Neidio i'r prif gynnwy

Beth i’w wneud os oes angen hunanynysu pan fyddwch yn aros mewn hostel argyfwng, lloches nos neu lety â chymorth.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os ydych yn aros mewn hostel neu loches nos, rhaid i chi ddweud wrth eich gweithiwr cymorth neu’r person cyfrifol:

Symptomau coronafeirws neu angen hunanynysu

Rhaid i chi osgoi mannau a rennir fel ceginau, ystafell ymolchi ac ystafelloedd byw gymaint â phosib.

Aros mewn ystafell sengl

Os oes gennych symptomau’r coronafeirws, rhaid i chi aros yn eich ystafell wrth eich hun am 10 diwrnod.

Rhaid i chi hefyd osgoi dod i gysylltiad â phobl eraill. Bydd eich gweithiwr cymorth neu’r person cyfrifol yn gwneud trefniadau ar gyfer bwyd ac unrhyw feddyginiaeth.

Rhannu ystafell

Os ydych yn rhannu'ch ystafell ag unrhyw un arall, efallai y gofynnir i chi symud i ystafell ar wahân i hunanynysu am 10 diwrnod.

Os na fydd ystafell sengl ar gael, bydd yn rhaid i chi aros yn yr un ystafell â'r person rydych wedi bod yn rhannu ag ef a bydd yn rhaid i'r ddau ohonoch aros yn yr ystafell am 14 diwrnod.

Does dim angen i chi ailddechrau’r cloc os symudoch i'ch hostel neu loches nos am fod gan y person oedd yn byw gyda chi symptomau coronafeirws. Dylech barhau yn unol â'r amserlen wreiddiol nes bod yr 14 diwrnod o hunanynysu wedi dod i ben. 

Os nad yw’n bosibl hunanynysu yn eich ystafell eich hun, gallwch leihau’r risg o heintio eraill drwy wneud y canlynol:

  • trefnu i’ch prydau gael eu paratoi a’u gadael y tu allan i’ch ystafell, osgoi defnyddio’r gegin pan fo eraill yno a mynd â’ch prydau i’w bwyta yn eich ystafell
  • defnyddio peiriant golchi llestri (os oes un ar gael) i olchi llestri a chyllyll a ffyrc
  • defnyddio sebon llestri a dŵr cynnes i olchi llestri a chyllyll a ffyrc, a’u sychu’n drylwyr (peidiwch â rhannu llieiniau)
  • defnyddio ystafell ymolchi ar wahân i’r rhai sy’n hunanynysu
  • llunio rota ar gyfer yr ystafell ymolchi (chi ddylai ddefnyddio’r ystafell ymolchi olaf)
  • glanhau’r ystafell ymolchi bob tro ar ôl ei defnyddio
  • cadw 2 fetr oddi wrth unrhyw un arall