Neidio i'r prif gynnwy

Cynnwys

Aelodaeth

 • Y Prif Weinidog
 • Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (Cadeirydd)
 • Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
 • Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
 • Y Gweinidog Addysg
 • Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Swyddogion yn bresennol:

 • Yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Cyfarwyddwyr, Pontio Ewropeaidd
 • Prif Ysgrifennydd Preifat Prif Weinidog Cymru

Diben

1. Bydd Is-bwyllgor y Cabinet ar y Trefniadau Pontio Ewropeaidd yn pennu cyfeiriad strategol gwaith Llywodraeth Cymru sydd â'r nod o sicrhau'r canlyniad gorau i bobl Cymru o ran materion sy'n deillio o ganlyniad y refferendwm i ymadael â'r UE. Mae enw ac ethos sylfaenol yr is-bwyllgor yn adlewyrchu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sicrhau na ddylid ystyried ymadawiad y DU â'r UE fel pe bai Cymru yn cefnu ar Ewrop, ond ei bod yn hytrach yn newid o ran perthynas gadarnhaol Cymru ag Ewrop o un sy'n seiliedig ar drefniadau'r UE yn bennaf ar hyn o bryd i berthynas nad yw'n seiliedig ar hynny.

2. Yn enwedig, bydd Is-bwyllgor y Cabinet yn sicrhau:

 • y caiff strategaeth Llywodraeth Cymru o ran y trefniadau pontio Ewropeaidd ei datblygu a'i gweithredu mewn ffordd resymegol
 • dadansoddiad cadarn o'r heriau a'r cyfleoedd y mae Cymru yn eu hwynebu, yn ogystal â'r blaenoriaethau a'r canlyniadau a geisir
 • arfer y dylanwad mwyaf posibl mewn trafodaethau ar lefel y DU, ac ar lefel yr UE yn ei dro, er mwyn sicrhau'r canlyniad gorau i bobl Cymru
 • pennu cyfeiriad gwaith Llywodraeth Cymru o ran parodrwydd (yn enwedig, o ran gwaith cynllunio wrth gefn ar gyfer ‘dim cytundeb’) ac o ran deddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit
 • datblygu polisi ar gyfer y dyfodol ar ôl Brexit, gan gynnwys fframweithiau'r DU
 • cyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol â rhanddeiliaid ledled Cymru a'r tu hwnt i helpu i arwain y drafodaeth ynghylch perthynas Cymru ag Ewrop a gweddill y byd yn y dyfodol.

3. Bydd Gweinidogion eraill yn cael eu gwahodd i fod yn bresennol ar gyfer eitemau agenda perthnasol. Mae unrhyw eitemau agenda ychwanegol sydd i'w trafod i'w cytuno â'r Cwnsler Cyffredinol ymlaen llaw. Cynhelir cyfarfodydd misol, i gynorthwyo trafodaethau wythnosol y Cabinet ar faterion sy'n ymwneud â Brexit, ond cedwir hynny o dan sylw.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 89 KB.

Maint Ffeil 89 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.