Neidio i'r prif gynnwy
Hawliau plant: Gwybodaeth i blant

Deall eich hawliau

Mae gan blant a phobl ifanc hawliau, pwy bynnag ydynt, lle bynnag y maent yn byw neu beth yw eu cred.

Rhestr o hawl sydd gan blant a phobl ifanc yw confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn, lle bynnag yn y byd y maent yn byw. Mae gan unrhyw un sy'n 18 oed neu'n iau yr hawl i fod yn ddiogel, chwarae, cael addysg, bod yn iach a bod yn hapus.

Mae 4 prif egwyddor i'r Confensiwn:

  • peidio â chaniatáu gwahaniaethu yn erbyn y plentyn
  • lles pennaf y plentyn
  • yr hawl i fyw, goroesi a datblygu
  • safbwyntiau'r plentyn

Mae gan Gymru ei llywodraeth ei hun sy'n gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a'i wneud yn lle gwell i fyw a gweithio. Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi sylw i hawliau plant bob amser wrth lunio cyfreithiau a pholisïau.

Mae'n bwysig eich bod yn gwybod beth yw eich hawliau a'ch bod yn rhan o benderfyniadau sy'n effeithio arnoch.Gallwch gymryd rhan yn y penderfyniadau hyn drwy eich cyngor ysgol.

Beth i'w wneud os nad ydych yn cael manteisio ar eich holl hawliau

Os ydych o'r farn nad ydych yn cael manteisio ar eich holl hawliau, gallwch gysylltu â Chomisiynydd Plant Cymru ar wefan Comisiynydd Plant Cymru.

Llinell radffôn plant a phobl ifanc

Rhif ffôn: 0808 801 1000

Gallwch hefyd anfon neges destun i 80800 a dechrau eich neges â COM.

Adnoddau addysgu

Adnoddau i athrawon a gweithwyr proffesiynol ym maes gofal plant ac addysgu.