Cynllun i helpu pobl i gael cyllid  i adeiladu eu cartref eu hunain yw Hunanadeiladu Cymru. Caiff y cynllun ei weinyddu gan Fanc Datblygu Cymru a bydd yn agor tua diwedd 2019.

Trosolwg o’r Cynllun

 • Bydd ymgeiswyr yn gallu gweld y plotiau o dir sydd ar gael ar fap rhyngweithiol o Gymru. Bydd y map hefyd yn dangos gwybodaeth am blotiau sy’n cael eu paratoi at y dyfodol. Bydd ymgeiswyr yn gallu cofrestru i gael gwybod am y safleoedd hynny pan fyddant yn dod ar gael yn yr ardal o’u dewis.
 • Bydd gan bob plot ar y map ‘basbort plot’ fydd yn cynnwys manylion y plot, megis: 
  • pris y plot
  • manylion cynllunio
  • dyluniadau cymeradwy ar gyfer yr eiddo
  • amcangyfrif o gost y gwaith adeiladu
  • manylion y broses ymgeisio.
 • Dim ond blaendal o 25% o gost plot fydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ei dalu i sicrhau plot. Bydd Banc Datblygu Cymru'n cynnig benthyciad hunanadeiladu (yn amodol ar fodloni meini prawf penodol) a fydd yn talu am weddill cost y plot (75%), a’r gost lawn o adeiladu’r eiddo.
 • Bydd y benthyciad yn daladwy i’r hunanadeiladwr fesul tipyn, gam wrth gam, ar ôl gwerthuso sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen.
 • Caiff llog a ffioedd ond eu codi ar y taliadau benthyciad a wneir ym mhob cam.
 • Cyfnod y benthyciad fydd 2 flynedd ar y mwyaf.
 • Ni fydd angen i ymgeiswyr ddechrau ad-dalu'r benthyciad nes bod y cartref newydd wedi'i gwblhau a’i forgeisio.
 • Ni fydd ymgeiswyr yn gallu gwerthu neu rentu allan y cartref a hunanadeiladwyd am gyfnod o bum mlynedd o’r dyddiad cwblhau.
 • Rhaid i’r cartref a hunanadeiladwyd fod yr unig eiddo y mae’r ymgeisydd yn berchen arno.
 • Bydd ymgeisydd yn gallu gwneud cais am hyd at bump o safleoedd ond dim ond un plot gaiff ei gynnig yn y pen draw.
 • O gael plot drwy’r cynllun, ni all yr ymgeisydd hwnnw yna wneud cais am blot arall yn y dyfodol.

Bydd plotiau ar gael i bawb, nid dim ond y rheini sy'n prynu am y tro cyntaf. Mae Hunanadeiladu - Cymru wedi’i ddylunio i ddiwallu cymaint o anghenion a phosib, gan gynnwys: pobl sydd angen tŷ mwy o faint; pobl sydd angen tŷ llai o faint er mwyn aros mewn ardal benodol; pobl sy’n edrych am dŷ addasedig, a mwy. Os bydd sawl cais am blotiau, bydd pob cais yn cael ei asesu a'i sgorio gan yr awdurdod lleol perthnasol ar sail blaenoriaethau'r ardal honno. Caiff y blaenoriaethau hynny eu nodi ym mhasbort y plot.

Bydd benthyciadau hunanadeiladu Banc Datblygu Cymru yn cael eu cynnig i ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer plotiau drwy gynllun Hunanadeiladu Cymru yn unig. Ni fydd pecynnau cyllid unigol ar gael er mwyn datblygu tir sydd yn eiddo preifat drwy Hunanadeiladu Cymru.

Bydd pasbort plot yn cynnwys manylion am ddyluniadau cymeradwy ar gyfer yr eiddo a'r newidiadau y caniateir eu gwneud. Bydd unrhyw geisiadau i newid y dyluniad yn ôl disgresiwn yr awdurdod lleol dan sylw a'r ymgeisydd fydd yn talu'r costau.

I gael rhagor o wybodaeth am y plotiau a ddaw ar gael yn eich ardal, cysylltwch â’r awdurdod lleol perthnasol.