Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu prosiectau gwaith ieuenctid eithriadol, gweithwyr ieuenctid a rhai sy'n rhan o waith ieuenctid ledled Cymru.

Categorïau

Mae naw o Wobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid a gall rhanddeiliaid a chydweithwyr y prosiect neu'r unigolyn sy'n cael ei enwebu ar gyfer pob un ohonynt. Mae'r diffiniad isod yn dweud ychydig mwy wrthych am bob categori a beth fydd y beirniaid yn chwilio amdano.

Mae chwe gwobr ar gyfer prosiectau Gwaith Ieuenctid Eithriadol:

Hyrwyddo treftadaeth a diwylliannau yng Nghymru

Dylai'r categori hwn dynnu sylw at ragoriaeth mewn prosiectau sy'n hyrwyddo'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru (mewn unrhyw wlad) yn ogystal â threftadaeth y bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn y prosiect.

Hyrwyddo iechyd, lles a ffordd o fyw egnïol

Gall ceisiadau i'r categori hwn gynnwys gweithgareddau a phrosiectau i hybu iechyd meddwl cadarnhaol, hyrwyddo iechyd a gweithgarwch corfforol da, rhoi’r gorau i smygu/cyffuriau/alcohol, ac unrhyw brosiect sy'n hybu neu’n gwella lles pobl ifanc.

Ymgysylltu ag addysg ffurfiol, cyflogaeth neu hyfforddiant

Gall y categori hwn gynnwys prosiectau yn seiliedig ar ysgolion neu gyflogaeth, a phrosiectau sy'n annog pobl ifanc i ail-ymgysylltu ag addysg ffurfiol.

Hyrwyddo’r celfyddydau, sgiliau’n ymwneud â’r cyfryngau a sgiliau digidol

Dylai ceisiadau i'r categori hwn amlygu rhagoriaeth mewn unrhyw brosiect sy'n hyrwyddo'r defnydd o unrhyw sgiliau celfyddydol, cyfryngol neu ddigidol, neu gyfranogiad ynddynt, er mwyn gwella gwasanaethau i bobl ifanc neu wella eu sgiliau.

Hyrwyddo hawliau pobl ifanc

Mae'r categori hwn ar gyfer prosiectau sy'n hyrwyddo neu'n codi ymwybyddiaeth o hawliau pobl ifanc gan gynnwys ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC).

Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth

Er y bydd disgwyl i bob categori ddangos cydraddoldeb ac amrywiaeth ymhlith y staff a'r bobl ifanc dan sylw, mae'r categori hwn yn benodol ar gyfer prosiectau sy'n rhagori o ran hybu a chodi ymwybyddiaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth ymhlith pobl ifanc.

Mae tair gwobr i unigolion:

Gweithiwr ieuenctid

Dylai pobl a enwebir o dan y categori hwn fod yn weithwyr ieuenctid cymwysedig sy'n mynd y tu hwnt i'w rôl arferol i fod yn eithriadol.

Gwirfoddolwr mewn gwaith ieuenctid

Ni ddylai’r bobl a enwebir o dan y categori hwn fod yn cael eu talu am y rôl maen nhw’n cael eu henwebu ar ei chyfer a bydd angen i geisiadau ddangos y cyfraniad eithriadol a wnânt i bobl ifanc fel unigolyn neu drwy brosiect.

Gwneud gwahaniaeth

Gall ceisiadau o dan y categori hwn fod ar gyfer unrhyw un sydd wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc, waeth a yw’n ystyried ei hun yn weithiwr ieuenctid ai peidio.

Y broses feirniadu

Ac eithrio'r categori Gwneud Gwahaniaeth, caiff yr holl enwebiadau eu hystyried gan banel o gynrychiolwyr y sector, gan gynnwys cynrychiolaeth o'r sectorau gwirfoddol a statudol.

Darperir meini prawf sgorio i'r beirniaid yn seiliedig ar y cwestiynau ar y ffurflenni cais ac mae pob cais yn cael ei ystyried yn llawn a'i sifftio cyn iddynt benderfynu ar y rhestr fer. Llywodraeth Cymru sy'n cydlynu'r broses i sicrhau bod y beirniaid yn gwneud y gwaith mewn ffordd briodol a theg.

Enwebwch

Mae enwebiadau ar gau ar hyn o bryd a byddant yn ailagor yn ystod hydref 2019 ar gyfer gwobrau 2020. Bydd manylion y broses enwebu yn cael eu darparu pan fydd y broses yn ail-agor. Mae enwau’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol 2019 bellach wedi’u cyhoeddi.

Ar gyfer pob ymholiad, anfonwch e-bost i gwaithieuenctid@llyw.cymru