Neidio i'r prif gynnwy
Sut gallaf i wirfoddoli

Mae gan Gymru hanes hir o bobl yn helpu ei gilydd, ac yn ystod y cyfnod anodd hwn mae llawer o waith gwych yn cael ei wneud yn ein cymunedau. Mae llawer ohono’n cael ei drefnu’n lleol, gan adeiladu ar y dolenni cymunedol cryf sy’n bodoli’n barod.

Os hoffech chi wirfoddoli eich amser a’ch sgiliau, mae llawer o bethau y gallech eu gwneud i helpu.

Bod yn ddiogel ac yn iach

Cyn ichi feddwl am wirfoddoli, dylech ystyried mai dim ond os ydych chi’n iach ac nad oes symptomau fel peswch neu wres arnoch chi, nac ar unrhyw un arall yn eich aelwyd, y dylech wneud hynny.

Gall unrhyw un wirfoddoli, ond o dan y canllawiau presennol ar gyfer ymateb i’r coronafeirws ni ddylai pobl sy’n wynebu’r risg fwyaf ymgymryd â rolau gwirfoddoli a allai godi eu risg o gael eu heintio, neu o drosglwyddo’r haint i eraill. Yn yr amgylchiadau hyn, dylid ystyried rolau digyswllt y gellir eu cyflawni o bell drwy ddefnyddio ffonau, e-bost neu FaceTime er enghraifft. 

Darllenwch y canllawiau i aelwydydd â choronafeirws posibl os oes gennych symptomau o COVID-19 neu os ydych chi’n byw â rhywun sydd â symptomau.

Darllenwch y canllawiau ar Ymateb cymunedol i COVID-19 – galluogi arferion diogel ac effeithiol lle gwelwch ganllawiau i’ch helpu chi i helpu eraill yn ddiogel.

Eisiau gwirfoddoli yng Nghymru? Dyma sut mae gwneud

Cofrestrwch fel gwirfoddolwr

Gallwch ymuno â’ch sefydliad gwirfoddoli lleol drwy eich cyngor gwirfoddol sirol neu gofrestru ar Gwirfoddoli Cymru lle gallwch chwilio am gyfleoedd i wirfoddoli i siopa dros rywun, cludo nwyddau neu i gyfeillio ag unigolion dros y ffôn. Ar ôl ichi fynegi diddordeb mewn gwirfoddoli, bydd gwybodaeth yn cael ei hanfon atoch chi am y cyfleoedd sy’n cyfateb â’r hyn rydych chi’n dymuno ei wneud. 

Eisiau gwirfoddoli yn eich ardal? Dyma sut mae gwneud

Gweithredwch yn y gymuned

Gallwch sefydlu grŵp cymunedol newydd sy’n ymateb i COVID-19, neu gymryd rhan mewn grŵp o’r fath. Os byddwch yn gwneud hynny, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi systemau a phrosesau ar waith i ddiogelu pobl a gwirfoddolwyr rhag camdriniaeth a niwed. Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn darparu syniadau da i’ch rhoi chi ar ben ffordd.

Mae miloedd o grwpiau lleol ar draws y wlad. Dewch o hyd i'ch grŵp cymorth lleol.

Helpu o’ch cartref eich hun

Gallwch hefyd helpu pobl o’ch cartref eich hun. Gallwch helpu pobl dros y ffôn neu drwy'r cyfryngau cymdeithasol. Mae ffonio i ddweud helo a chysylltu’n aml i ofyn sut mae rhywun yn bwysig. Gallwch gysylltu â’ch cymdogion a chefnogi eich gilydd. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn ddiogel ar-lein.

Ymuno â thîm brechu COVID-19

Mae'r rhaglen brechu ar raddfa eang yn dasg enfawr. Bydd angen mwy o bobl i frechu pobl mor gyflym â phosibl. 

Mwy o wybodaeth am ymuno â'r rhaglen brechu COVID-19.

Ydych chi’n sefydliad sy’n edrych am wirfoddolwr?

Os ydych chi’n sefydliad sy’n edrych am wirfoddolwr, gallwch recriwtio gwirfoddolwyr a hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli ar wefan Gwirfoddoli Cymru

Darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf

I gael gwybod y diweddaraf am y coronafeirws, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru.