Neidio i'r prif gynnwy
Lesley Griffiths AS

Cyfrifoldebau Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

Bywgraffiad

Cafodd Lesley Griffiths ei magu yn y Gogledd-ddwyrain ac mae wedi byw a gweithio yn Wrecsam ers yn oedolyn. Mae ganddi ddwy ferch ac mae wedi bod yn llywodraethwr ysgol ac yn gynghorydd cymuned. Bu’n gweithio yn Ysbyty Wrecsam Maelor am ugain mlynedd. Cyn iddi gael ei hethol, bu’n gweithio fel cynorthwyydd etholaethol i Ian Lucas, AC. Fel rhywun sy’n gadarn o blaid datganoli i Gymru, chwaraeodd ran weithgar yn yr ymgyrch ‘Ie dros Gymru’ ym 1997. Mae’n aelod o undeb Unsain.

Fe’i hetholwyd yn aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2007 ac mae wedi gwasanaethu ar nifer o Bwyllgorau’r Cynulliad. Hi sefydlodd y Grŵp Hosbis Trawsbleidiol. Ym mis Rhagfyr 2009, fe’i penodwyd yn Ddirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau. Ar ôl ei hailethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2011, penodwyd Lesley Griffiths yn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac ym mis Mawrth 2013, fe’i penodwyd yn Weinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth. Ym mis Medi 2014, fe'i penodwyd yn Weinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Ym mis Mai 2016, yn dilyn ei ail-etholiad, penodwyd fel Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Penodwyd Lesley yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ar 3 Tachwedd 2017. Ar 13 Rhagfyr 2018 penodwyd Lesley yn Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

Y tu allan i fyd gwleidyddiaeth, ei phrif ddiddordebau yw cerddoriaeth, cerdded a gwylio Clwb Pêl-droed Wrecsam. Bu Lesley, ar un adeg, yn un o gyfarwyddwyr etholedig Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam.

Cyfrifoldebau

 • Y Rhaglen Datblygu Gwledig
 • Taliadau Uniongyrchol o dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin a chyfrifoldeb dros drawsgydymffurfio
 • Datblygu’r sector amaethyddol, gan gynnwys cyflogau a sgiliau
 • Datblygu’r sector bwyd-amaeth, cadwyni cyflenwi cysylltiedig, hyrwyddo a marchnata bwyd a diod o Gymru
 • Iechyd a lles anifeiliaid
 • Y Cynllun Dileu TB mewn Gwartheg
 • Polisi ar dda byw, ffrwythloni artiffisial, dofednod, anifeiliaid anwes, ceffylau a gwenyn
 • Polisi ar adnabod a symud da byw
 • Polisi Cofrestru Daliadau
 • Pysgodfeydd mewndirol, arfordirol a morol: rheoleiddio a gorfodi polisïau, gan gynnwys y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin a rheoli harbyrau pysgota
 • Cynllunio morol a chynllunio dŵr croyw, bioamrywiaeth, cadwraeth a thrwyddedu 
 • Y pŵer i'w gwneud yn ofynnol i ddarparu gwybodaeth am bris cnydau
 • Polisi ar y Tir Gorau a Mwyaf Amlbwrpas, cyngor ar adfer safleoedd mwynau a Dosbarthiad Tir Amaethyddol a gweithredu Rheoliadau Asesu'r Effaith Amgylcheddol (Amaethyddiaeth)
 • Polisi ynni, gan gynnwys cynhyrchu ynni ar raddfa fach a chanolig, ynni domestig, effeithlonrwydd ynni a lleihau tlodi tanwydd
 • Y newid yn yr hinsawdd, targedau lleihau allyriadau a chyllidebau carbon
 • Rheoli Adnoddau Naturiol, gan gynnwys goruchwylio a gweithredu Deddf yr Amgylchedd (Cymru), a Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Mesurau trawsbynciol i liniaru effeithiau'r newid yn yr hinsawdd ac addasu i'r newidiadau hynny, gan gynnwys dŵr; draenio tir; perygl llifogydd a pherygl arfordirol; a rheoli llygredd y môr a'r aer
 • Dŵr
 • Polisi a deddfwriaeth ar goedwigaeth, gan gynnwys ailstocio, iechyd coed a deunydd atgynhyrchu coedwigoedd
 • Polisi ar fioamrywiaeth, gan gynnwys gweithredu'r Cynllun Adfer Natur
 • Gwarchod a rheoli bywyd gwyllt yng Nghymru, gan gynnwys rheoli plâu, chwyn niweidiol a fermin a rheoleiddio iechyd planhigion, hadau a phlaladdwyr 
 • Cnydau a addaswyd yn enetig
 • Rheoli adnoddau naturiol a gwastraff yn gynaliadwy yng Nghymru
 • Arwain yn strategol ar randiroedd a seilwaith gwyrdd trefol
 • Ansawdd yr Amgylchedd Lleol, gan gynnwys sbwriel, tipio anghyfreithlon, polisi sŵn a rheoleiddio sŵn
 • Mynediad i gefn gwlad, yr arfordir a hawliau tramwy ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol

Ysgrifennu at Lesley Griffiths