Neidio i'r prif gynnwy
Beth alla i wneud i helpu?

Sut alla i helpu fy nghymuned yn ddiogel?

Mae sawl ffordd y gallwch chi gefnogi ffrind, aelod o’r teulu neu gymydog sy’n ynysu eu hunain, neu aelodau eraill o'ch cymuned sydd angen help.

Ni ddylech ymweld yn bersonol â phobl sy’n aros adref am fod ganddyn nhw, neu rywun yn eu cartref, symptomau’r coronafeirws, am y byddai hyn yn eich rhoi mewn perygl o gael eich heintio, neu’n achosi risg o’i ledaenu i eraill.

Ni ddylech fynd i mewn i gartref rhywun sy’n fregus am fod risg uchel iddynt fynd yn ddifrifol sâl os cânt eu heintio.

Mae hyn yn golygu na ddylech fynd i mewn i’w tai, na theithio mewn car gyda nhw.

Os ydych wedi cynnig i helpu pobl eraill, mae’n hynod bwysig peidio â rhoi’ch hun mewn sefyllfaoedd peryglus lle nad ydych yn teimlo’n ddiogel, er enghraifft wrth helpu yn hwyr yn y nos.

Darllenwch ragor am wirfoddoli i helpu yn eich cymuned.

Pethau y gallwch chi wneud i helpu

Siopa bwyd

Os yw pobl yn aros adref oherwydd y coronafeirws, gallwch chi siopa iddynt a gadael y bwyd a’r nwyddau ar eu stepen drws. Gallwch gasglu eitemau hanfodol i eraill pan fyddwch yn gwneud eich siopa rheolaidd. Neu, gallwch helpu pobl i siopa ar-lein drwy wneud archeb ar eu rhan neu esbonio’r broses iddynt dros y ffôn. Gallwch hefyd helpu drwy feddwl am eraill pan fyddwch yn siopa drosoch eich hun a'ch teulu. Ceisiwch siopa'n ystyriol a phrynu'r hyn sydd ei angen arnoch yn unig, er mwyn i eraill allu cael yr hyn sydd ei angen arnynt.

Casglu moddion

Gallwch fynd i nôl moddion i rywun arall. Dylai pobl ofyn am y feddyginiaeth sydd ei hangen arnynt yn unig, a pheidio ag archebu mwy nag y byddent yn ei wneud fel arfer. Cofiwch gadw bellter diogel i ffwrdd wrth adael moddion ar stepen drws rhywun neu mewn man casglu, ond gwnewch yn siŵr bod pobl wedi casglu eu moddion cyn gadael.

Cadw mewn cysylltiad ar y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol

I'r rhai sy'n hunanynysu neu ar y rhestr warchod, gall aros adref am amser hir fod yn brofiad unig a gall effeithio ar eu lles. Mae’n bwysig dweud helo neu ffonio pobl yn rheolaidd i weld sut maen nhw. Neu gallwch helpu pobl trwy ddefnyddio gwybodaeth gan Mind.

Ymuno â chymunedau lleol ar-lein

Oes fforymau sgwrsio neu grwpiau Facebook lleol yn eich ardal? Mae’r rhain yn ffordd dda o gadw mewn cysylltiad a phobl leol eraill neu ddod i wybod pwy sydd eisiau help. Cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn aros yn ddiogel ar-lein a bod y grwpiau’n rhoi gwybodaeth sy’n gyson a’r canllawiau ar y dudalen hon.

Annog pobl i gadw’r meddwl a’r corff yn brysur

Mae pobl sydd wedi hen arfer aros adref yn cadw eu hunain yn brysur drwy goginio, darllen, dysgu ar-lein neu wylio ffilmiau. Beth am gyfnewid syniadau gyda’r bobl rydych chi’n eu helpu. Os yw pobl yn ddigon da, anogwch nhw i wneud ymarfer corff ysgafn a chadw i symud o amgylch y cartref, drwy ddilyn sesiwn ymarfer corff ar-lein er enghraifft.

Rhannwch wybodaeth o ffynhonnell ddibynadwy

mae’n hawdd dechrau poeni wrth ddarllen gwybodaeth ar-lein sydd weithiau’n fwriadol gamarweiniol. Helpwch eich cymuned drwy rannu gwybodaeth ddibynadwy o ffynonellau fel Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf

I gael gwybod y diweddaraf am y coronafeirws, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru.