Neidio i'r prif gynnwy

Beth i’w wneud os ydych chi a’ch teulu yn byw mewn lloches ac yn hunanynysu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dylech osgoi mannau a rennir fel ceginau, ystafell ymolchi ac ystafelloedd byw gymaint â phosib.

Symptomau coronafeirws neu hunanynysu

Os ydych chi neu un o'ch plant yn arddangos symptomau'r coronafeirws, dylech:

  • aros yn eich ystafell eich hun a dilyn y canllawiau ar hunanynysu
  • dweud wrth aelod o staff eich bod chi neu un o’ch plant yn anhwylus ac y byddwch yn hunanynysu

Mwy nag un teulu mewn lloches

Os bydd un neu fwy yn anhwylus, rhaid i bob teulu sy’n aros yn y lloches beidio gadael am 14 diwrnod. Rhaid iddynt ddilyn y canllawiau i aelwydydd.

Symptomau coronafeirws

Os ydych chi’n byw gydag eraill a bod gennych symptomau, rhaid i chi aros yn y lloches am 10 diwrnod. Rhaid i bob un arall sydd yn y lloches, hyd yn oed y rhai sy’n iach, beidio â gadael y lloches am 14 diwrnod. (Mae'r cyfnod o 14 diwrnod yn cychwyn o'r diwrnod pan aeth y person cyntaf yn sâl).

Os bydd unrhyw un arall yn dechrau arddangos symptomau, rhaid iddynt aros yn y lloches am 10 diwrnod o’r dyddiad pan ymddangosodd y symptomau, ble bynnag y maent yn y cyfnod gwreiddiol o ynysu am 14 diwrnod.

Efallai y bydd eich darparwr lloches yn ystyried gwneud un eiddo yn 'ardal ddiogel' i bawb sydd angen hunanynysu. Neu os yn bosibl, efallai y byddant yn rhannu eich adeilad yn ardaloedd ar gyfer gwahanol grwpiau, fel pobl sydd â symptomau, pobl mewn grwpiau risg uchel, a phawb arall.

Os nad yw’n bosibl hunanynysu gallwch leihau’r risg o heintio eraill drwy:

  • beidio rhannu gwely gyda’ch plant
  • defnyddio ystafell ymolchi ar wahân i’r rhai sy’n hunanynysu
  • llunio rota ar gyfer yr ystafell ymolchi (chi ddylai ei ddefnyddio olaf)
  • glanhau’r ystafell ymolchi ar ôl pob defnydd
  • cadw 2 fetr oddi wrth eraill
  • llunio rota i dreulio amser y tu allan i gael awyr iach

Rhannu’r dudalen hon