neu ystafell hunangynhwysol ar gau
 • cadw eich ystafell wedi'i hawyru'n dda

Mewn argyfwng os oes rhaid i chi adael eich ystafell, dylech wisgo gorchudd wyneb a chadw 2m ar wahân i eraill.

Bydd eich llety â chymorth a ddarperir gan y brifysgol yn llety hunangynhwysol gyda chyfleusterau ystafell ymolchi preifat at eich defnydd personol (neu i'w defnyddio gan y grŵp yr oeddech wedi teithio gyda nhw), ni fyddant yn cael eu defnyddio gan unrhyw berson arall.

Bydd eich llety â chymorth a ddarperir gan y brifysgol naill ai'n llety hunangynhwysol gyda chegin breifat a fydd at eich defnydd personol (neu i'w defnyddio gan y grŵp yr oeddech wedi teithio gyda nhw), neu os nad oes cyfleusterau cegin, bydd eich prifysgol yn darparu prydau bwyd a byrbrydau i chi eu bwyta yn eich ystafell. 

Ni ddylech adael eich llety hunangynhwysol.

Cofiwch, gallai hyd yn oed daro ar rywun yn y coridor am sgwrs fod yn ddigon i ledaenu'r feirws.

Os byddwch yn gadael eich llety hunangynhwysol gallech fod yn torri'r gyfraith, a gallech fod yn destun dirwy neu erlyniad troseddol.

Canllawiau i brifysgolion

Mae prifysgolion yng Nghymru wedi cytuno i ofalu am yr holl fyfyrwyr sy'n cyrraedd o wledydd sydd ar y rhestr oren yn ystod y cyfnod ynysu i gefnogi'r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu, gan helpu i gadw Cymru'n ddiogel.

Rydym yn croesawu ein myfyrwyr rhyngwladol sy’n dod yn rhan o'n cymunedau yng Nghymru.

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer prifysgolion i'w helpu i ddarparu llety â chymorth i bob myfyriwr sy'n cyrraedd y DU o wledydd sydd ar y rhestr oren.

Bydd myfyrwyr sy'n cyrraedd o wlad ar y rhestr oren o dan ofyniad cyfreithiol i ynysu wrth gyrraedd Cymru. Rhaid i bob myfyriwr sy'n cyrraedd o wledydd ar y rhestr oren fynd yn syth i'r lle y maent yn aros pan fyddant yn cyrraedd y DU, a rhaid iddynt ynysu am 10 diwrnod ar ôl cyrraedd Cymru.

Er mwyn lleihau trosglwyddo COVID-19 wrth gyrraedd o dramor, rhaid i'r rhai sy'n cyrraedd yn rhyngwladol ddilyn rheolau ffiniau yn dibynnu ar o ble y maent wedi teithio.

Gwiriwch y rheolau hyn yn rheolaidd gan eu bod yn agored i newid ar fyr rybudd.

Dylid darllen y canllawiau hyn ar y cyd â Sut i ynysu pan fyddwch yn teithio i Gymru: coronafeirws (COVID-19).

Contract Llety â Chymorth

Er mwyn cefnogi myfyrwyr rhyngwladol sy'n cyrraedd a sicrhau eu bod yn gallu cydymffurfio â'r rheolau hunanynysu, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Awdurdodau Lleol, mae prifysgolion wedi cytuno i ddarparu cymorth i bob myfyriwr sy'n cyrraedd o wledydd sydd ar y rhestr oren.

Mae prifysgolion wedi cytuno i ofyn i bob myfyriwr rhyngwladol sy'n cyrraedd o wledydd ar y rhestr oren ymrwymo i gontract cyn cyrraedd y DU i sicrhau bod myfyrwyr yn aros mewn llety â chymorth a ddarperir gan y brifysgol ar gyfer y cyfnod ynysu.

Gofynnir i brifysgolion gyfathrebu â phob myfyriwr rhyngwladol cyn cyrraedd i ofyn iddynt ymrwymo i'r contract llety ar gyfer eu cyfnod ynysu.

Dylid hysbysu myfyrwyr, os ydynt yn dewis peidio â chydymffurfio â'r contract llety, y gallant fod yn destun camau gorfodi os byddant yn methu â chydymffurfio â'r gofyniad cyfreithiol i hunanynysu.

Rhaid i'r rhai sy'n cyrraedd yn rhyngwladol roi'r cyfeiriad lle byddant yn aros ar eu Ffurflen Lleoli Teithwyr. Rhaid i fyfyrwyr gael y cyfeiriad cyn cyrraedd y DU. Felly, rhaid i brifysgolion allu rhoi cyfeiriad eu llety i'r myfyrwyr cyn cyrraedd y DU.

Mae prifysgolion wedi cytuno i ddarparu llety â chymorth naill ai am ddim neu am gost fach iawn.

Beth ddylai llety â chymorth ei gynnwys?

Dylai llety â chymorth ddarparu llety hunangynhwysol at ddefnydd unigolyn yn unig, neu grŵp o fyfyrwyr os ydynt i gyd yn teithio gyda'i gilydd o'r un porthladd rhyngwladol. Gall llety hunangynhwysol fod yn ystafell gyda chyfleusterau ystafell ymolchi preifat neu stiwdio hunangynhwysol gyda chyfleusterau cegin ac ystafell ymolchi.

Yn dibynnu ar y math o lety hunangynhwysol, dylai prifysgolion naill ai wneud trefniadau i ddosbarthu bwydydd ar-lein i'r drws neu ddarparu prydau parod dyddiol i'r drws. Rhaid i hyn gynnwys brecwast, cinio canol dydd, cinio/swper a byrbrydau iach.

Rhaid i brifysgolion hefyd ddarparu:

 • help i ddarparu cyflenwadau meddygol hanfodol i'r drws
 • help o ran gofynion profi, gan gynnwys casglu o'r drws ac anfon profion wedi'u cwblhau yn ôl

Yn ogystal, rydym yn argymell bod llety â chymorth yn cynnwys:

 • Wi-Fi am ddim
 • dillad gwely, tyweli a gwasanaeth golchi dillad

Yn ogystal, dylai prifysgolion ystyried cymorth ar gyfer iechyd meddwl a lles myfyrwyr. Gallant hefyd ystyried systemau cyfeillio, gweithgareddau ymarfer corff wedi'u trefnu, gweithgareddau cymdeithasol ar-lein yn ogystal â rhaglenni cynefino ac ymgyfarwyddo ar-lein.

Dylai prifysgolion annog myfyrwyr i dderbyn y llety â chymorth, a gallant ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ymrwymo i'r contract fel rhan o amodau'r sefydliad. Fodd bynnag, nid oes gofyniad cyfreithiol i fyfyriwr wneud hynny. Efallai y bydd prifysgolion am ystyried pa gymorth sydd ar gael i unrhyw fyfyriwr sy'n dewis ynysu yn ei lety ei hun.

Cysylltu ag eraill

Mae hunanynysu yn golygu na ddylai myfyrwyr gael ymwelwyr, gan gynnwys ffrindiau a theulu, oni bai eu bod yn darparu gofal hanfodol. Yr unig ffrindiau ac aelodau teuluol sy'n gallu dod i gysylltiad â nhw yw'r rhai a deithiodd gyda nhw ac y maent yn rhannu llety hunangynhwysol â nhw. Rhaid i'r rhai sy'n cyrraedd yn rhyngwladol beidio â gadael eu llety penodedig.

Pobl yr oeddech wedi teithio gyda nhw

Os oedd myfyrwyr rhyngwladol wedi teithio gyda'i gilydd o'r un porthladd rhyngwladol, gall prifysgolion drefnu iddynt rannu llety hunangynhwysol. Ond rhaid i’r llety hwnnw fod at ddefnydd yr unigolion hynny a deithiodd gyda'i gilydd yn unig.

Gall myfyrwyr sy'n teithio gyda'i gilydd barhau i gadw mewn cysylltiad â’i gilydd, ond argymhellir y dylid cadw pellter cymdeithasol os yw hynny'n bosibl.

Cludiant

Argymhellir mai dim ond pan nad oes unrhyw drefniadau teithio eraill yn bosibl y defnyddir trafnidiaeth gyhoeddus.

Er mwyn lleihau'r angen i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, efallai y bydd prifysgolion am ystyried darparu cludiant i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n cyrraedd y DU – gan sicrhau bod yr asesiadau risg a'r mesurau lliniaru priodol ar waith neu ddarparu rhestr o ddarparwyr trafnidiaeth a argymhellir cyn teithio.

Efallai y byddwch am argymell dyddiad cyrraedd a'r pwyntiau cyrraedd a ffefrir er mwyn cefnogi'r gwaith o gydlynu trefniadau teithio.

Cydweithio â’r Tîm ar gyfer Teithwyr sy’n Cyrraedd Cymru

Gan weithio mewn partneriaeth â'r Tîm ar gyfer Teithwyr sy’n Cyrraedd Cymru, bydd gan bob prifysgol un pwynt cyswllt penodol ar gyfer myfyrwyr sy'n cyrraedd yn rhyngwladol a bydd y Tîm hefyd yn rhoi un pwynt cyswllt penodol i bob prifysgol. Bydd hyn yn caniatáu i'r brifysgol neu'r Tîm gysylltu ar ran y myfyrwyr, os oes materion cymhleth i weithio drwyddynt, megis teithiwr sy'n cyrraedd sydd wedi colli ei becyn profi gartref neu heb dderbyn ei ganlyniadau cyn diwedd y cyfnod ynysu. 

Bydd prifysgolion yn rhannu rhestr o gyfeiriadau llety â chymorth ymlaen llaw gyda'r Tîm. Bydd hyn yn galluogi'r Tîm i wybod am unrhyw fyfyriwr sy'n cyrraedd nad yw'n aros mewn llety â chymorth, a chydweithio â’r brifysgol berthnasol fel y gallant gynnig cymorth.

Bydd y Tîm yn gallu datblygu profiad o ddelio â myfyrwyr sy'n cyrraedd. Gall y Tîm wneud nifer o alwadau ffôn i’r teithwyr sy'n cyrraedd i wirio eu bod yn deall y gofyniad i ynysu ac i wirio eu bod yn gallu gwneud y profion a'u dychwelyd, a chynnig unrhyw gymorth.

Camau gorfodi

Gall unrhyw deithiwr rhyngwladol sy’n cyrraedd Cymru ac nad yw'n cydymffurfio â'r gofyniad i ynysu fod yn destun camau gorfodi.

Myfyrwyr sy'n profi'n bositif

Bydd angen cefnogi myfyriwr sy'n profi'n bositif yn ystod y cyfnod ynysu gofynnol, a all fod yn hirach na 10 diwrnod.

Os bydd myfyriwr yn profi'n bositif ar ddiwrnod 2 byddai angen iddo hunanynysu am 10 diwrnod arall, byddai hynny’n golygu hunanynysu am gyfanswm o 12 diwrnod.

Os bydd myfyriwr yn profi'n bositif ar ddiwrnod 8 byddai angen iddo hunanynysu am 10 diwrnod arall, byddai hynny’n golygu hunanynysu am gyfanswm o 18 diwrnod.

Beth sy'n digwydd os bydd myfyriwr sy’n cyrraedd yn arddangos symptomau?

Os bydd unigolyn sy’n cyrraedd yn arddangos symptomau, mae'n ofynnol iddo sicrhau bod yr awdurdodau'n ymwybodol o hynny, cyn glanio os yw'n bosibl, a dangos bod y llety y mae'n aros ynddo yn addas. Mae'n werth nodi hefyd fod pwerau iechyd cyhoeddus ar gael y gellir eu harfer i sicrhau bod unigolion yn ynysu a/neu gyfeirio'r rheini sydd â symptomau at gyfleuster sgrinio ac ati.

Os bydd myfyriwr yn datblygu symptomau wrth deithio, rhaid iddo beidio â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, ac argymhellir nad ydynt yn defnyddio cludiant a rennir.

Cyfrifoldeb y bobl hynny sy'n arddangos symptomau wrth gyrraedd yw trefnu teithio i'w llety ac ynysu yn ôl yr angen, ond efallai y bydd prifysgolion am ystyried sut i gefnogi myfyrwyr sy'n gwneud y trefniadau hynny. Efallai y bydd sefydliadau am ddatblygu strategaeth liniaru i gefnogi myfyrwyr sy'n arddangos symptomau pan fyddant yn cyrraedd.

Dylai unigolion sy'n arddangos symptomau hunanynysu  ac archebu prawf.