Neidio i'r prif gynnwy
Sut alla i ofalu am fy iechyd meddwl a fy llesiant?

Mae’r cyfnod yr ydym yn byw ynddo yn anodd i lawer o bobl. Gall gofalu am eich iechyd meddwl a’ch llesiant fod yn fwy heriol nag arfer oherwydd pryderon yn ymwneud â gwaith neu arian a’r ffaith nad ydych yn gallu gweld teulu a ffrindiau fel y byddwch yn ei wneud fel arfer.

Mae llawer o bobl wedi teimlo’n drist, o dan straen, yn ddryslyd, yn ofnus neu’n flin yn ystod y pandemig. Os oes gennych chi bryderon, ceisiwch siarad â phobl eraill yn hytrach na delio â nhw ar eich pen eich hun.

Os ydych yn teimlo’n unig neu eisiau siarad â rhywun am eich iechyd meddwl, mae sefydliadau a grwpiau gwirfoddol ar gael i’ch helpu.

Mae ymgyrch Sut wyt ti? Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnig cyngor a chymorth ar ofalu amdanoch chi eich hun drwy gadw’n gorfforol iach, cadw mewn cysylltiad â phobl eraill a meddwl ac ymdopi mewn ffordd wahanol. Mae’n nodi’r sefydliadau gorau i’ch helpu gan ddibynnu ar eich sefyllfa bersonol.

Os ydych chi’n wynebu argyfwng, cofiwch nad ydych chi ar eich pen eich hun a bod cymorth ar gael. Ffoniwch y Samariaid ar 116 123 neu ffoniwch 999 os oes arnoch angen cymorth meddygol ar frys.

Mae gwasanaethau wedi cael eu hymestyn fel y gall pawb yng Nghymru gael gafael ar gymorth iechyd meddwl, naill ai ar-lein neu dros y ffôn.

CALL – Llinell wrando ar gyfer Iechyd meddwl

Mae llinell wrando ar gyfer iechyd meddwl CALL yn darparu llinell wrando a chymorth emosiynol ar gyfer iechyd meddwl sydd ar agor 24 awr y dydd, bob dydd. Gall hefyd eich cyfeirio at gymorth lleol ac amrywiaeth o wybodaeth ar-lein. Ffoniwch 0800132737, tecstiwch 'help' i 81066.

SilverCloud

Cwrs ar-lein yw SilverCloud sy’n cynnig cymorth gyda gorbryder ac iselder a llawer mwy. Mae’r cwrs cyfan yn seiliedig ar ddulliau Therapi Gwybyddol Ymddygiadol. Gall unrhyw un dros 16 oed gofrestru.

Teimlo’n unig

Gall unrhyw un o unrhyw oed deimlo’n unig.

Mae SupportLine yn darparu llinell gymorth gyfrinachol sy’n cynnig cymorth emosiynol i unrhyw un ynglŷn ag unrhyw beth - 01708 765200 (mae’r oriau’n amrywio felly ffoniwch i gael y manylion).

Mae Age Cymru hefyd yn cynnig galwadau cyfeillgarwch am ddim i bobl 70 oed a hŷn yng Nghymru. Ffoniwch 0300 303 44 98 ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9:00am a 4:00pm.

Beat – llinell gymorth ar gyfer anhwylderau bwyta

Mae Beat yn darparu llinellau cymorth a gwybodaeth i oedolion a phobl ifanc, gan gynnig amgylchedd cefnogol i siarad am anhwylderau bwyta a sut i gael cymorth. Ffoniwch 0808 801 0677.

Monitro gweithredol Mind

Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu hunangymorth dan arweiniad ar gyfer gorbryder, iselder, hunan-barch a mwy. I ddechrau arni, siaradwch â’ch meddyg teulu, unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol arall neu cofrestrwch yn uniongyrchol.

Bywyd ACTif

Mae’r cwrs fideo ar-lein Bywyd ACTif yn rhannu ffyrdd ymarferol o ymdopi â meddyliau a theimladau sy’n achosi gofid, gan eich helpu i fyw bywyd gyda mwy o hyder.

Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc

Mae’r pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc yn cysylltu pobl ifanc, rhwng 11 a 25 mlwydd oed, â gwefannau, apiau, llinellau cymorth a mwy i feithrin cadernid.

Cefnogi eraill

Gall helpu rhywun arall pan fo angen cymorth arnynt fod yn fuddiol i’r naill unigolyn a’r llall. Mae cadw llygad ar bobl sy’n byw ar eu pennau eu hunain yn eich cymuned yn bwysig. Gwnewch hyn yn ddiogel drwy eu ffonio neu gadw mewn cysylltiad drwy gyfryngau cymdeithasol.

Ymdopi gyda cham-drin domestig a thrais rhywiol yn y cartref

Os ydych chi’n dioddef cam-drin domestig neu drais rhywiol wrth aros gartref, neu’n adnabod rhywun arall sy’n cael ei gam-drin, ewch i’r wefan  Byw Heb Ofn i gael cyngor (gan gynnwys sgwrsio ar-lein). Neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0808 80 10 800. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Gallwch hefyd wneud galwad dawel i’r heddlu – ffoniwch 999 – yna gwasgwch 55 os na allwch siarad.

Darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf

I gael gwybod y diweddaraf am y coronafeirws, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru.