Cynllun i helpu pobl i gael cyllid i adeiladu eu cartref eu hunain yw Hunanadeiladu - Cymru. Caiff y cynllun ei weinyddu gan Fanc Datblygu Cymru a bydd yn agor tua chanol 2019.

Trosolwg o’r Cynllun

 • Bydd ymgeiswyr yn gallu gweld y plotiau o dir sydd ar gael ar fap rhyngweithiol o Gymru. Bydd y map hefyd yn dangos gwybodaeth am blotiau sy’n cael eu paratoi at y dyfodol. Bydd ymgeiswyr yn gallu cofrestru i gael gwybod am y safleoedd hynny pan fyddant yn barod.
 • Bydd gan bob plot ar y map ‘basbort plot’ fydd yn cynnwys manylion y plot, megis: 
  • pris y plot
  • manylion cynllunio
  • dyluniadau cymeradwy ar gyfer yr eiddo
  • amcangyfrif o gost y gwaith adeiladu
  • manylion y broses ymgeisio.
 • Dim ond blaendal o 25% o gost plot fydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ei dalu i sicrhau plot. Bydd Banc Datblygu Cymru'n cynnig benthyciad hunanadeiladu (yn amodol ar fodloni meini prawf penodol) a fydd yn talu am weddill cost y plot (75%), a’r gost lawn o adeiladu’r eiddo.
 • Bydd y benthyciad yn daladwy i’r hunanadeiladwr fesul tipyn, gam wrth gam, ar ôl gwerthuso sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen.
 • Caiff llog a ffioedd ond eu codi ar y taliadau benthyciad a wneir ym mhob cam.
 • Cyfnod y benthyciad fydd 2 flynedd ar y mwyaf.
 • Ni fydd angen i ymgeiswyr ddechrau ad-dalu'r benthyciad nes bod y cartref newydd wedi'i gwblhau a’i forgeisio.
 • Ni fydd ymgeiswyr yn gallu gwerthu neu rentu allan y cartref a hunanadeiladwyd am gyfnod o bum mlynedd o’r dyddiad cwblhau.
 • Rhaid i’r cartref a hunanadeiladwyd fod yr unig eiddo y mae’r ymgeisydd yn berchen arno.
 • Bydd ymgeisydd yn gallu gwneud cais am hyd at bump o safleoedd ond dim ond un plot gaiff ei gynnig yn y pen draw.
 • O gael plot drwy’r cynllun, ni all yr ymgeisydd hwnnw yna wneud cais am blot arall yn y dyfodol.

Bydd plotiau ar gael i bawb, nid dim ond y rheini sy'n prynu am y tro cyntaf. Mae Hunanadeiladu - Cymru wedi’i ddylunio i ddiwallu cymaint o anghenion a phosib, gan gynnwys: pobl sydd angen tŷ mwy o faint; pobl sydd angen tŷ llai o faint er mwyn aros mewn ardal benodol; pobl sy’n edrych am dŷ addasedig, a mwy. Os bydd sawl cais am blotiau, bydd pob cais yn cael ei asesu a'i sgorio gan yr awdurdod lleol perthnasol ar sail blaenoriaethau'r ardal honno. Caiff y blaenoriaethau hynny eu nodi ym mhasbort y plot.

Bydd benthyciadau hunanadeiladu Banc Datblygu Cymru yn cael eu cynnig i ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer plotiau drwy gynllun Hunanadeiladu Cymru yn unig.

Bydd pasbort plot yn cynnwys manylion am ddyluniadau cymeradwy ar gyfer yr eiddo a'r newidiadau y caniateir eu gwneud. Bydd unrhyw geisiadau i newid y dyluniad yn ôl disgresiwn yr awdurdod lleol dan sylw a'r ymgeisydd fydd yn talu'r costau.