Neidio i'r prif gynnwy

Mae Llywodraeth Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU i hybu buddsoddiad mewn seilwaith ac i roi’r gorau i’w pholisi o galedi er mwyn cefnogi twf yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Tachwedd 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

blaenoriaethau Cymru ar gyfer Datganiad yr Hydref ar 23 Tachwedd.  Mewn llythyr at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys, mae'r Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford wedi nodi

<?XML:NAMESPACE PREFIX = "O" />

Mae'r rhain yn cynnwys:

·        Sicrhau bod terfynau benthyca cyfalaf blynyddol Llywodraeth Cymru yn cael eu diwygio fel rhan o'r trafodaethau ar y fframwaith cyllidol;

·        Pwysigrwydd sicrhau a llofnodi Bargen Ddinesig Bae Abertawe a bwrw ymlaen â bargen twf ar gyfer y Gogledd;

·        Llywodraeth y DU yn ailystyried ei phenderfyniad i beidio â datganoli'r Doll Teithwyr Awyr i Gymru;

·        Yr achos o blaid cael gwared ar dollau Pont Hafren yn llwyr ar ddiwedd y gostyngiad cyfredol.

Dywedodd yr Athro Drakeford: 

"Yn y cyfnod ansicr hwn, mae'n bwysig inni greu amodau ar gyfer economi gref a diogel.

"Bydd twf economaidd yn cynyddu refeniw trethi, yn lleihau lefelau diweithdra ac yn atgyfnerthu cyllid cyhoeddus yng Nghymru a’r DU. Mae Datganiad yr Hydref yn gyfle euraidd i Lywodraeth y DU symud i ffwrdd o’i pholisi niweidiol o gyni a chynnig yr hwb cyllidol y mae ei angen i gefnogi twf.

"Mae nifer o feysydd lle gall Llywodraeth y DU weithredu i roi sicrwydd yn y cyfnod anodd hwn a’n helpu i hybu twf yng Nghymru. Gwyddom am bwysigrwydd bargen ddinesig gyfer dinas-ranbarth Bae Abertawe a bargen twf ar gyfer y Gogledd ac mae angen bwrw ymlaen â hwy, a hynny fel blaenoriaeth.

"Rydym hefyd yn galw i’n terfynau benthyca cyfalaf blynyddol gael eu diwygio ac i  Lywodraeth y DU ailystyried ei phenderfyniad i beidio â datganoli'r doll teithwyr awyr i Gymru. Rydym hefyd am i dollau Croesfan Hafren gael eu diddymu.

"Mae’r rhain i gyd yn faterion hollbwysig o safbwynt a lles economaidd hirdymor pobl a chymunedau yng Nghymru."

Ychwanegodd yr Ysgrifennydd Cyllid: 

"Er gwaethaf toriadau mewn termau real i'n cyllideb gyffredinol gan Lywodraeth y DU, rydym yn gwneud ein gorau glas i  amddiffyn ein gwasanaethau cyhoeddus rhag effeithiau gwaethaf cyni parhaus ac ansicrwydd cyllidol.

"Mae’n hen bryd defnyddio dull gweithredu newydd - dyna pam rydym am i Lywodraeth y DU roi’r gorau i wleidyddiaeth sy’n seiliedig ar gyni a rhoi hwb angenrheidiol i fuddsoddi mewn seilwaith.

"Yn y cyfnod ansicr hwn, mae Llywodraeth Cymru yn benderfynol o ddarparu  sefydlogrwydd ac uchelgais a sicrhau Cymru ffyniannus a diogel."

Rhannu’r dudalen hon