Neidio i'r prif gynnwy
Ken Skates AS

Cyfrifoldebau Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Bywgraffiad

Cafodd Ken Skates ei eni ym 1976 yn Wrecsam. Cafodd ei addysg yn Ysgol Alun, yr Wyddgrug, ac aeth ymlaen i astudio Gwyddor Gymdeithasol a Gwleidyddol ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Yn ei amser rhydd, mae Ken yn mwynhau rhedeg, nofio, heicio, sgïo a chwarae golff. Mae ganddo hefyd ddiddordeb mewn garddio.

Gweithiodd Ken fel newyddiadurwr am gyfnod ac yna bu’n Gynorthwydd Personol i Aelod Seneddol cyn cael ei ethol i’r Senedd yn 2011 ar gyfer etholaeth De Clwyd.

Cafodd Ken ei benodi’n Ddirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg yn mis Mehefin 2013. Yna cafodd ei benodi'n Ddirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn 2014. Cafodd ei benodi’n Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ym mis Mai 2016 (rôl sydd nawr yn cael ei ddiffinio fel Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru).

Cyfrifoldebau

 • Gweinidog y Gogledd a Chadeirydd Pwyllgor Sefydlog y Cabinet ar y Gogledd
 • Darparu cymorth a chyngor i helpu busnesau i sefydlu, tyfu, neu ddatblygu
 • Cefnogaeth ar gyfer Mewnfuddsoddi
 • Entrepreneuriaeth, menter a gwybodaeth fusnes
 • Banc Datblygu Cymru
 • Banc Cymunedol
 • Paneli Cynghori Economaidd
 • Cyngor Datblygu'r Economi a’r Grŵp Strategaeth Partneriaeth Gymdeithasol
 • Hyrwyddo Cymru fel lleoliad ar gyfer Busnes a Buddsoddi
 • Bargeinion Dinesig Caerdydd, y Gogledd a Bae Abertawe
 • Symleiddio ac integreiddio gwasanaethau sgiliau busnes a datblygu busnes
 • Cydlynu mesurau trawsbynciol i hyrwyddo ffyniant a threchu tlodi
 • Rheoli asedau eiddo dan berchnogaeth Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â datblygu economaidd
 • Trafnidiaeth Cymru
 • Polisi trafnidiaeth
 • Ffyrdd, gan gynnwys adeiladu, gwella a chynnal y traffyrdd a'r cefnffyrdd
 • Gwasanaethau trên drwy gyfrwng masnachfraint Cymru a'r Gororau
 • Polisi ar borthladdoedd
 • Polisi gyrfaoedd a noddi Careers Choices Dewis Gyrfa
 • Polisi ar Brentisiaethau, a chyflenwi hynny
 • Polisi ar gyflogadwyedd pobl ifanc ac oedolion, gan gynnwys Twf Swyddi Cymru, Sgiliau Hanfodol ar gyfer Oedolion mewn Gwaith a'r Porth Sgiliau, a chyflenwi'r rhaglenni hynny
 • Darparwyr dysgu seiliedig ar waith
 • Sgiliau sector, gan gynnwys strategaethau, cronfeydd datblygu a Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru
 • Datblygu sgiliau'r gweithlu, gan gynnwys cyllid craidd Cronfa Ddysgu Undeb Cymru ar gyfer Cymru, gwasanaethau addysg a dysgu'r TUC
 • Rhaglenni Ewropeaidd mewn perthynas â sgiliau a chyflogaeth, ac eithrio Cronfeydd Strwythurol yr UE
 • Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol
 • Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol
 • Cynnal fframwaith rheoleiddio modern sy'n cefnogi arferion busnes cyfrifol, twf a chystadleurwydd
 • Yr economi sylfaenol
 • Swyddi Gwell yn Nes Adref
 • Cyflog Byw
 • Menter Gymdeithasol a'r economi gymdeithasol
 • Economi gydweithredol
 • Strategaeth a Pholisi Digidol Trawslywodraethol 
 • Seilwaith cysylltedd digidol, gan gynnwys Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus, band eang cyflym a'r rhwydwaith symudol
 • Manteision Seilwaith Digidol a Deallusrwydd Artiffisial i Fusnesau
 • Teithio llesol
 • Diogelwch ar y ffyrdd; llwybrau mwy diogel i'r ysgol; cludiant ar gyfer plant a phobl ifanc; rheoleiddio croesfannau i gerddwyr a pharcio ar y stryd
 • Rhaglen a Thasglu'r Cymoedd
 • Prosiect y Cymoedd Technoleg
 • Cyfathrebu Strategol

Ysgrifennu at Ken Skates