Neidio i'r prif gynnwy
Beth ddylwn i wneud os dwi’n gorfod aros adref?

Os oes gennych chi symptomau COVID-19, waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi hunanynysu yn syth ac archebu prawf ar-lein, drwy ffonio 119, neu drwy ap COVID-19 y GIG. Os ydych yn profi'n bositif, neu'n cael eich adnabod fel cyswllt agos â rhywun sydd wedi, rhaid i chi aros gartref am o leiaf 10 diwrnod. Dilynwch  canllawiau ar aros adref.

Paratoi ar gyfer hunanynysu

Gall hunanynysu fod yn haws os ydych wedi paratoi amdano, ac yn gwybod beth fydd ei angen arnoch a pha drefniadau y mae angen i chi eu gwneud. Dyma rai pethau i feddwl amdanynt i helpu i baratoi ar gyfer hunanynysu:

Ynysu

I wybod pa mor hir y bydd angen ichi hunanynysu, darllenwch ganllawiau Llywodraeth Cymru am aros gartref.

Bwyd a hanfodion

oes gennych chi ddigon o fwyd ar gyfer eich cyfnod hunanynysu? Os nad oes digon, dylech siopa ar-lein neu ofyn i deulu neu ffrindiau fynd i siopa i chi. Mwy o wybodaeth am gymorth a gwybodaeth yma.

Meddyginiaeth

Cysylltwch â’r fferyllfa leol i ofyn iddynt ddelifro eich presgripsiwn, neu gofynnwch i rywun ei gasglu i chi. Gallwch roi moddion cyffredin ‘dros y cownter’ yn eich archeb siopa ar-lein. Mae mwy o wybodaeth ar-lein.

Arian

Oes gennych ddigon o arian i dalu am bethau fel rhent neu filiau? Os nad oes digon gennych, ffoniwch y cwmnïau i esbonio’r sefyllfa. I weld a ydych yn gymwys i gael y taliad hunanynysu £500, ewch ar-lein.

Gwaith

Holwch eich rheolwr ynghylch tâl salwch neu os ydych yn hunangyflogedig darllenwch ganllawiau Llywodraeth Cymru am y cymorth sydd ar gael.

Anifeiliaid anwes

Gwnewch yn siŵr bod gennych fwyd a chyflenwadau i’ch anifeiliaid. Os yw’n anodd i chi ofalu am eich anifeiliaid anwes, gofynnwch i’ch teulu, ffrindiau neu gymdogion fynd â nhw am dro neu eu bwydo.

Gwasanaethau cartref nad ydynt yn hanfodol

Dylech ohirio pob gwaith atgyweirio a gwasanaethau nad ydynt yn hanfodol yn eich cartref tan ddiwedd eich cyfnod hunanynysu.

Cadw mewn cysylltiad

Defnyddiwch y ffôn, neges testun, ebyst, galwadau fideo neu’r cyfryngau cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau.

Iechyd meddwl a llesiant

I gael cyngor a chymorth am ddim, ewch ar-lein, ffoniwch 0800 132 737 neu tecstiwch HELP i 81066

Cyfrifoldebau gofal

Gallwch gael cyngor gan Carers Wales drwy ffonio Llinell Ffôn Carers UK ar 0808 808 7777 neu drwy e-bostio advice@carersuk.org. Gallwch hefyd gysylltu â Thîm Gwasanaethau Cymdeithasol eich awdurdod lleol.

Cadw’n actif

Meddwl am bethau y gallwch chi eu gwneud yn ystod eich amser gartref. Mae pobl sydd wedi cwblhau cyfnod o aros gartref yn llwyddiannus wedi cadw eu hunain yn brysur gyda gweithgareddau fel coginio, darllen, dysgu ar-lein a gwylio ffilmiau.

Pan rydych yn teimlo yn well, cofiwch y gall ymarfer corfforol fod yn dda i’ch lles. Chwiliwch am ddosbarthiadau neu gyrsiau ar-lein a all eich helpu i wneud ymarfer ysgafn yn eich cartref. Darganfyddwch sut y gallwch chi gadw’n ffit a phrysur yn ddiogel.

Gwasanaethau darparu bocsus bwyd a meddyginiaethau

Os nad oes gennych neb a all eich helpu gyda bwyd neu feddyginiaeth, mae’n bosib y gallwch gael cymorth gan eich awdurdod lleol neu gan grwpiau gwirfoddol.

Os ydych wedi bod yn gwarchod eich hun, darllenwch y canllawiau diweddaraf.

Cael help gan eraill

Os oes rhywun nad ydych chi’n ei adnabod yn galw yn eich cartref: 

  • gofynnwch am ID bob tro a sicrhewch eich bod yn gyfforddus yn rhannu manylion fel eich rhif ffôn neu'ch cyfeiriad
  • dim ond os ydych wedi gweld ID a bod gwir angen yr wybodaeth y dylech ei rhannu
  • peidiwch â theimlo dan bwysau i roi gwybodaeth i neb
  • os oes gennych amheuon am unrhyw un, ac yn bryderus, peidiwch â siarad gyda nhw o gwbl a rhowch wybod i’r heddlu am unrhyw ymddygiad amheus

Cofiwch fod gwirfoddolwyr dilys wedi cael cyfarwyddyd i beidio â mynd i mewn i’ch tŷ, a dylai pob un ohonynt fod â dogfennaeth i brofi eu statws.

Os ydych chi’n cael cymorth gwirfoddol, peidiwch â rhannu manylion ariannol fel rhifau cerdyn credyd/debyd neu wybodaeth bersonol oni bai eich bod yn adnabod y person sy’n eich helpu.

Darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf

I gael gwybod y diweddaraf am y coronafeirws, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru.