Skip to main content

Nod yr ymgyrch hon oedd herio stereoteipiau rhywedd mewn ffordd gadarnhaol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gwybodaeth am yr ymgyrch

Cafodd ymgyrch Dyma fi ei datblygu mewn partneriaeth â'n rhanddeiliaid arbenigol a goroeswyr sy'n rhan o'n Grŵp Cyfathrebu ynghylch Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Mae'r rheini'n cynnwys cynrychiolwyr o'r canlynol:

  • Cymorth i Ferched Cymru
  • Bawso 
  • Cymru Ddiogelach
  • Survivors Trust (Sector Trais Rhywiol)
  • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
  • Prifysgol Caerdydd
  • Yr Heddlu 
  • Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi

Mae’r ymgyrch yn dweud bod angen inni gydnabod y cysylltiad rhwng rhywedd a thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Mae'n cydnabod bod y pwysau i gydymffurfio, ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y gymdeithas sydd ohoni, yn gallu achosi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Deunyddiau hyrwyddo

Cymorth pellach

I gael cyngor a chymorth, siaradwch â Byw Heb Ofn.

Rhannu’r dudalen hon