Neidio i'r prif gynnwy

Beth sydd angen i chi ei wneud os oes rhaid i chi hunanynysu a’ch bod yn byw mewn cartref a rennir gydag eraill.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os ydych yn byw mewn tŷ a rennir, rhaid i chi hysbysu’r rhai sy’n byw gyda chi os ydych chi: 

Mathau o lety a rennir 

Efallai eich bod yn byw gyda ffrindiau, teulu neu bobl nad ydych yn eu hadnabod. Mae gwahanol fathau o lety a rennir, er enghraifft:

 • tai amlfeddiannaeth 
 • hosteli 
 • llety prifysgol 
 • rhannu fflat 
 • tai cymdeithasol a rennir neu dai â chymorth

Os ydych yn rhannu cyfleusterau fel cegin neu ystafell ymolchi gyda ffrindiau, teulu neu bobl nad ydych yn eu hadnabod, rydych yn byw mewn llety a rennir. 

Symptomau’r coronafeirws 

Os byddwch yn arddangos symptomau’r coronafeirws, bydd rhaid i chi hunanynysu a gwneud cais am brawf cyn gynted â phosib.

Os ydych yn rhannu cegin neu ystafell ymolchi gydag eraill, gallech fod mewn mwy o risg o ledaenu neu ddal y coronafeirws.

Dywedwch wrth y rhai sy’n rhannu llety gyda chi os ydych yn hunanynysu 

Mae pobl sy’n byw mewn llety a rennir yn ystod y pandemig coronafeirws yn cael eu trin fel aelwyd unigol. Mae hyn at ddibenion diogelu iechyd. Mae hyn yn golygu, os bydd unrhyw un sy’n byw yn yr un llety â chi ac yn rhannu cyfleusterau gyda chi yn arddangos symptomau’r coronafeirws neu angen hunanynysu, y bydd angen i chi i gyd hunanynysu, gan ddilyn y canllawiau aros gartref i aelwydydd â coronafeirws posibl.

Bydd angen i chi roi gwybod i’r rhai sy’n byw gyda chi ac/neu sy’n rhannu cyfleusterau gyda chi os ydych yn hunanynysu. Gallwch ddweud wrthynt eich hun, neu drwy eich landlord neu asiant gosod.

Gall y coronafeirws aros ar arwynebedd caled am hyd at 72 awr. Os yw’r coronafeirws arnoch, mae mwy o risg i chi ei basio i’r rhai sy’n byw gyda chi ac/neu sy’n rhannu cyfleusterau gyda chi drwy unrhyw arwynebedd yr ydych wedi dod i gysylltiad â nhw.

Os ydych wedi cael prawf positif am y coronafeirws (COVID-19), bydd swyddog olrhain cysylltiadau o wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â chi. Byddant yn cysylltu â’r bobl sydd wedi dod i gysylltiad agos â chi ar eich rhan. Ni fydd eich enw yn cael ei ddatgelu heb eich caniatâd. Ceir rhagor o wybodaeth yma ynghylch olrhain cysylltiadau a sut mae’n gweithio.

Lleihau’r risg o heintio eraill

Dylech ddilyn ein canllawiau llawn ar hunanynysu a gofalu amdanoch eich hun gartref os oes gennych symptomau’r coronafeirws.

Gallwch leihau’r risg o heintio eraill drwy wneud y canlynol:

 • peidio â chaniatáu i eraill ymweld â’ch cartref
 • treulio cyn lleied o amser â phosibl mewn mannau a rennir fel ceginau, ystafell ymolchi ac ystafelloedd byw
 • glanhau mannau a rennir, fel ceginau, ystafelloedd ymolchi ac ystafelloedd byw yn rheolaidd (pob arwynebedd)
 • awyru mannau a rennir
 • defnyddio ystafell ymolchi ar wahân i eraill os oes modd
 • defnyddio eich brws dannedd eich hun
 • glanhau’r toiled a’r ystafell ymolchi bob tro y byddwch yn eu defnyddio
 • llunio rota ar gyfer yr ystafell ymolchi (chi ddylai fod yr olaf i ddefnyddio’r ystafell ymolchi)
 • osgoi defnyddio’r gegin pan fo eraill yno, a mynd â’ch prydau i’w bwyta yn eich ystafell
 • glanhau’r ardal rydych wedi’i defnyddio â hylif glanhau gwrthfacterol
 • defnyddio peiriant golchi llestri, os oes un ar gael, i olchi llestri a chyllyll a ffyrc
 • defnyddio hylif golchi llestri a dŵr cynnes i olchi llestri a chyllyll a ffyrc, a’u sychu’n drylwyr (peidiwch â rhannu llieiniau llestri)
 • defnyddio cwpanau a gwydrau eich hunan (gan gynnwys yn yr ystafell ymolchi a’r ystafell wely), a llestri, diodydd, tywelion, gwlanen a dillad gwely eich hunan

Aelwydydd estynedig 

 • Darllenwch y canllawiau am aelwydydd estynedig a sut maent yn effeithio ar y rhai sy’n byw mewn llety a rennir. 

Gwasanaethau glanhau

Os ydych wedi cytuno ar wasanaeth glanhau, dylech roi gwybod i’ch landlord neu asiant gosod os ydych chi neu unrhyw un arall yn yr eiddo yn hunanynysu; bydd angen cytuno ar broses wahanol. Ni ddylai unrhyw un ddod i’ch cartref i lanhau os oes rhywun yn arddangos symptomau’r coronafeirws ac/neu yn hunanynysu. 

Symud i mewn i lety a rennir

Os ydych chi’n bwriadu symud i mewn i lety a rennir, dylech ddilyn ein canllawiau ar symud tŷ yn ystod y pandemig coronafeirws

Cymorth ariannol

Edrychwch i weld pa gymorth ariannol sydd ar gael i chi, fel Tâl Salwch Statudol (SSP) os nad oes modd i chi weithio yn sgil y coronafeirws, neu wneud cais am gymorth ariannol brys drwy’r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF).