Skip to content

Biliau'r Cynulliad

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Biliau'r Cynulliad.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Caiff Llywodraeth Cymru gyflwyno biliau i'r Cynulliad, yn amodol ar ofynion y rheolau sefydlog.

Caiff Aelodau'r Cynulliad, Pwyllgorau'r Cynulliad a Chomisiwn y Cynulliad hefyd gyflwyno biliau.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Unwaith y caiff bil ei gyflwyno i'r Cynulliad, bydd yn mynd trwy broses graffu. Fel arfer bydd hyn yn digwydd mewn pedwar cam:

  • Cyfnod 1 - ystyried egwyddorion cyffredinol y bil a chytuno arnynt
  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y bil ac unrhyw newidiadau a gyflwynwyd iddo, yn fanwl
  • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y bil ac unrhyw newidiadau a gyflwynwyd iddo, yn fanwl
  • Cyfnod adrodd - cyfnod dewisol er mwyn gwneud newidiadau (os oes angen)
  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y bil.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am broses graffu'r Cynulliad ar dudalennau Canllaw i'r Broses Ddeddfu.

Hynt Biliau'r Cynulliad

Manylion biliau Llywodraeth Cymru y mae’r Cynulliad wrthi’n eu hystyried ar hyn o bryd.

Teitl Cefndir y bil Lle mae’r Cynulliad arni gyda’r bil
Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) – Asesiadau effaith senedd.cynulliad.cymru
Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - Asesiadau effaith senedd.cynulliad.cymru

Deddfau'r Cynulliad

Unwaith mae Bil yn cael Cydsyniad Brenhinol, bydd yn troi'n Ddeddf Cynulliad. Mae'n bosibl y bydd y Ddeddf yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth (megis rheoliadau a gorchmynion) sy’n rhoi mwy o fanylder ynghylch sut y dylid rhoi'r gyfraith ar waith.

Teitl Cefndir y deddf Gwybodaeth am graffu y Cynulliad
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) www.senedd.cynulliad.cymru
Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018 Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig – Asesiadau effaith www.senedd.cynulliad.cymru
Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) senedd.cynulliad.cymru
Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a'r Hawliau Cysylltiedig (Cymru) senedd.cynulliad.cymru
Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Rhaglen Trawsnewid System Anghenion Dysgu Ychwanegol senedd.cynulliad.cymru
Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 Treth Gwarediadau Tirlenwi senedd.cynulliad.cymru
Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017 Asesiadau Effaith Bil yr Undebau Llafur (Cymru) senedd.cynulliad.cymru
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) senedd.cynulliad.cymru
Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 Treth Trafodiadau Tir senedd.cynulliad.cymru

Canllaw mewnol i Wasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru yw'r Llawlyfr Deddfwriaeth ar Filiau'r Cynulliad. Mae'n ymdrin â'r prosesau a'r gweithdrefnau ar gyfer paratoi deddfwriaeth sylfaenol a chefnogi Gweinidogion i fynd â'r ddeddfwriaeth drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Lawrlwytho Dogfen