Neidio i'r prif gynnwy

Esbonio sut mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo hawliau plant a sut y defnyddir egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) wrth ddylunio polisi.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Awst 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae Llywodraeth Cymru wedi arwain y ffordd o ran hyrwyddo hawliau plant. Mae'r dull gweithredu yn seiliedig ar ymrwymiad i egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

Cytundeb rhyngwladol yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn sy'n amlinellu'r hawliau hyn. Lluniwyd y Confensiwn ar y sail bod angen rhoi ystyriaeth benodol i hawliau plant oherwydd y gofal arbennig a'r prosesau diogelu sydd eu hangen yn aml ar blant a phobl ifanc.

Rhestr o hawl sydd gan bob plentyn a pherson ifanc ledled y byd yw'r Confensiwn. Mae gan blant a phobl ifanc sy'n 18 oed ac yn iau yr hawl i fod yn ddiogel, chwarae, cael addysg, bod yn iach a bod yn hapus.

Mae pedair erthygl allweddol yn sail i'r hawliau a nodir yn y Confensiwn:

  • yr hawl i beidio â gorfod wynebu gwahaniaethu yn eich erbyn (erthygl 2)
  • ymrwymiad i les pennaf y plentyn (erthygl 3)
  • yr hawl i fyw, goroesi a datblygu (erthygl 6)
  • yr hawl i gael eich clywed (erthygl 12)

Yn 2004, mabwysiadodd Llywodraeth Cymru y Confensiwn yn ffurfiol fel sail y broses o lunio polisi sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc.

Rydym wedi llunio gwybodaeth sy'n addas i blant y gellir ei rhannu a'i hyrwyddo.

Dadlwythwch grynodeb o erthyglau UNCRC.

Deddfwriaeth hawliau plant

Mae hawliau plant eisoes wedi'u hymgorffori yn neddfau Cymru o dan Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 - gan danlinellu ymrwymiad Cymru i hawliau plant a'r Confensiwn.

Mae'r mesur yn gosod dyletswydd ar Weinidogion i roi sylw dyledus i'r Confensiwn wrth ddatblygu neu adolygu deddfwriaeth a pholisi. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i Weinidogion roi'r pwys priodol i ofynion y Confensiwn, gan eu cydbwyso yn erbyn yr holl ffactorau eraill sy'n berthnasol i'r penderfyniad dan sylw.

Mae'r mesur hefyd yn rhoi cyfrifoldeb ar Weinidogion i sicrhau bod pobl yng Nghymru yn gwybod am hawliau plant a phobl ifanc, fel y'u hamlinellir yn Erthygl 42 o'r Confensiwn, ac yn eu deall a'u parchu.

Er mwyn sicrhau ein bod yn cefnogi Gweinidogion i gydymffurfio â'r ddyletswydd i roi sylw dyledus ac i sicrhau cydymffurfiaeth, rydym wedi datblygu'r asesiad o'r effaith ar hawliau plant (CRIA).

Gweld asesiad effaith hawliau plant.

Gallwch gael rhagor o gyngor, canllawiau a gwybodaeth am CRIA drwy anfon e-bost i'r blwch post CRIA.

Comisiynydd Plant Cymru

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i sefydlu Comisiynydd Plant. Mae gan Gomisiynydd Plant Cymru rôl o ran codi ymwybyddiaeth o hawliau plant a hyrwyddo lles plant.

Beth i'w wneud os nad yw plant yn cael manteisio ar eu hawliau

Os ydych o'r farn nad ydych yn cael manteisio ar eich holl hawliau, neu nad yw plant rydych yn eu hadnabod yn cael gwneud hynny, gallwch gysylltu â Chomisiynydd Plant Cymru ar wefan Comisiynydd Plant Cymru.

Manylion cyswllt

Comisiynydd Plant Cymru
Rhadbost RRGL XLYC BHGC
Abertawe
SA7 9FS

Rhif ffôn: 0808 801 1000 (Rhif di-dâl) / 01792 765600

Rydyn ni ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener oni bai am Wyliau Banc o 9yb – 5yh.