Kirsty Williams AC

Cyfrifoldebau'r Gweinidog Addysg

Bywgraffiad

Mae Kirsty Williams wedi bod yn Weinidog Addysg Cymru ers mis Mai 2016. Ymunodd â’r llywodraeth yn sgil cytundeb gyda’r cyn-Brif Weinidog, gan arwain “ymgyrch genedlaethol i ddiwygio addysg” ar bob lefel.

Cadarnhaodd y Prif Weinidog presennol a’r Gweinidog Addysg eu hymrwymiad i’r cytundeb blaengar hwn ym mis Rhagfyr 2018, a’i ddiweddaru i gynnwys blaenoriaethau a chyfrifoldebau addysg ychwanegol, gan gynnwys addysg bellach, gwyddoniaeth, ymchwil ac arloesi. 

Ms Williams sy’n arwain rhaglen addysg y Llywodraeth, sy’n cynnwys lleihau maint dosbarthiadau babanod, cyflwyno’r system cymorth i fyfyrwyr fwyaf teg a blaengar yn Ewrop, a thrawsnewid y cwricwlwm ysgol. 

Mae wedi bod yn cynrychioli Brycheiniog a Sir Faesyfed fel Aelod Cynulliad ers 1999, a hi oedd arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru o 2008 i 2016. Hi oedd y fenyw gyntaf i arwain plaid wleidyddol yng Nghymru. Mae‘n briod â ffermwr ac mae ganddynt dair o ferched. Maent yn byw ar fferm y teulu y tu allan i Aberhonddu.

Cyfrifoldebau

 • Llywodraethu ysgolion, trefniadaeth ysgolion a derbyniadau i ysgolion
 • Safonau ysgolion, gwelliannau a chyrhaeddiad disgyblion, gan gynnwys y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion
 • Cylch gwaith Estyn
 • Cyllido ysgolion
 • Y cwricwlwm ac asesu hyd at a chan gynnwys Safon Uwch
 • Addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog
 • Y Cyfnod Sylfaen
 • Anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys anghenion disgyblion sydd ag anawsterau dysgu difrifol, cymhleth a/neu benodol, disgyblion anabl, a disgyblion abl a thalentog
 • Cymorth i bobl â Dyslecsia
 • Diogelwch a chynhwysiant plant a phobl ifanc mewn ysgolion, gan gynnwys diogelwch ar y rhyngrwyd
 • Cwynion ynghylch Awdurdodau Addysg Lleol a chyrff llywodraethu ysgolion
 • Cyflwyno a rheoli'r rhaglen addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif
 • Noddi Cymwysterau Cymru 
 • Hyfforddi a datblygu'r gweithlu addysg, gan gynnwys hyfforddiant cychwynnol athrawon
 • Cyflogau ac Amodau Athrawon
 • Addysg Bellach 
 • Cymorth i fyfyrwyr Addysg Bellach: y Lwfans Cynhaliaeth Addysg a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru
 • Polisi gwaith ieuenctid
 • Dysgu Oedolion yn y Gymuned
 • Y Fframwaith Credydau a Chymwysterau gan gynnwys cymwysterau sgiliau galwedigaethol, allweddol a hanfodol
 • Cyrsiau dysgu ar gyfer carcharorion
 • Polisi, strategaeth a chyllido addysg uwch
 • Addysg Feddygol (ac eithrio hyfforddiant ôl-radd)
 • Gwyddoniaeth: datblygu polisi gwyddoniaeth, gan gynnwys cyswllt o ddydd i ddydd â Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru a'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol 
 • Gwyddorau Bywyd
 • Ymchwil ac Arloesi, gan gynnwys ymchwil a datblygu, trosglwyddo gwybodaeth a masnacheiddio; sicrhau bod yr incwm mwyaf posibl yn deillio o waith ymchwil ac arloesi; a Chanolfannau Rhagoriaeth Ymchwil
 • Denu myfyrwyr ymchwil lefel uwch i Gymru, eu datblygu a’u cadw

Ysgrifennu at Kirsty Williams

Cytundeb rhwng Prif Weinidog Cymru a Kirsty Williams