Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o beth sy'n rhaid i chi ei wneud a beth sydd ar agor ar lefel rhybudd uchel iawn lefel 4.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth sy'n rhaid i chi wneud ar lefel rhybudd 4

Ar lefel rhybudd 4, rhaid ichi:

 • Gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol â phobl sydd ddim yn byw gyda chi neu sydd ddim yn eich swigen gefnogaeth.
 • Gwisgo gorchudd wyneb (os ydych yn gallu) yn mhob lle cyhoeddus dan do.
 • rhaid i bobl aros yn lleol Peidio â ffurfio aelwyd estynedig (ac eithrio swigen gefnogaeth). 
 • Peidio â chwrdd dan do â neb ond y bobl rydych chi’n byw gyda nhw neu sy yn eich swigen gefnogaeth.
 • Caiff hyd at bedwar o bobl o ddwy aelwyd (heb gynnwys plant o dan 11 oed o’r naill aelwyd neu’r llall) sy’n byw’n lleol gwrdd yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat a mannau awyr agored preifat
 • Peidio â theithio y tu allan i’ch ardal leol. heb esgus resymol.
 • Peidio â theithio dramor heb esgus resymol.

Beth sy'n gallu agor ar lefel rhybudd 4

 • Ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant (gofal plant anffurfiol – hanfodol yn unig)
 • Sefydliadau Addysg Uwch (cymysgedd o ddarlithoedd personol ac ar-lein)
 • Addoldai
 • Canolfannau cymunedol – oriau agor cyfyngedig (er enghraifft i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol)
 • Amlosgfeydd
 • Parciau chwarae a pharciau cyhoeddus
 • Priodasau, mewn lleoliadau sy’n cael agor, ac angladdau (y lleoliad fydd yn pennu nifer y bobl)
 • Cyrtiau chwaraeon awyr agored a lleiniauSiopau trin gwallt a siopao barbwr

Beth sy'n gorfod cau ar lefel rhybudd 4

 • Canolfannau digwyddiadau a chynadledda
 • Theatrau a neuaddau cyngerdd
 • Atyniadau dan do ac awyr agored i ymwelwyr
 • Mannau o adloniant
 • Derbyniad priodas / Te angladd / gwylnos
 • Cyfleusterau hamdden a ffitrwydd boed dan do
 • Atyniadau awyr agored i ymwelwyr 
 • Llety gwyliau (dim ond os yw’n hanfodol er enghraifft gwaith neu resymau eraill)
 • Lletygarwch (heblaw am dêcawê a danfon)
 • Gwasanaethau cyswllt agos (ac eithrio siopau trin gwallt a siopao barbwr)
 • Siopau nad ydyn nhw’n hanfodol (dim ond clicio a chasglu)
 • Safleoedd trwyddedig – Têcawê a danfon yn unig rhwng 6am a 10pm
 • Llyfrgelloedd ac archifdai (clicio a chasglu yn unig)
 • Gweithgareddau wedi’u trefnu – dim ond gwasanaethau cyhoeddus a gwirfoddol
 • Clybiau nos a mannau adloniant i oedolion