Neidio i'r prif gynnwy
Beth ddylwn i wneud os dwi’n gorfod aros adref?

Os oes gennych chi symptomau COVID-19, waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi hunanynysu gartref am o leiaf 10 diwrnod o pan wnaeth eich symptomau ddechrau. Dilynwch  canllawiau ar aros adref.

Gwasanaethau darparu bocsus bwyd a meddyginiaethau

Os nad oes gennych neb a all eich helpu gyda bwyd neu feddyginiaeth, mae’n bosib y gallwch gael cymorth gan eich awdurdod lleol neu gan grwpiau gwirfoddol.

Os ydych wedi bod yn gwarchod eich hun, darllenwch y canllawiau diweddaraf.

Awgrymiadau ar gyfer aros adref

 • cynllunio ymlaen a meddwl am beth fydd arnoch ei angen er mwyn gallu aros gartref am y 10 diwrnod llawn
 • siarad gyda’ch cyflogwr, eich ffrindiau a’ch teulu i ofyn am eu help i gael y pethau y bydd arnoch eu hangen er mwyn aros gartref yn llwyddiannus
 • meddwl a chynllunio sut gallwch gael bwyd a chyflenwadau eraill fel y meddyginiaethau y bydd arnoch eu hangen yn ystod y cyfnod hwn
 • gofyn i ffrindiau neu deulu i helpu i archebu unrhyw beth y mae arnoch ei angen os nad ydych wedi arfer â siopa ar-lein
 • gwneud yn siŵr eich bod yn cadw mewn cysylltiad â’ch ffrindiau a’ch teulu dros y ffôn neu ar gyfryngau cymdeithasol       
 • meddwl am bethau y gallwch chi eu gwneud yn ystod eich amser gartref. Mae pobl sydd wedi cwblhau cyfnod o aros gartref yn llwyddiannus wedi cadw eu hunain yn brysur gyda gweithgareddau fel coginio, darllen, dysgu ar-lein a gwylio ffilmiau     
 • pan rydych yn teimlo yn well, cofiwch y gall ymarfer corfforol fod yn dda i’ch lles. Chwiliwch am ddosbarthiadau neu gyrsiau ar-lein a all eich helpu i wneud ymarfer ysgafn yn eich cartref. Darganfyddwch sut y gallwch chi gadw’n ffit a phrysur yn ddiogel.

Cael help gan eraill

Os oes rhywun nad ydych chi’n ei adnabod yn galw yn eich cartref: 

 • gofynnwch am ID bob tro a sicrhewch eich bod yn gyfforddus yn rhannu manylion fel eich rhif ffôn neu'ch cyfeiriad
 • dim ond os ydych wedi gweld ID a bod gwir angen yr wybodaeth y dylech ei rhannu
 • peidiwch â theimlo dan bwysau i roi gwybodaeth i neb
 • os oes gennych amheuon am unrhyw un, ac yn bryderus, peidiwch â siarad gyda nhw o gwbl a rhowch wybod i’r heddlu am unrhyw ymddygiad amheus

Cofiwch fod gwirfoddolwyr dilys wedi cael cyfarwyddyd i beidio â mynd i mewn i’ch tŷ, a dylai pob un ohonynt fod â dogfennaeth i brofi eu statws.

Os ydych chi’n cael cymorth gwirfoddol, peidiwch â rhannu manylion ariannol fel rhifau cerdyn credyd/debyd neu wybodaeth bersonol oni bai eich bod yn adnabod y person sy’n eich helpu.

Darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf

I gael gwybod y diweddaraf am y coronafeirws, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru.