Neidio i'r prif gynnwy

Sut i hunanynysu ac edrych ar ôl eich hun yn y tŷ os oes haint coronafeirws posibl yn eich cartref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ar gyfer pwy mae'r canllawiau yma

Mae’r cyngor hwn wedi’i fwriadu ar gyfer:

 • people who have received a positive test result
 • people with symptoms of COVID-19 who are waiting for a test result, or who have not been tested and do not require hospital treatment, who must remain at home until they are well
 • people living in households with someone who shows symptoms that may be caused by coronavirus (COVID-19)  or who has received a positive test result for COVID-19

Any reference to a household in this guidance should be understood to include extended households

Symptomau

Symptomau pwysicaf coronafeirws (COVID-19) yw un neu fwy o'r canlynol yn cychwyn:

 • peswch cyson newydd
 • tymheredd uchel
 • colli neu newid yn eich ymdeimlad o arogl neu flas arferol (anosmia)

I'r mwyafrif o bobl, bydd y coronafeirws (COVID-19) yn salwch ysgafn. Ond os oes gennych chi unrhyw un o’r symptomau uchod dylech hunanynysu gartref a threfnu i gael prawf i weld a oes COVID-19 arnoch.

Beth a olygir gan haint coronafeirws (COVID-19) posibl neu wedi'i gadarnhau?

 • Haint bosibl yw pan fo gan berson symptomau coronafeirws (COVID-19) ac mae'n aros am ganlyniad prawf ar hyn o bryd.
 • Haint wedi'i gadarnhau yw pan fo person wedi cael canlyniad positif i brawf coronafeirws (COVID-19).

Prif negeseuon

If you have symptoms of COVID-19, however mild, you must self-isolate  at home for at least 10 days from when your symptoms started. Peidiwch â mynd i’ch meddygfa, eich fferyllfa na’r ysbyty. Dylech drefnu i gael prawf i weld a oes gennych chi COVID-19.

If you are not experiencing symptoms but have tested positive for COVID-19 you also must self-isolate for at least 10 days, starting from the day the test was taken. If you develop symptoms during this isolation period, you must restart your 10-day isolation from the day you develop symptoms.

After 10 days, if you still have a temperature you must continue to self-isolate and seek medical advice. You do not need to continue to self-isolate after 10 days if you only have a cough or loss of smell or taste, as these symptoms can last for several weeks after the infection has gone. Gweler yr adran gorffen hunanynysu isod i gael rhagor o wybodaeth.

If you live with others, all other household members must stay at home and not leave the house for 14 days. The 14-day period starts from the day when the first person in the house became ill or if they do not have symptoms, from the day their test was taken. If anyone else in the household starts displaying symptoms, they must stay at home for at least 10 days from when their symptoms appear, regardless of what day they are on in their original 14-day isolation period. The ending isolation section below has more information.

Bydd aros gartref am 14 diwrnod yn lleihau’n helaeth y nifer o heintiadau y gall yr aelwyd ei basio ymlaen i’r gymuned.

If you have symptoms, you should stay as far away from other members of your household as possible. It is especially important to stay away from anyone who is at risk or extremely vulnerable (shielding) with whom you share a household.

I leihau lledaeniad yr haint yn eich cartref, golchwch eich dwylo yn rheolaidd am 20 eiliad, gan ddefnyddio dŵr a sebon bob tro, neu ddefnyddio hylif diheintio, a gorchuddiwch eich peswch a’ch tisian.

Yn dilyn canlyniad prawf positif, bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn cysylltu â chi ar ran gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Dim ond ar ôl i chi gael prawf positif y bydd y swyddog olrhain cysylltiadau yn cysylltu â chi.

If you feel you cannot cope with your symptoms at home, or your condition gets worse, then use the NHS 111 Wales online coronavirus service. If you do not have internet access, call NHS 111 Wales. For a medical emergency dial 999.

If you develop symptoms again at any point after ending your first period of isolation (self or household) then you must follow the same guidance on self-isolation again.  Mae rhagor o wybodaeth yn yr adran Ar ôl hunanynysu a/neu ynysu fel aelwyd.

A fydd y bobl yn fy nghartref yn cael prawf os ydyn yn meddwl bod gyda ni symptomau'r COVID-19?

Rhaid i unrhyw un sydd â symptomau COVID-19 hunanynysu ar unwaith a threfnu i gael prawf i weld a oes gennych COVID-19. Dilynwch y canllawiau yn ymgeisio am brawf coronafeirws.

Bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn cysylltu â phobl sydd wedi cael prawf positif, ar ran gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Dim ond ar ôl i chi gael prawf positif y bydd y swyddog olrhain cysylltiadau yn cysylltu â chi. Gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth am bwy rydych wedi bod yn agos atynt ar unrhyw achlysur yn ystod y cyfnod yn dechrau hyd at 2 ddiwrnod cyn i'ch symptomau ddechrau.  Ymdrinnir â'r wybodaeth a ddarperir gennych yn gwbl gyfrinachol a bydd yn galluogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru i gysylltu â'ch cysylltiadau. Bydd y swyddog olrhain cysylltiadau yn dweud wrthynt eu bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf positif am coronafeirws. Ni fyddwn yn datgelu pwy ydych chi, oni bai eich bod yn rhoi caniatâd. Byddant yn cael cefnogaeth, ac fe'u cynghorir i hunanynysu am 14 diwrnod o’r diwrnod pan gawsant gyswllt â chi ddiwethaf. Ni ofynnir i aelodau o'u teulu hunanynysu, ond dylent ddilyn y canllawiau cadw pellter cymdeithasol cyffredinol ac osgoi cyswllt â'r person sy'n ynysu gartref. Dim ond os bydd eich cyswllt yn dangos symptomau y cynghorir ef i wneud prawf. Ni argymhellir profi pobl heb symptomau, oherwydd efallai y byddant yn dal yr haint hyd yn oed os yw'r prawf yn negyddol. Os byddant yn profi'n positif, caiff y broses ei hailadrodd ar gyfer y person hwnnw, aelodau ei gartref a'i gysylltiadau.

Pam bod aros gartref yn bwysig iawn

It is very important that individuals with symptoms of or a positive COVID-19 test and their household members stay at home. Staying at home will help prevent the spread of the virus to family, friends, the wider community, and particularly those at increased risk and the extremely vulnerable. 

If you have symptoms of COVID-19 or a positive test you must remain at home for at least 10 days after the onset of your symptoms (see ending self-isolation below). This will reduce the risk of you infecting others.

If you have symptoms of COVID-19 or a positive test,then you must avoid contact with other household members as much as possible.  The other household members, including those who do not have any symptoms,  must stay at home and not leave thehouse for 14 days.  You must not go out even to buy food or other essentials and any exercise must be taken within your home. The 14-day period starts from the day when the first person in your house became ill, or if they do not have symptoms, from the day their test was taken. (There is more information in the ending self-isolation section).

Bydd aros gartref am 14 diwrnod yn lleihau’n helaeth y nifer o heintiadau y gall yr aelwyd ei basio ymlaen i’r gymuned.

Tra'ch bod yn aros gartref, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y pethau canlynol

Aros gartref

Dylech chi a phob aelod o'r cartref aros gartref. Peidiwch â mynd i'r gwaith, ysgol nac ardaloedd cyhoeddus, a pheidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu dacsis.

Nobody should go out even to buy food or other essentials and any exercise must be taken within your home.

Os oes angen help arnoch chi i brynu bwyd, siopa arall neu gasglu meddyginiaeth, neu gerdded y ci, bydd agen i chi ofyn i ffrindiau neu berthnasau. Neu, gallwch archebu meddyginiaeth dros y ffôn neu ar-lein. Gallwch hefyd archebu eich siopa ar-lein. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth yrwyr i adael eitemau tu allan i'w casglu os ydych yn archebu ar-lein. Ni ddylai'r gyrrwr ddod mewn i'ch cartref.

Mae canllawiau pellach ar gael gafael ar help ar gael.

Os ydych yn gyflogai sy'n methu gweithio oherwydd y COVID-19, mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wed paratoi canllawiau gyda'r gefnogaeth sydd ar gael i chi.

Os ydych yn byw gyda phlant

Cadwch ddilyn y cyngor yma hyd eithaf eich gallu os ydych yn byw gyda phlant, fodd bynnag rydym yn ymwybodol na fydd yn bosibl cadw at y mesurau hyn i gyd.

Hyd yn hyn, rydyn ni wedi gweld bod plant sydd â'r COVID-19 yn cael eu heffeithio'n llai difrifol. Fodd bynnag mae hi'n bwysig i wneud eich gorau i sicrhau bod pob aelod o'ch cartref yn dilyn y canllawiau hyn.

Pobl sydd ag anableddau dysgu, awtistiaeth neu salwch meddyliol difrifol

Rydym yn ymwybodol na fydd yn bosibl dilyn yr holl fesurau hyn os oes gennych chi, neu'r rheini rydych yn byw gyda nhw, gyflyrau fel anableddau dysgu, awtistiaeth neu salwch meddyliol difrifol. Dylech barhau i ddilyn y canllawiau hyn hyd eithaf eich gallu, gan gadw eich hunain a'r rheini sy'n agos atoch yn ddiogel ac yn iach, yn ddelfrydol yn unol â chynlluniau gofal presennol.

Dylech osgoi cysylltiad ag aelodau eraill o'ch cartref cymaint â phosibl

Os oes gennych chi symptomau COVID-19, mae'n bwysig lleihau lledaeniad yr haint i eraill yn eich cartref cymaint â phosibl.

Dylech aros mewn ystafell sydd wedi'i hawyru'n dda gyda ffenestr i'r awyr agored sy'n gallu agor, a hynny ar wahân i bobl eraill yn eich cartref os yw hyn yn bosibl. Cadwch y drws ar gau.

Defnyddiwch ystafell ymolchi ar wahân i weddill y bobl yn eich cartref, os oes un ar gael. Os oes yn rhaid i chi rannu'r cyfleusterau hyn, bydd angen i chi eu golchi'n rheolaidd. Os nad oes ystafell ymolchi ar wahân i gael, gall fod yn syniad llunio rota ar gyfer defnyddio'r ystafell ymolchi. Dylech chi ddefnyddio'r cyfleusterau hyn olaf, cyn glanhau'r ystafell ymolchi yn drylwyr. Dylech ddefnyddio tyweli ar wahân i aelodau eraill eich cartref, ar gyfer sychu eich hun ar ôl cael cawod neu fath ac at ddibenion hylendid dwylo.

Dylech osgoi defnyddio ardaloedd a rennir megis ceginau, pan fo pobl eraill yn bresennol. Dylech fwyta eich prydau bwyd yn eich ystafell. Defnyddiwch beiriant golchi llestri (os oes un ar gael) i olchi a sychu'r llestri a'r cyllyll a ffyrc rydych wedi'u defnyddio. Os nad yw hyn yn bosibl, dylech eu golchi â llaw gan ddefnyddio glanedydd a dŵr poeth a'u sychu'n drylwyr, gan ddefnyddio lliain llestri ar wahân.

Os oes person bregus yn byw gyda chi

Os oes modd, dylech drefnu i unrhyw un sy'n eithriadol o agored i niwed ('yn gwarchod') symud allan o'ch cartref, i aros gyda ffrindiau neu deulu yn ystod y cyfnod cyfan y byddwch yn ynysu gartref.

Os nad oes modd i chi drefnu i bobl eithriadol o agored i niwed symud allan o'ch cartref, dylech gadw draw oddi wrth y person hwnnw cymaint â phosibl.

Those who are at increased risk or extremely vulnerable should be supported to take precautions to minimise their contact with other people in your household, regardless of whether others have symptoms or not.  They should minimise time spent in shared spaces such as kitchens, bathrooms and sitting areas.  Any shared spaces should be well ventilated.

Os oes modd, dylai'r person hwnnw ddefnyddio ystafell ymolchi ar wahân i weddill y bobl yn eich cartref. Os nad yw hyn yn bosibl, gall fod yn syniad llunio rota ar gyfer ymolchi, gyda'r person agored i niwed yn defnyddio'r cyfleusterau'n gyntaf.  Gwnewch yn siŵr eu bod yn defnyddio tyweli ar wahân i'r bobl eraill yn eich cartref, ar gyfer sychu ar ôl cawod neu fath, ac wrth olchi eu dwylo.

Os ydych yn rhannu tŷ bach ac ystafell ymolchi gyda pherson bregus, mae'n bwysig eich bod yn eu glanhau bob tro byddwch yn eu defnyddio (er enghraifft, sychu arwynebeddau yr ydych yn dod i gyswllt â nhw). 

Os ydych yn rhannu cegin gyda pherson bregus, ceisiwch beidio â'i defnyddio pan fo'r person hwnnw yn bresennol. Os yw'n bosibl, dylai'r person hwnnw fwyta ei brydau bwyd yn ei ystafell. Os oes gyda chi un, defnyddiwch beiriant golchi llestri i olchi a sychu llestri a chyllyll a ffyrc y teulu. Os nad yw hyn yn bosibl, golchwch nhw gan ddefnyddio eich hylif golchi llestri arferol a dŵr poeth a'u sychu'n drylwyr. Os yw'r person agored i niwed yn defnyddio'i gyllyll a ffyrc ei hun, cofiwch ddefnyddio lliain llestri ar wahân i'w sychu.

Rydym yn deall y gall hi fod yn anodd i rai pobl wahanu eu hunain oddi wrth eraill yn y cartref. Rhaid i chi wneud eich gorau glas i ddilyn y canllawiau hyn a dylai pawb yn eich cartref olchi eu dwylo'n rheolaidd, gan osgoi cyffwrdd â'u hwynebau, a glanhau arwynebeddau a gyffyrddir yn aml.

Bwydo o'r fron os ydych wedi eich heintio

Ar hyn o bryd does dim tystiolaeth i awgrymu bod y feirws yn gallu cael ei drosglwyddo drwy laeth y fron. Gall haint gael ei ledaenu i'r babi yn yr un modd ag i unrhyw un sydd mewn cyswllt agos gyda chi. Y dystiolaeth bresennol yw bod plant gyda'r COVID-19 yn cael symptomau yn llawer llai difrifol nag oedolion. Mae manteision bronfwydo yn fwy na risgiau posibl trosglwyddo'r feirws drwy laeth y fron neu drwy fod mewn cyswllt agos; fodd bynnag, bydd hyn yn benderfyniad i'r unigolyn a gellir ei drafod gyda'ch bydwraig, ymwelydd iechyd neu feddyg teulu dros y ffôn.

Os ydych chi neu aelod o'r teulu yn bwydo gyda fformiwla neu laeth wedi ei dynnu o'r fron, dylech sterileiddio'r offer yn ofalus cyn pob defnydd.  Ni ddylech rannu poteli na phwmp y fron gydag unrhyw un arall.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr.

Lleihau lledaeniad yr haint yn eich cartref

Golchwch eich dwylo’n aml

Golchwch eich dwylo'n rheolaidd bob dydd am 20 eiliad, gan ddefnyddio sebon a dŵr bob tro, neu defnyddiwch ddiheintydd dwylo. Bydd hyn yn helpu i’ch amddiffyn chi a'r bobl yr ydych yn byw gyda nhw. Y cam yma yw un o'r camau mwyaf effeithiol o leihau'r risg o basio'r haint i eraill.

Gorchuddiwch eich pesychiadau a'ch tisian

Gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn gyda hances bapur wrth disian neu beswch. Os nad oes un gyda chi, defnyddiwch eich penelin, ac nid eich dwylo.  Gwaredwch ar hancesi papur mewn bag sbwriel tafladwy a golchwch eich dwylo yn syth gyda dŵr a sebon am 20 eiliad neu defnyddiwch ddiheintydd dwylo.

If you have a carer they should use disposable tissues to wipe away any mucus or phlegm after you have sneezed or coughed. Then they should wash their hands with soap and water for 20 seconds.

Glanhau a gwaredu gwastraff

Wrth lanhau, dylech ddefnyddio eich cynnyrch arferol, fel glanedyddion a channydd, gan y bydd y rhain yn effeithiol iawn wrth gael gwared ar y feirws ar arwynebeddau. Glanhewch arwynebedd a gyffyrddir yn aml megis dolenni'r drws, rheiliau llaw, rheolwr y teledu a byrddau. Mae hyn yn arbennig o bwysig os oes gyda chi berson mewn perygl neu sy'n eithriadol o agored i niwed yn y cartref.

Dylech lanhau ystafell ymolchi sy’n cael ei rhannu ar ôl ei defnyddio bob tro, er enghraifft, drwy lanhau unrhyw arwynebau yr ydych wedi’u cyffwrdd.

Gellir gwaredu gwastraff personol (fel hancesi papur wedi eu defnyddio) a llieiniau glanhau tafladwy eu storio'n ddiogel mewn bagiau sbwriel arferol. Dylid rhoi'r rhain mewn bag arall, eu clymu'n ddiogel a'u cadw ar wahân wrth wastraff arall. Dylai fod ar wahân am o leiaf 72 awr cyn ei roi yn eich bin gwastraff cartref allanol arferol.

Gellid gwaredu ar wastraff cartref fel yr arfer.

Dillad golch

I leihau'r posibilrwydd o ledaenu'r feirws drwy'r awyr, peidiwch ag ysgwyd dillad budr.

Golchwch eitemau fel sy'n briodol yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr. Gellir golchi dillad brwnt i gyd gyda'i gilydd.

Os nad oes peiriant golchi dillad gyda chi, arhoswch 72 awr ychwanegol ar ôl i'ch cyfnod ynysu ddod i ben, a gallwch fynd â'r dillad budr i olchdy cyhoeddus.

Peidiwch â rhannu tyweli, gan gynnwys tyweli llaw a llieiniau sychu llestri.

Gorchuddion wyneb

 

The evidence remains clear that the most effective way to protect yourself and others from infection is to follow social distancing rules, avoid touching surfaces and your face, and wash your hands regularly.

Face coverings are not a substitute for these measures, but in some circumstances where it might be difficult to stay 2 metre away from others, we are advising the use of three-layer, non-medical face coverings.

This is in line with the World Health Organisation’s latest technical advice.

Face coverings should be made up of three layers as set out by the World Health Organisation but do not need to be medical-grade face masks.

If you have symptoms of COVID-19 or a positive test result and you live with others, consider using a face covering inside your home when spending time in shared parts of the household. You must still avoid contact with other members of the household as much as possible. You must still stay at home for at least 10 days from when the symptoms started or from the date of your test. Wearing a face covering does not replace this.

People who are self-isolating, and members of their household, should double bag disposable face coverings and store them for 72 hours before putting them in a ‘black bag’ waste bin.

Mae canllawiau pellach ar y defnydd o orchuddion wyneb ar gael.

Read about the requirement to wear a face covering on public transport in Wales.

Peidiwch â derbyn ymwelwyr i'ch cartref

Peidiwch â gwahodd na derbyn ymwelwyr cymdeithasol, fel ffrindiau neu deulu, i mewn i'ch cartref. Os ydych am siarad gyda rhywun nad ydynt yn aelodau o'ch cartref, defnyddiwch y ffôn neu gyfryngau cymdeithasol.

Os ydych chi neu aelod o'ch teulu yn derbyn gofal hanfodol yn eich cartref, yna dylai gofalwyr barhau i ymweld. Bydd gofalwyr yn cael masgiau wyneb a menig i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint i chi.

Os oes anifeiliaid anwes yn y cartref

Coronavirus (COVID-19) in the UK is spread between humans. There is limited evidence that some animals, including companion animals or pets, can become infected with SARS-CoV-2 (which causes coronavirus (COVID-19)) following close contact with infected humans.

At this time, there is no evidence that pets can transmit the disease to humans.  However, you should wash your hands after handling your pets or their waste.

Cyngor i berchnogion anifeiliaid anwes.

Beth allwch chi wneud i helpu'ch hunan i wella

Yfwch ddŵr i gadw wedi hydradu; dylech yfed ddigon yn ystod y dydd fel bod eich wrin (pi-pi) yn lliw clir golau. Gallwch ddefnyddio meddyginiaeth dros y cownter, fel paracetamol, i helpu gyda rhai o'ch symptomau. Defnyddiwch y rhain yn unol â'r cyfarwyddiadau ar y pecyn neu'r label a pheidiwch â chymryd mwy nag yr argymhellir.

Os oes angen i chi neu'ch teulu gael cyngor meddygol

Ceisiwch gyngor meddygol yn syth os yw eich salwch chi  neu salwch rhywun arall yn eich cartref yn gwaethygu. Os nad yw'n achos brys, cysylltwch â GIG 111 Cymru. Os nad oes mynediad i’r we gyda chi, ffoniwch 111. Os yw'n achos brys, a bod angen i chi ffonio ambiwlans, ffoniwch 999 a rhowch wybod i'r gweithredwr ffôn bod gyda chi neu'ch perthynas symptomau'r coronafeirws (COVID-19).

Dylid canslo apwyntiadau meddygol a deintyddol tra'ch bod chi a'ch teulu yn aros gartref. Os ydych yn poeni neu fod gofyn i chi fynd yn bersonol yn ystod y cyfnod yr ydych yn ynysu gartref, trafodwch hyn gyda'ch cyswllt meddygol yn gyntaf (er enghraifft eich meddyg teulu, ysbyty lleol neu wasanaeth claf allanol), defnyddiwch y rhifau y maen nhw wedi eu darparu. Os ydych yn poeni am eich symptomau COVID-19 cysylltwch â gwasanaeth gwirio symptomau arlein y coronafeirws GIG 111 Cymru. Os nad oes mynediad i’r we gyda chi, ffoniwch 111.

Edrych ar ôl eich lles pan fyddwch gartref

Rydym yn gwybod bod aros gartrefam gyfnod hir yn gallu bod yn anodd, yn rhwystredig ac yn unig i rai pobl ac y gallech chi neu aelodau eraill eich cartref deimlo'n isel. Gall fod yn arbennig o heriol os nad oes llawer o le gyda chi neu fynediad at ardd.

Mae'n bwysig i gofio gofalu am eich meddwl yn ogystal â'ch corff, a chael cymorth os oes angen. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw mewn cysylltiad gyda'ch teulu a'ch ffrindiau dros y ffôn neu ar gyfryngau cymdeithasol. Mae hefyd ffynonellau o gefnogaeth a gwybodaeth all helpu fel Every Mind Matters.

Meddyliwch am y pethau allwch chi eu gwneud yn ystod eich cyfnod gartref. Mae pobl sydd wedi cwblhau cyfnod gartref yn llwyddiannus wedi cadw'n brysur gyda gweithgareddau fel coginio, darllen, dysgu ar-lein a gwylio ffilmiau. Os ydych yn teimlo'n ddigon iach, gallwch wneud ymarfer corff ysgafn yn eich cartref.

Many people find it helpful to remind themselves why what they are doing is so important. Hopefully, none of your family will experience anything more than mild  symptoms, but some people are badly affected by COVID-19. By staying home, you are helping to protect your friends and family and protecting the lives of others, as well as making sure the NHS does not get overwhelmed.

There are things that you can do to help make self-isolation easier. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • cynllunio o flaen llaw a meddwl am beth fydd ei angen arnoch er mwyn gallu aros gartref am y cyfnod ynysu llawn
 • siaradwch â'ch cyflogwr, ffrindiau a theulu i ofyn am help i gael gafael ar y pethau fydd eu hangen arnoch chi wrth aros gartref
 • cynlluniwch a meddyliwch am sut y gallwch gael gafael ar fwyd a chyflenwadau eraill megis meddyginiaeth y bydd eu hangen arnoch yn ystod y cyfnod hwn
 • gofynnwch i ffrindiau neu deulu ddod ag unrhyw beth sydd ei angen atoch, neu archebwch bethau ar-lein, ond gwnewch yn siŵr fod yn rhain yn cael eu gadael y tu allan i'r tŷ i chi eu casglu
 • gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw mewn cysylltiad â'ch ffrindiau a'ch teulu dros y ffôn neu drwy'r cyfryngau cymdeithasol
 • meddyliwch am y pethau allwch chi eu gwneud yn ystod eich cyfnod gartref. Mae pobl sydd wedi cwblhau cyfnod gartref yn llwyddiannus wedi cadw'n brysur gyda gweithgareddau fel coginio, darllen, dysgu ar-lein a gwylio ffilmiau.
 • mae nifer o bobl yn ei gweld yn ddefnyddiol cynllunio ar gyfer yr 14 diwrnod llawn, gan wneud calendr. Efallai y byddwch yn ei gweld yn ddefnyddiol cynllunio o flaen llaw beth y fyddwch yn ei wneud os, er enghraifft, y bydd rhywun yn eich cartref yn teimlo llawer yn waeth, fel cael anhawster anadlu
 • pan fyddwch yn teimlo'n well, cofiwch fod ymarfer corff yn gallu bod yn dda i'ch lles. Edrychwch am ddosbarthiadau neu gyrsiau ar-lein a allai eich helpu i wneud ymarfer corff ysgafn yn eich cartref

Gorffen hunanynysu ac ynysu fel aelwyd

Gorffen hunanynysu

If you have had symptoms of COVID19 or a positive test, then you may end your self-isolation after 10 days and return to your normal routine if you do not have symptoms other than cough or loss of sense of smell or taste. If you still have a high temperature, keep self-isolating until your temperature returns to normal and seek medical advice.

Ar ôl 10 diwrnod, does dim angen ichi ddal i hunanynysu os mai peswch neu golli neu newid yn eich ymdeimlad o arogl neu flas arferol yw’r unig symptomau sydd gennych.   Y rheswm am hyn yw oherwydd y gall y symptomau hyn aros am sawl wythnos ar ôl i’r haint ddiflannu. Mae'r cyfnod 10 diwrnod yn cychwyn o'r diwrnod pan wnaethoch chi fynd yn sâl gyntaf.

Os ydych chi’n dal i deimlo yn sâl ac nad ydych chi eisoes wedi cael cyngor meddygol, dylech edrych ar GIG 111 Cymru ar-lein. Os nad oes gennych chi fynediad i’r rhyngrwyd, dylech ffonio 111. Os oes argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Ynysu fel aelwyd

Ar ôl 10 diwrnod, os yw'r person cyntaf i fynd yn sâl yn teimlo'n well ac nad oes ganddo symptomau heblaw am beswch neu golli neu newid yn ei ymdeimlad o arogl neu flas, gall ddychwelyd i'w batrwm arferol.

Os ydych yn byw gyda phobl eraill, dylai pawb arall yn y cartref sy'n parhau'n iach orffen ynysu ar ôl 14 diwrnod. Mae'r cyfnod o 14 diwrnod yn cychwyn o'r diwrnod pan aeth y person cyntaf yn y tŷ yn sâl. Mae'n annhebygol y bydd y bobl yn y cartref sy'n parhau i deimlo'n iach ar ôl 14 diwrnod yn heintus.

Os bydd unrhyw un yn eich cartref yn mynd yn sâl yn ystod y cyfnod 14 diwrnod o ynysu fel aelwyd, dylai'r person hwnnw drefnu cael prawf i weld os oes ganddo COVID-19.

If their test result is positive, they must follow the same advice for people with COVID-19 symptoms, that is, after 10  days of their symptoms starting, if they feel better and no longer have symptoms other than cough or loss of or change to sense of smell or taste – they can also return to their normal routine. However, if their test result is negative, they must continue with isolation as part of the household for the full 14 days.

Should someone develop COVID-19 symptoms late in the 14-day household-isolation period (for example, on day 10 or later) the isolation period for the rest of the household does not need to be extended. Only the person with the new COVID-19 symptoms has to stay at home for at least a further 10 days, and should arrange to have a test to see if they have COVID-19.

Ar ddiwedd y cyfnod o 14 diwrnod, gall unrhyw aelod o'r cartref sydd heb fynd yn sâl ddychwelyd at ei drefn arferol. . 

Os bydd unrhyw un yn mynd yn sâl ar ôl y cyfnod o 14 diwrnod, mae’n rhaid i’r broses hunanynysu ddechrau eto ar gyfer yr aelwyd gyfan, nid yn unig ar gyfer yr aelod teulu sy’n dangos symptomau. Gweler a'r adran ar ôl gorffen ynysu a/neu ynysu fel aelwyd.

Os oes unrhyw berson yn y cartref â symptomau COVID-19 heb wella a heb gael cyngor meddygol, dylent gysylltu â GIG 111 Cymru. Os nad oes gennych chi fynediad i’r rhyngrwyd, dylech ffonio 111.  Os oes argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Gallai peswch neu golli neu newid yn yr ymdeimlad o arogl neu flas barhau am sawl wythnos mewn rhai pobl, er bod yr haint wedi clirio. Nid yw peswch parhaus neu golli neu newid yn yr ymdeimlad o arogl neu flas ar ei ben ei hun yn golygu bod yn rhaid i berson barhau i hunanynysu am fwy na 10 diwrnod.

Ar ôl hunanynysu a/neu ynysu fel aelwyd

Beth i’w wneud os oes symptomau COVID-19 yn ymddangos eto ar ôl diwedd eich cyfnod o hunanynysu

If you develop COVID-19 symptoms again at any point after ending your first period of isolation (self or household) then you need to follow the same guidance on self-isolation again. This means you need to stay at home for at least 10 days from when your symptoms started if you live alone and arrange a test. If you live in a household, you must stay at home for at least 10 days from when your symptoms started, arrange a test for yourself, and all other household members must stay at home for 14 days.

Bydd hyn yn helpu i wneud yn siŵr eich bod yn dal i ddiogelu eraill yn eich cartref ac yn y gymuned drwy leihau’r haint sy’n cael ei basio ymlaen.

Os ydych wedi cael prawf COVID-19 positif o’r blaen ac yn cael symptomau eto, oes angen ichi hunanynysu eto?

Os ydych wedi cael prawf positif ar gyfer COVID-19, mae'n debygol y byddwch wedi datblygu rhywfaint o imiwnedd i'r clefyd. Ond ni ellir gwarantu y bydd hyn yn digwydd ym mhob achos, nac yn union am ba mor hir y bydd hynny'n para.

Os ydych eisoes wedi cael prawf positif ond yn datblygu symptomau eto, rhaid i chi hunanynysu am o leiaf 10 diwrnod o pan ddechreuodd y symptomau, a chael prawf. Os ydych yn byw ar aelwyd, rhaid i bawb arall ar yr aelwyd aros gartref am 14 diwrnod.

Os ydych yn pryderu am eich symptomau COVID-19 posibl newydd (peswch cyson newydd neu dymheredd uchel neu newid yn eich ymdeimlad o arogl neu flas arferol), defnyddiwch wasanaeth coronafeirws GIG 111 Cymru neu ffoniwch 111. Os oes argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Nodiadau hunanynysu i gyflogeion

Os yw’ch cyflogwr wedi gofyn am nodyn hunanynysu, defnyddiwch y gwiriwr symptomau COVID-19 ar wefan GIG 111 Cymru.

Nid yw’r nodyn hunanynysu ond ar gael i gleifion sydd wedi cael eu cynghori i hunanynysu gan y gwiriwr symptomau ar-lein.

Peidiwch â ffonio 111 gan na fydd ein staff sy’n ateb yn gallu’ch cynorthwyo.

Mae’r nodyn hunanynysu yn creu Cyfeirnod Unigryw i gyflogwr ei ddefnyddio i wirio bod eich nodyn yn ddilys.

Rhannu’r dudalen hon