Neidio i'r prif gynnwy

Aelodaeth

 • Y Prif Weinidog
 • Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit
 • Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Diben

 1. Bydd Is-bwyllgor y Cabinet ar Gyfiawnder yn darparu arweiniad strategol ar weithgareddau Llywodraeth Cymru sy’n ymwneud â chyfiawnder. Gwnaeth y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru nifer o argymhellion arwyddocaol ar gyfer gwella’r modd y darperir cyfiawnder yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn cynnwys 78 o argymhellion ac yn dwyn ynghyd dystiolaeth a chyngor ar bob agwedd o’r system gyfiawnder. Mae’n adlewyrchu cyfraniadau ar lafar gan fwy na 200 o bobl a sefydliadau, a nifer cyffelyb o gyfraniadau ar ysgrifenedig. Bydd y pwyllgor hwn yn cydlynu ymateb y Llywodraeth i’r adroddiad ac yn penderfynu ar bolisi’r Llywodraeth ar agenda cyfiawnder ehangach.
 2. Yn benodol, bydd Is-bwyllgor y Cabinet yn:
  • darparu arweiniad strategol ar y swyddogaethau cyfiawnder sydd wedi’u datganoli i Gymru
  • arwain ar holl weithgareddau’r Llywodraeth a ddaw yn sgil adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru
  • sicrhau bod cydweithio ar draws pob portffolio er mwyn sicrhau dulliau cydlynol ar faterion sy’n ymwneud â chyfiawnder
  • penderfynu ar safbwynt Llywodraeth Cymru ar gynlluniau cyfiawnder a ddaw gan Lywodraeth y DU ac
  • arwain trafodaethau gyda Llywodraeth y DU am ddatganoli cyfiawnder
 3. Bydd y cadeirydd yn pennu’r agenda a’r papurau. Gwahoddir Gweinidogion eraill i gymryd rhan yn y cyfarfodydd ac i ystyried yr eitemau hynny ar yr agenda pan fo polisi penodol yn berthnasol. Bydd y papurau’n adlewyrchu barn y Gweinidogion perthnasol cyn eu bod yn cael eu cyflwyno i’w cytuno. Er mwyn nodi cynnydd, fe’u dosberthir i holl aelodau’r Cabinet. Adlewyrcha hyn y berthynas agos angenrheidiol sydd rhwng amcanion cyfiawnder ac ystod o amcanion polisi eraill.
 4. Cynhelir y cyfarfodydd bob deufis ond caiff cyfarfodydd ychwanegol eu trefnu pan fo’u hangen.

Mark Drakeford AC
Y Prif Weinidog
Ionawr 2020

Rhannu’r dudalen hon