Neidio i'r prif gynnwy
Kirsty Williams AS

Cyfrifoldebau'r Gweinidog Addysg

Bywgraffiad

Mae Kirsty Williams wedi bod yn Weinidog Addysg Cymru ers mis Mai 2016. Ymunodd â’r llywodraeth yn sgil cytundeb gyda’r cyn-Brif Weinidog, gan arwain “ymgyrch genedlaethol i ddiwygio addysg” ar bob lefel.

Cadarnhaodd y Prif Weinidog presennol a’r Gweinidog Addysg eu hymrwymiad i’r cytundeb blaengar hwn ym mis Rhagfyr 2018, a’i ddiweddaru i gynnwys blaenoriaethau a chyfrifoldebau addysg ychwanegol, gan gynnwys addysg bellach, gwyddoniaeth, ymchwil ac arloesi. 

Ms Williams sy’n arwain rhaglen addysg y Llywodraeth, sy’n cynnwys lleihau maint dosbarthiadau babanod, cyflwyno’r system cymorth i fyfyrwyr fwyaf teg a blaengar yn Ewrop, a thrawsnewid y cwricwlwm ysgol. 

Mae wedi bod yn cynrychioli Brycheiniog a Sir Faesyfed fel Aelod o’r Senedd ers 1999, a hi oedd arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru o 2008 i 2016. Hi oedd y fenyw gyntaf i arwain plaid wleidyddol yng Nghymru. Mae‘n briod â ffermwr ac mae ganddynt dair o ferched. Maent yn byw ar fferm y teulu y tu allan i Aberhonddu.

Cyfrifoldebau

 • Llywodraethu ysgolion, trefniadaeth ysgolion a derbyniadau i ysgolion
 • Safonau ysgolion, gwelliannau a chyrhaeddiad disgyblion, gan gynnwys y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion
 • Cylch gwaith Estyn
 • Cyllido ysgolion
 • Y cwricwlwm ac asesu hyd at a chan gynnwys Safon Uwch
 • Addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog
 • Y Cyfnod Sylfaen
 • Anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys anghenion disgyblion sydd ag anawsterau dysgu difrifol, cymhleth a/neu benodol, disgyblion anabl, a disgyblion abl a thalentog
 • Cymorth i bobl â Dyslecsia
 • Diogelwch a chynhwysiant plant a phobl ifanc mewn ysgolion, gan gynnwys diogelwch ar y rhyngrwyd
 • Cwynion ynghylch Awdurdodau Addysg Lleol a chyrff llywodraethu ysgolion
 • Cyflwyno a rheoli'r rhaglen addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif
 • Noddi Cymwysterau Cymru
 • Hyfforddi a datblygu'r gweithlu addysg, gan gynnwys hyfforddiant cychwynnol athrawon
 • Cyflogau ac Amodau Athrawon
 • Addysg Bellach
 • Cymorth i fyfyrwyr Addysg Bellach: y Lwfans Cynhaliaeth Addysg a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru
 • Polisi gwaith ieuenctid
 • Dysgu Oedolion yn y Gymuned
 • Y Fframwaith Credydau a Chymwysterau gan gynnwys cymwysterau sgiliau galwedigaethol, allweddol a hanfodol
 • Cyrsiau dysgu ar gyfer carcharorion
 • Polisi, strategaeth a chyllido addysg uwch
 • Addysg Feddygol (ac eithrio hyfforddiant ôl-radd)
 • Gwyddoniaeth: datblygu polisi gwyddoniaeth, gan gynnwys cyswllt o ddydd i ddydd â Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru a'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol 
 • Gwyddorau Bywyd
 • Ymchwil ac Arloesi, gan gynnwys ymchwil a datblygu, trosglwyddo gwybodaeth a masnacheiddio; sicrhau bod yr incwm mwyaf posibl yn deillio o waith ymchwil ac arloesi; a Chanolfannau Rhagoriaeth Ymchwil
 • Denu myfyrwyr ymchwil lefel uwch i Gymru, eu datblygu a’u cadw

Ysgrifennu at Kirsty Williams

Cytundeb rhwng Prif Weinidog Cymru a Kirsty Williams