Neidio i'r prif gynnwy

Coronafeirws (COVID-19):
Edrych ar ôl ein gilydd yn ddiogel

Nid yw hwn wedi bod yn amser hawdd i unrhyw un ac mae coronafeirws wedi newid ein bywydau.

Mae coronafeirws yma o hyd a bydd angen ymdrech tîm mawr arnom i fyw ochr yn ochr ag ef yn ddiogel.

Mae angen inni ofalu am ein hiechyd a'n lles corfforol a meddyliol, a chefnogi eraill i wneud yr un peth. Rhaid inni wneud hyn mewn ffordd ddiogel, a gall y wybodaeth a'r cyngor ar y tudalennau hyn fod o gymorth.

Sut alla i helpu?
Sut mae mynd ati yn ddiogel i helpu eich cymuned
Beth ddylwn i wneud os dwi’n gorfod aros adref?
Gwybodaeth am beth i’w wneud a sut i gael help
Sut alla i wirfoddoli?
Darganfyddwch sut y gallwch wirfoddoli'n ddiogel
Cadw pobl yn ddiogel
Gyda’n gilydd gallwn helpu i gadw plant, pobl ifanc ac oedolion yn ddiogel rhag niwed, camdriniaeth neu esgeulustod
Sut alla i ofalu am fy iechyd meddwl a fy llesiant?
Mae gwasanaethau wedi cael eu hymestyn fel y gall pawb yng Nghymru gael gafael ar gymorth iechyd meddwl, naill ai ar-lein neu dros y ffôn

Darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf

I gael gwybod y diweddaraf am y coronafeirws, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru.