Neidio i'r prif gynnwy

Dyw bod yn rhiant ddim yn hawdd bob tro. Gall fod yn dalcen caled os ydych chi wedi blino, dan straen neu’n anhapus.

Mae bod yn rhiant yn un o’r pethau hyfrytaf ac anoddaf yn y byd. Dyw hi ddim yn hawdd bob tro a gall fod yn dipyn o her ar adegau. Does neb yn berffaith a does neb yn gwneud pethau’n iawn drwy’r amser.
Gall gofalu am blentyn fod yn waith caled. Mae’r rhan fwyaf o rieni yn teimlo emosiynau negyddol o bryd i’w gilydd. Mae’r teimladau hyn yn gyffredin. Mae’n bwysig rheoli teimladau fel dicter a rhwystredigaeth er mwyn i chi fwynhau bod yn rhiant a chael cartref diogel a hapus i’ch plentyn. Mae rhieni dan straen yn fwy tebygol o weiddi neu ddefnyddio cosbau llym fel taro.

Neilltuwch amser ar gyfer eich hun

Os ydych chi’n cael hoe i ymlacio, yna rydych chi’n fwy tebygol o allu ymdopi â phopeth. Cymerwch 10 munud i gael bath, darllen cylchgrawn neu siarad â ffrind. Peidiwch â threulio amser yn teimlo’n euog am y pethau “y dylech eu gwneud” pan mae’ch plentyn yn cysgu. Defnyddiwch rywfaint o’r amser i ymlacio a gwneud rhywbeth rydych chi’n ei fwynhau.

Ceisiwch fwyta’n dda

Gall hyn fod yn anodd i rieni prysur, ond mae gan Newid am Oes (Dolen allanol) lawer o syniadau ar gyfer ryseitiau syml a chyflym a chyngor ar gadw’n heini ac iach.

Ymunwch â rhieni eraill a’u plant

Bydd eich plentyn yn mwynhau cwmni plentyn arall a byddwch yn mwynhau sgwrsio ag oedolion. Efallai y bydd grwpiau yn eich ardal lle gallwch gyfarfod rhieni eraill a lle gall eich plentyn gael rhywfaint o hwyl. Bydd eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn gallu dweud wrthych chi beth sy’n digwydd yn eich ardal. Gallwch gysylltu â nhw ar y ffôn ar 0300 123 7777. 

Dicter

Mae’r rhan fwyaf o rieni yn mynd drwy gyfnodau lle maen nhw’n teimlo eu bod wedi cyrraedd pen eu tennyn. Weithiau mae rhieni’n cael trafferth rheoli eu hemosiynau a’u hymateb. Efallai eu bod dan straen oherwydd problemau personol, meddygol neu ariannol. Bydd dysgu sut mae rheoli’ch dicter yn fuddiol i’ch iechyd a’ch perthynas â’ch plentyn. Os ydych chi’n colli’ch tymer ac yn gwylltio gallwch anafu’ch plentyn, hyd yn oed os nad oeddech chi wedi bwriadu gwneud hynny.

Ceisiwch ddod i adnabod yr arwyddion pan rydych chi’n corddi. Gwnewch rywbeth cyn ei bod hi’n rhy hwyr. Dyma rai o’r arwyddion:

 • clensio’ch gên

 • cau’ch dwrn

 • calon yn curo’n gyflym

 • dechrau teimlo’n boeth.

Os ydych chi’n teimlo bod eich dicter yn mynd yn drech na chi, gallai eich helpu:

 • Stopiwch a chyfrif i 10 cyn gwneud dim. Gall y 10 eiliad hynny eich helpu i bwyllo.

 • Ceisiwch anadlu allan i ysgafnhau’r tensiwn. Ceisiwch anadlu allan yn hirach nag wrth anadlu i mewn. Gall dicter wneud i chi anadlu i mewn mwy nag allan.

 • Cymerwch gam yn ôl. Gadewch yr ystafell am gyfnod byr, ffoniwch ffrind, chwaraewch eich hoff gerddoriaeth. Gofynnwch i ffrind neu berthynas ofalu am eich babi neu blentyn am ychydig er mwyn i chi gael amser i chi’ch hun.

 • Ymarfer i ymlacio. Gall ymarfer corff eich helpu i ymdrin â dicter sy’n gysylltiedig â straen. Ceisiwch nofio, cerdded, rhedeg neu ioga. Gallwch roi eich plentyn yn ei gadair wthio a mynd am dro i ymlacio.

 • Holwch eich hun “Oes pwynt gwylltio am hyn?” Ydy hyn i’w wneud â’r hyn mae’r plentyn wedi’i wneud neu a yw’n gysylltiedig â theimlo dan straen?

 • Meddyliwch am y peth. Oes rhai pethau’n eich gwylltio’n fwy na phethau eraill? Oes ffyrdd o osgoi’r sefyllfaoedd hynny? 

 • Ceisiwch beidio â chadw popeth i mewn. Gallai’ch helpu i siarad gyda ffrind neu aelod o’r teulu. Neu siaradwch â rhieni eraill – gall rhannu profiadau a chyngor eich helpu. 

Meddyliwch oes yna rai pethau sylfaenol sy’n eich gwylltio. Os ydych chi’n teimlo’n ddig er eich bod chi wedi rhoi cynnig ar bopeth, efallai y byddai’n syniad cael tipyn o gyngor. Gallai helpu siarad am bethau gyda chynghorwr neu gael cyngor ar reoli eich dicter. Gallech siarad gyda’ch meddyg teulu am hyn neu siarad â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i gael gwybod pa wasanaethau sydd yn eich ardal. Fel arall, gallai’r llinellau cymorth hyn fod yn ddefnyddiol

 • Llinell Gymorth C.A.L.L. (Dolen allanol) 0800 132 737 (gwasanaeth 24 awr) – Llinell Gyngor a Gwrando Gymunedol (neu anfonwch neges testun ‘help’ at 81066). Llinell gymorth gyfrinachol yw hon sy’n cynnig cymorth emosiynol ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig. 
 • Y Samariaid (Dolen allanol) ar 08457 90 90 90 (gwasanaeth cyfrinachol 24 awr), E-bost: jo@samaritans.org. Gallwch gysylltu ynglŷn ag unrhyw beth sy’n eich poeni, mawr neu fach.

Os ydych chi’n teimlo fel anafu’ch plentyn, gofynnwch am help eich ymwelydd iechyd neu feddyg teulu. Drwy gael help, byddwch yn gwneud y peth gorau ar gyfer eich plentyn, eich teulu a chi’ch hun.

Mae’n iawn gofyn am gymorth

Does neb yn gwneud pethau’n iawn drwy’r adeg. Gall eich helpu i drafod pethau gyda’ch teulu neu ffrindiau. Os ydych chi’n poeni am deimlo dan straen, yn teimlo’n isel neu’n dioddef iselder, siaradwch gyda’ch ymwelydd iechyd neu feddyg teulu. Peidiwch â bod yn rhy llawdrwm ar eich hun. Does dim y ffasiwn beth â’r rhiant perffaith.

Os ydych chi’n poeni am deimlo dan straen, teimlo’n isel neu ddioddef iselder, siaradwch gyda’ch ymwelydd iechyd neu feddyg teulu.