Skip to main content

Cyn rhoi cyllid i chi, rydym yn cynnal gwiriadau er mwyn atal twyll ac achosion o wyngalchu arian, ac i wirio pwy ydych chi.

Cyflwyniad

Ni yw Gweinidogion Cymru a gallwch gysylltu â'n swyddog diogelu data drwy Data.ProtectionOfficer@llyw.cymru.

Mae ‘chi’ yn cyfeirio at unigolyn neu sefydliad. Os ydych yn sefydliad, mae'r cyfeiriad at 'eich' yn cynnwys eich swyddogion.

Cyn y gallwn ddarparu ariannu neu unrhyw wasanaethau eraill neu ymrwymo i unrhyw berthynas gontractiol, ymgymerwn â gwiriadau at ddibenion atal gwyngalchu arian a thwyll er mwyn gwirio pwy ydych chi. Mae'r gwiriadau hyn yn ei wneud yn ofynnol inni i brosesu data personol amdanoch chi.

Beth rydym yn ei brosesu a'i rannu

Gallai'r data rydych wedi'u darparu neu rydym wedi'u casglu o ffynonellau cyhoeddus, gynnwys y canlynol, ond heb eu cyfyngu iddynt:

  • enw
  • dyddiad geni
  • cyfeiriad presennol a chyfeiriadau blaenorol
  • manylion cyswllt megis cyfeiriad e-bost a rhifau ffôn
  • gwybodaeth ariannol
  • manylion cyflogaeth
  • dull adnabod eich dyfeisiau gan gynnwys eich cyfeiriad IP

Gallai'r data hyn gael eu rhannu ag asiantaethau atal twyll os ydym yn amau eich bod yn twyllo.

Gallwn ni, ac asiantaethau atal twyll, ddefnyddio'r wybodaeth hon, gan gynnwys unrhyw ddata personol, i atal twyll ac achosion o wyngalchu arian, ac i wirio pwy ydych chi.

Gallwn ni ac asiantaethau atal twyll hefyd ganiatáu i asiantaethau gorfodi'r gyfraith weld a defnyddio eich data personol i ganfod, i archwilio neu i atal troseddau.

Mae modd i asiantaethau atal twyll gadw eich data personol am wahanol gyfnodau o amser, yn dibynnu ar sut y caiff y data hynny eu defnyddio. Gallwch gysylltu â'r asiantaethau i gael rhagor o wybodaeth. Os ystyrir eich bod yn peri risg o ran twyll neu wyngalchu arian, mae modd i asiantaethau atal twyll gadw eich data am hyd at chwe blynedd o'r dyddiad pan gaiff eu derbyn ganddynt.

Canlyniadau prosesu

Os byddwn ni, neu asiantaethau atal twyll, yn penderfynu eich bod yn peri risg o ran twyll neu wyngalchu arian, efallai y byddwn yn gwrthod â darparu'r cyllid rydych wedi gofyn amdano, neu’n rhoi'r gorau i ddarparu'r cyllid presennol i chi. Os hoffech wybod rhagor, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod.

Bydd yr asiantaethau atal twyll yn cadw cofnod o unrhyw risg o dwyll neu wyngalchu arian, a gallai hyn arwain at bobl eraill yn gwrthod â darparu gwasanaethau, cyllid neu gyflogaeth i chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth gan ddefnyddio'r manylion uchod.

Trosglwyddo data

Mae'n bosibl y bydd rhai asiantaethau atal twyll yn trosglwyddo eich data personol y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Pan fyddant yn gwneud hyn, byddant yn gosod rhwymedigaethau dan gontract ar y rheini sy'n derbyn y data. Mae'r rhwymedigaethau hynny yn ei gwneud yn ofynnol i'r derbynnydd ddiogelu eich data personol i'r safon sy'n ofynnol yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd. Efallai y bydd hefyd yn ofynnol i'r derbynnydd danysgrifio i 'fframweithiau rhyngwladol' sy'n ceisio galluogi data i gael eu rhannu'n ddiogel.

Prosesu cyfreithlon

Pan fyddwn yn prosesu eich data personol, gwnawn hynny ar y sail ei fod er budd y cyhoedd i atal twyll a gwyngalchu arian, ac i wirio pwy yw pwy, er mwyn ein diogelu ni a chydymffurfio â deddfwriaeth sy'n gymwys i ni. Mae prosesu o'r fath hefyd yn un o ofynion y cyllid rydych wedi gofyn amdano.

Eich hawliau

Caiff eich data personol eu diogelu gan hawliau cyfreithiol, sy'n cynnwys eich hawliau i:

  • wrthod inni brosesu eich data personol
  • gofyn i'ch data personol gael eu dileu neu eu cywiro
  • gofyn am gael gweld eich data personol.

Os ydych am arfer unrhyw un neu ragor o'r hawliau hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy'r manylion uchod.

Os nad ydych yn fodlon â'r ffordd y mae'ch data personol wedi cael eu defnyddio, dylech gyfeirio at ein polisi cwynion. Gallwch hefyd wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (wales@ico.org.uk) sy'n rheoleiddio'r gwaith o brosesu data personol.

Rhannu’r dudalen hon