Neidio i'r prif gynnwy
Ken Skates AS

Cyfrifoldebau Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Bywgraffiad

Cafodd Ken Skates ei eni yn Wrecsam ym 1976 a’i addysgu yn Ysgol Alun, yr Wyddgrug. Aeth ymlaen i astudio Gwyddor Cymdeithasol a Gwleidyddol ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Yn ei amser rhydd, mae’n mwynhau rhedeg, nofio, heicio a golff yn ogystal â’i ddiddordeb mewn garddio, celf a dylunio pensaernïol.

Arferai Ken fod yn newyddiadurwr ac roedd yn gynorthwyydd i Mark Tami AS.

Yn 2008, cafodd ei ethol yn gynghorydd cymuned. Mae diddordebau Ken yn cynnwys gweithgynhyrchu, iechyd meddwl, chwaraeon a hamdden, dileu tlodi ac economi wleidyddol. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys hyfforddiant sgiliau, twristiaeth, diogelu’r amgylchedd, iechyd meddwl, chwaraeon a ffitrwydd a chynhwysiant cymdeithasol.

Ym Mis Mehefin 2013, penodwyd Ken Skates yn Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg. Ym Mis Medi 2014, penodwyd Ken yn Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Ym mis Mai 2016 penodwyd yn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith.

Penodwyd Ken yn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ar 3 Tachwedd 2017. Cafodd Ken ei ethol yn Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ar 13 Rhagfyr 2018.

Cyfrifoldebau

 • Gweinidog y Gogledd a Chadeirydd Pwyllgor Sefydlog y Cabinet ar y Gogledd
 • Darparu cymorth a chyngor i helpu busnesau i sefydlu, tyfu, neu ddatblygu
 • Cefnogaeth ar gyfer Mewnfuddsoddi
 • Entrepreneuriaeth, menter a gwybodaeth fusnes
 • Banc Datblygu Cymru
 • Banc Cymunedol
 • Paneli Cynghori Economaidd
 • Cyngor Datblygu'r Economi a’r Grŵp Strategaeth Partneriaeth Gymdeithasol
 • Bargeinion Dinesig Caerdydd, y Gogledd a Bae Abertawe 
 • Symleiddio ac integreiddio gwasanaethau sgiliau busnes a datblygu busnes
 • Cydlynu mesurau trawsbynciol i hyrwyddo ffyniant a threchu tlodi
 • Rheoli asedau eiddo dan berchnogaeth Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â datblygu economaidd
 • Trafnidiaeth Cymru
 • Polisi Trafnidiaeth
 • Ffyrdd, gan gynnwys adeiladu, gwella a chynnal y traffyrdd a'r cefnffyrdd
 • Gwasanaethau trên drwy gyfrwng masnachfraint Cymru a'r Gororau
 • Polisi ar borthladdoedd
 • Polisi Gyrfaoedd a noddi Careers Choices Dewis Gyrfa
 • Polisi ar Brentisiaethau, a chyflenwi hynny
 • Polisi ar gyflogadwyedd pobl ifanc ac oedolion, gan gynnwys Twf Swyddi Cymru, Sgiliau Hanfodol ar gyfer Oedolion mewn Gwaith a'r Porth Sgiliau, a chyflenwi'r rhaglenni hynny
 • Darparwyr dysgu seiliedig ar waith
 • Sgiliau sector, gan gynnwys strategaethau, cronfeydd datblygu a Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru 
 • Datblygu sgiliau'r gweithlu, gan gynnwys cyllid craidd Cronfa Ddysgu Undeb Cymru ar gyfer Cymru, gwasanaethau addysg a dysgu'r TUC
 • Rhaglenni Ewropeaidd mewn perthynas â sgiliau a chyflogaeth, ac eithrio Cronfeydd Strwythurol yr UE
 • Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol
 • Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol
 • Cynnal fframwaith rheoleiddio modern sy'n cefnogi arferion busnes cyfrifol, twf a chystadleurwydd. 
 • Yr economi sylfaenol 
 • Swyddi Gwell yn Nes Adref
 • Cyflog Byw
 • Menter Gymdeithasol a'r economi gymdeithasol
 • Economi gydweithredol
 • Seilwaith cysylltedd digidol, gan gynnwys Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus, band eang cyflym a'r rhwydwaith symudol
 • Manteision Seilwaith Digidol a Deallusrwydd Artiffisial i Fusnesau
 • Teithio llesol
 • Diogelwch ar y ffyrdd; llwybrau mwy diogel i'r ysgol; cludiant ar gyfer plant a phobl ifanc; rheoleiddio croesfannau i gerddwyr a pharcio ar y stryd 
 • Rhaglen a Thasglu'r Cymoedd
 • Prosiect y Cymoedd Technoleg
 • Cyfathrebu Strategol

Ysgrifennu at Ken Skates

Rhannu’r dudalen hon