Neidio i'r prif gynnwy

Sut gallwch brofi eich bod wedi cael dos llawn y brechlyn er mwyn teithio’n rhyngwladol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae Pàs COVID y GIG yn eich galluogi ddangos i eraill eich bod wedi cael brechlyn COVID-19 pan fyddwch yn teithio dramor.

Gwiriwch y gofynion mynediad megis profion COVID-19 a hunanynysu yn y gwledydd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw (ar GOV.UK).

Bydd angen ichi barhau i ddilyn rheolau eraill pan fyddwch yn teithio, megis profion cyn ymadael.

Gallwch gael Pàs COVID y GIG digidol os:

  • cawsoch eich brechu yng Nghymru neu Loegr
  • ydych yn 16 oed neu'n hŷn

Os cawsoch eich brechu tu allan i'r DU, dylech gael prawf o'ch brechu o'r wlad lle cawsoch eich brechu.

Os cawsoch eich brechu tu allan i'r DU, dylech gael prawf o'ch brechu o'r wlad lle cawsoch eich brechu.

Argymhellir eich bod yn cael fersiwn digidol o'r Pàs COVID yn hytrach na'r fersiwn papur. Byddwch yn gallu ei ddangos ar eich ffôn, tabled neu liniadur.

Ni all pobl yng Nghymru ddefnyddio ap y GIG i gael mynediad i'w Pàs COVID y GIG a'u statws brechu.

Gallwch gael eich statws brechu ar bapur os oes pythefnos wedi pasio ers i chi gael cwrs llawn o frechlyn COVID-19.

Ni allwch ddefnyddio’r canlynol i ddangos eich statws brechu na chael mynediad i’ch Pas COVID y GIG:

  • app y GIG
  • cerdyn apwyntiad y GIG o ganolfannau brechu

Bydd Pàs COVID digidol y GIG yn dangos rhai canlyniadau profion, ond nid pob un. Os nad yw’n dangos canlyniadau eich profion, bydd angen ichi ddangos y neges e-bost neu’r neges destun a gawsoch gyda’ch canlyniad prawf COVID negatif i gael mynediad i unrhyw ddigwyddiadau prawf yn Lloegr.

Cael tystiolaeth ar-lein

Gallwch gael mynediad at eich Pàs COVID y GIG ar gyfer teithio rhyngwladol ar-lein a'i lawrlwytho neu argraffu'r Pàs fel dogfen PDF.  

Rydym yn argymell eich bod yn cofrestru a defnyddio'r gwasanaeth yma o leiaf bythefnos cyn eich bod i fod i deithio.

I gael mynediad at y gwasanaeth bydd angen i chi gofrestru i gael manylion mewngofnodi y GIG os nad oes un gyda chi eisoes. 

I gofrestru i gael manylion mewngofnodi'r GIG bydd angen i chi lwytho llun o gerdyn adnabod (pasbort, trwydded yrru llawn y DU, trwydded yrru llawn Ewropeaidd). 

Os nad oes gyda chi gerdyn adnabod ffotograffig i gael eich Pàs COVID y GIG bydd angen i chi wneud cais am lythyr, drwy ffonio 0300 303 5667. 

Gall cofrestriadau mewngofnodi'r GIG gymryd yn hirach na'r arfer pan fod llawer o geisiadau.

Cael eich Pàs COVID y GIG i ddangos eich statws brechu ar wefan y GIG.

Mae eich Pàs COVID y GIG yn cynnwys cod bar 2D. Nid yw'r dyddiad dod i ben yn berthnasol i'ch statws brechu. Mae'r dyddiad dod i ben yn berthnasol i'r cod bar a bydd yn cael ei ddiweddaru'n awtomatig. 

Os ydych yn lawrlwytho ac argraffu copi, ni fydd y dyddiad dod i ben yn diweddaru a bydd angen i chi argraffu copi newydd. 

Cael help i ddefnyddio Pàs COVID y GIG

Ar gyfer unrhyw broblemau gyda manylion mewngofnodi'r GIG cysylltwch â chanolfan gymorth mewngofnodi'r GIG

Os yw eich cofnod statws brechu yn anghywir, cysylltwch â'ch bwrdd iechyd lleol.

Os yw eich manylion personol yn anghywir bydd angen i chi gysylltu á'ch meddyg teulu.

Cael tystiolaeth drwy'r post

Dylech ond wneud cais am Bàs COVID os:

  • ydych wedi cael cwrs llawn o frechlyn COVID-19 (mae'r dystysgrif yn dilyn bythefnos ar ôl eich ail ddos, felly dylech aros 5 diwrnod ar ôl eich dos olaf cyn gwneud cais amdano)
  • nad ydych yn gallu bod mewn cwarantîn neu ddarparu profion i fodloni gofynion mynediad i wlad
  • ydych yn 16 oed neu'n hŷn
  • ydych am dderbyn copi dwyieithog o'r pàs

Dylech ffonio 0300 303 5667 i wneud cais am Bàs COVID ar gyfer teithio rhyngwladol hanfodol os nad ydych yn gallu defnyddio Pàs COVID y GIG neu os hoffech dystysgrif ddwyieithog.

Gall gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i'r dystysgrif gyrraedd. Ni all ceisiadau gael eu blaenoriaethu, ac ni ellir casglu tystysgrifau.

Gallwch ffonio 7 diwrnod yr wythnos rhwng 9am a 5pm.

Fel arfer mae galwadau o linellau tir yn costio rhwng 2c a 10c y funud. Mae galwadau o ffonau symudol fel arfer yn costio rhwng 10c a 40c y funud. Caiff galwadau o linellau tir a ffonau symudol eu cynnwys mewn pecynnau galw am ddim.

Peidiwch â gofyn i’ch meddyg teulu na'ch canolfan frechu am dystysgrif frechu. Ni allant ddarparu llythyr sy’n dangos eich statws brechu COVID-19.

Os nad ydych wedi’ch brechu’n llawn

Os nad ydych wedi cwblhau’ch cwrs brechu, dylech barhau i ddilyn y gofynion mynediad presennol. Bydd y mwyafrif o wledydd yn derbyn profion neu gwarantin yn lle tystysgrif brechu.

Cyn teithio, bydd angen ichi ymchwilio’n ofalus i reolau’r wlad y byddwch yn mynd iddi.

Mae rhagor o fanylion am ofynion mynediad ar gael ar dudalennau cyngor teithio rhyngwladol GOV.UK ac ar wefannau’r wlad y byddwch yn mynd iddi.

Dyma gyngor i bobl Prydain ar deithio dramor yn ystod y pandemig.

Plant

Ni all plant gael statws brechu COVID-19, gan nad ydynt yn cael eu brechu ar hyn o bryd.

Os byddwch yn teithio dramor, mae’n bosibl y bydd angen ichi ddangos tystiolaeth o brawf COVID-19.

Os ydych wedi’ch cofrestru â meddyg teulu yn Lloegr

Dychwelyd i’r Deyrnas Unedig ar ôl teithio

Hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu, mae'n rhaid ichi ddilyn yr un rheolau â phobl nad ydynt wedi cael brechiad pan fyddwch yn dychwelyd i'r DU. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgyfarwyddo gyda'r rheolau ar gyfer teithio dramor o ac i Gymru.

Diogelu’ch data

Mae’ch llythyr statws brechu COVID-19 y byddwch yn gofyn amdano drwy ganolfan gwasanaeth ardystio brechiadau Cymru wedi’i gynhyrchu a’i argraffu gydag ystod o nodweddion diogelwch yn rhan ohono i helpu i atal twyll.

Mae’n cynnwys cod bar sy’n darparu cyfeirnod unigryw y gellir ei ddefnyddio i gadarnhau’ch cofnod brechu COVID-19 unigol.

Hysbysiad preifatrwydd y gwasanaeth statws