Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o beth sy'n rhaid i chi ei wneud a beth sydd ar agor ar lefel rhybudd canolig lefel 2.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth sy'n rhaid i chi wneud ar lefel rhybudd 2

Ar lefel rhybudd 2 mae'n rhaid i chi:

 • Gwisgo gorchudd wyneb (oni bai bod gennych esgus rhesymol i beidio â gwisgo gorchudd wyneb) yn mhob lle cyhoeddus dan do, gan gynnwys mewn tafarn, caffi neu fwyty pan na fyddwch yn eistedd.
 • Peidio â chwrdd â mwy na 5 o bobl eraill mewn caffi, bwyty, tafarn neu le cyhoeddus arall (heblaw am eich aelwyd os yw eich aelwyd yn fwy na hyn). Mae hyn yn berthnasol mewn ardaloedd dan do ac awyr agored yn y safleoedd hyn.
 • Gweithio gartre os medrwch. 
 • Hunanynysu am 7 diwrnod os ydych yn profi yn bositif am COVID-19. Dylech gymryd Prawf Llif Unffordd (LFT) ar ddiwrnod 6 a 7. Os yw'r naill brawf neu'r llall yn bositif, dylech barhau i hunanynysu nes i chi gael 2 LFT negyddol, neu ar ôl diwrnod 10, pa un bynnag sydd gynharaf.
 • Hunanynysu am 10 diwrnod os ydych yn profi yn bositif am COVID-19. Os ydych yn gyswllt agos i rywun sydd wedi profi yn bositif ac yn 18 oed neu yn hŷn a heb eich brechu yn llawn mae’n rhaid ichi hunanynysu am 10 diwrnod.
 • Peidio â chymryd rhan mewn digwyddiad wedi’i drefnu sy’n cynnwys mwy na:
  • 30 o bobl o dan do
  • 50 o bobl yn yr awyr agored, nid yw hyn yn cynnwys y rheiny sy’n cymryd rhan mewn digwyddiad chwaraeon tîm, sy’n golygu gall 500 person fod yn bresennol i wylio.
 • Rhaid i bob digwyddiad wedi’i drefnu gael ei drefnu gan gorff cyfrifol a rhaid llunio asesiad risg.

Ar lefel rhybudd 2 dylech:

 • Ddilyn y canllawiau sy’n cyfyngu ar y nifer o bobl nad ydynt yn byw gyda chi yr ydych yn eu cwrdd.
 • Cyn cymdeithasu, cofiwch brofi. Cymerwch brawf llif unffordd cyn mynd allan os nad oes gennych unrhyw symptomau, yn enwedig pan fyddwch yn cwrdd â phobl eraill. Os yw yn bositif, peidiwch â mynd allan a threfnwch brawf PCR o fewn 24 awr.
 • Os ydych yn cwrdd â phobl sydd ddim yn byw gyda chi gwnewch hynny yn yr awyr agored pan fydd hynny’n bosibl. Os ydych yn cwrdd o dan do gwnewch yn siŵr bod y lle wedi’i awyru yn dda.

Beth sy'n gallu agor ar lefel rhybudd 2

 • ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant
 • sefydliadau Addysg Uwch (cymysgedd o ddarlithoedd personol ac ar-lein)
 • safleoedd trwyddedig
 • siopau
 • gwasanaethau cyswllt agos
 • lletygarwch
 • llety gwyliau
 • mannau o adloniant
 • atyniadau i ymwelwyr
 • cyfleusterau hamdden a ffitrwydd, gan gynnwys campfeydd a phyllau nofio
 • amgueddfeydd a galerïau
 • sinemâu
 • theatrau a neuaddau cyngerdd
 • addoldai
 • canolfannau cymunedol
 • amlosgfeydd
 • llyfrgelloedd ac archifdai
 • cyrtiau chwaraeon, cyrsiau golff
 • parciau chwarae a pharciau cyhoeddus
 • gweithgaredd dan do wedi’i threfnu (hyd at 30 o bobl)
 • gweithgaredd awyr agored wedi’i threfnu (hyd at 50 o bobl)
 • priodasau (y lleoliad fydd yn pennu faint o bobl)
 • derbyniad priodas, te angladd neu gwylno (bydd y cyfyngiadau o ran niferoedd yn cael eu gosod gan y lleoliadau gan sicrhau lle ar gyfer cadw pellter cymdeithasol. Hefyd dylech gymryd prawf llif unffordd ar ddiwrnod y digwyddiad)
 • canolfannau sglefrio iâ
 • mannau adloniant i oedolion
 • digwyddiadau chwaraeon (ddim ar agor i gefnogwyr)

Beth sy'n gorfod cau ar lefel rhybudd 2

 • clybiau nos