Skip to main content

Weithiau, fodd bynnag, mae plant ifanc yn gallu mynd yn rhwystredig, sy’n gallu gwneud pethau’n anodd i chi.

Dyma rai syniadau ar sut i wneud siopa’n llai o straen

Cynlluniwch ymlaen llaw 

 • Ceisiwch beidio â mynd i siopa os yw hi bron yn amser bwyd neu os ydych chi ar frys.

 • Os oes gennych blentyn bach sy’n tueddu i gysgu yn ystod y dydd, ceisiwch osgoi mynd i siopa tua’r adeg honno.

 • Ceisiwch osgoi mynd i siopa ar adegau prysur fel y bydd hi’n llai tebygol y bydd rhaid i chi aros mewn ciw.

 • Ewch â diod a byrbryd iach gyda chi, ynghyd â llyfr neu degan bach i dynnu sylw babi neu blentyn bach.

 • Os yw siopa yn ormod i’ch plentyn, rhowch rywbeth sy’n gwneud iddo deimlo’n gyfforddus iddo, fel ei hoff degan neu flanced i blentyn bach.

 • Ar gyfer plentyn hŷn, gadewch iddyn nhw eich helpu chi i baratoi rhestr siopa. Gall dynnu lluniau, dorri lluniau allan o gatalog neu wneud marciau ar y papur gyda chreons.

 • Neu gallwch roi ei restr ei hun iddo sy’n dangos y pethau rydych chi am eu prynu. Er enghraifft, gallech chi dynnu llun 3 afal a 2 fanana ar ei restr.

 • Ar gyfer plant hŷn, eglurwch y byddwch yn mynd i siopa, beth sydd angen ei brynu a pha mor hir fyddwch chi. Bydd yn hyn helpu i’w paratoi ar gyfer y daith.

Yn y siop

 • Ar gyfer plant bach, os nad ydynt eisiau eistedd mewn troli, ceisiwch wneud  y profiad yn un hwyliol drwy wneud sŵn car wrth fynd drwy’r siop a gofyn iddynt roi gwybod i chi pryd i aros a phryd i fynd ar ddiwedd yr eil.

 • Pwyntiwch at bethau rydych chi’n eu gweld yn y siop – siaradwch am liwiau, meintiau a siapiau.

 • Gallech chi adael i’ch plentyn gyffwrdd â phethau sydd ddim yn cleisio nac yn torri’n rhwydd, ac yna siarad am sut maen nhw’n teimlo neu’n swnio pan fydd yn eu hysgwyd.

 • Siaradwch am yr hyn mae’ch plentyn yn ei brofi, er enghraifft, os yw hi’n oer yn eil y rhewgelloedd, yn swnllyd wrth y ddesg dalu neu’n ddrewllyd wrth y cownter pysgod!

 • Pwyntiwch at lythrennau a rhifau ar arwyddion yn y siop.

 • Gadewch iddo ddal ei restr siopa ac edrych am yr eitemau hynny.

 • Gadewch i’ch plentyn roi pethau yn y troli; rhowch bethau iddo i’w rhoi ar y cownter neu yn eich bag siopa.

 • Chwaraewch gemau fel ‘Mi wela i gyda’m llygad fach i’ neu canwch gân fel “Mae olwynion y bws yn mynd rownd a rownd.”

 • Canmolwch eich plentyn am ddod o hyd i bethau ar y rhestr siopa neu am fod yn amyneddgar tra’ch bod chi’n siopa.

 • Ceisiwch gadw teithiau siopa yn fyr. Mae’n gallu bod yn anodd i blant fod yn amyneddgar am gyfnodau hir.

 • Rhowch rywbeth iddyn nhw edrych ymlaen ato ar ôl i chi orffen siopa fel mynd am dro i’r parc.

Os byddwch chi o dan straen

 • Peidiwch ag ildio os bydd eich plentyn yn mynnu cael teganau a losin. Pan fyddwch chi’n dweud ‘na’, peidiwch â newid eich meddwl. Os byddwch chi’n dweud ‘na’ ac yna’n ildio, efallai y bydd eich plentyn yn cael y neges bod poeni a chwyno yn gallu gweithio. Yn hytrach, ceisiwch dynnu sylw’ch plentyn.

 • Peidiwch â gwylltio os bydd pethau’n mynd yn anodd. Efallai y bydd cyfrif i ddeg ac anadlu’n ddwfn yn helpu.

 • Meddyliwch beth achosodd y broblem. Efallai y gallwch chi osgoi’r sefyllfa honno y tro nesaf.

Peidiwch â phoeni beth mae pobl eraill yn ei feddwl!

Mae’n gallu bod yn anodd os bydd eich plentyn yn cael stranc pan fyddwch chi’n siopa. Peidiwch â phoeni os bydd pobl yn syllu. Peidiwch â gwylltio ac anghofiwch amdanyn nhw – bydd y rhan fwyaf o bobl yn cydymdeimlo oherwydd fe fyddan nhw wedi bod yn yr union un sefyllfa!

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon