Neidio i'r prif gynnwy
Gyda’n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel

Yn y cyfnod anodd hwn, mae'n bwysig ein bod i gyd yn gofalu am ein gilydd. Mae'n bwysig gwybod beth i'w wneud a phwy i gysylltu â nhw os ydych yn amau bod cyfaill, aelod o'r teulu neu gymydog mewn perygl o gael niwed, camdriniaeth neu esgeulustod

Mae holl adrannau gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdodau lleol yn agored fel arfer a gallant ymateb i’ch pryderon.

Os ydych yn poeni am blentyn neu berson ifanc

Ffoniwch 101  neu  cysylltwch  â’r gwasanaethau cymdeithasol yn eich ardal drwy’r bwrdd diogelu lleol:

Os ydych yn poeni am oedolyn

Ffoniwch 101  neu  cysylltwch  â’r gwasanaethau cymdeithasol yn eich ardal drwy’r bwrdd diogelu lleol:

Gall eich galwad wneud gwahaniaeth o ran cadw oedolyn neu blentyn yn ddiogel.

Nid yw gwasanaethau a lleoliadau cymdeithasol sydd fel arfer yn cefnogi plant ac oedolion yn gweld pobl o'ch cymuned yn yr un ffordd ag arfer. Gyda'n gilydd, gallwn helpu i gadw plant, pobl ifanc ac oedolion yn ddiogel drwy rhoi gwybod i wasanaethau os ydych chi'n meddwl bod angen cymorth ar rywun. 

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn dioddef cam-drin domestig neu drais rhywiol, ewch i Byw Heb Ofn i gael cyngor (gan gynnwys sgwrsio ar-lein). Neu ffoniwch y llinell gymorth 0808 80 10 800. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael unrhyw bryd, ddydd neu nos.

Gallwch hefyd wneud galwad ddistaw i’r heddlu – ffoniwch 999 – yna 55 os na allwch siarad.

Darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf

I gael gwybod y diweddaraf am y coronafeirws, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru.