Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu prosiectau gwaith ieuenctid eithriadol, gweithwyr ieuenctid a rhai sy'n rhan o waith ieuenctid ledled Cymru.

Mae 'Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion' yn nodi egwyddorion allweddol sy’n  sylfaen i waith ieuenctid yng Nghymru. Cyn enwebu, dylid cyfeirio at y ddogfen hon, gan feddwl sut y mae’r sawl a enwebir yn arddangos arferion eithriadol o ran y pum piler gwaith ieuenctid. 

Mae categorïau’r gwobrau yn 2020 yn cyd-fynd â’r blaenoriaethau strategol a geir yn y Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru newydd. Mae’r strategaeth, a lansiwyd ym mis Mehefin 2019, yn nodi cyfres o egwyddorion lefel uchel a chamau gweithredu ar y cyd i wella’r ddarpariaeth gwaith ieuenctid a’n cynnig ni i bobl ifanc. Mae’r strategaeth yn cael ei hategu gan ddogfen weithredu sy’n gymwys i’r cyfnod y mae’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro yn weithredol. 

Mae’r categorïau newydd ar gyfer y gwobrau wedi’u datblygu drwy gydweithio’n agos â’r Grŵp Marchnata Gwaith Ieuenctid. Rydym yn disgwyl y bydd 2020 yn flwyddyn bontio, wrth i’r holl sector gasglu tystiolaeth a threialu dulliau gweithredu newydd o ran datblygu model cynaliadwy mewn perthynas â gwaith ieuenctid yng Nghymru. Mae categorïau’r gwobrau yn adlewyrchu’r cyfnod pontio hwn ac yn dangos ein hymrwymiad i ddathlu’r amrywiaeth gyfoethog o waith ieuenctid yng Nghymru, gan gydnabod bod gwaith ieuenctid rhagorol yn cael ei ddarparu drwy'r sectorau gwirfoddol ac awdurdodau lleol a thrwy amrywiaeth o leoliadau a dulliau gwaith ieuenctid. 

Ni all sefydliad gwaith ieuenctid neu Wasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol gyflwyno mwy nag un enwebiad ym mhob un o'r categorïau a dim mwy na thri o enwebiadau ar draws pob categori. 

Rhaid i'r holl enwebiadau fod ar gyfer gwaith sydd wedi digwydd rhwng Ionawr 2019 a Rhagfyr 2019.

Categorïau

1 - Rhoi dull gweithredu Hawliau’r Plentyn ar waith mewn lleoliad gwaith ieuenctid

Mae pobl ifanc yn ffynnu. Prosiectau neu wasanaethau sy’n dangos rhagoriaeth o ran datblygu dull gweithredu’n seiliedig ar hawliau plant, wedi’i wreiddio yn CCUHP, er mwyn sicrhau bod polisïau a darpariaeth gwaith ieuenctid:

 • yn ymgorffori hawliau plant  
 • yn sicrhau cydraddoldeb ac yn peidio â gwahaniaethu 
 • yn grymuso plant a phobl ifanc  
 • yn cefnogi eu cyfranogiad   
 • yn sefydlu atebolrwydd

2 - Gwobr y Gymraeg mewn Gwaith Ieuenctid

Mae gwaith ieuenctid yn hygyrch ac yn gynhwysol. Prosiectau neu wasanaethau sy’n arddangos arfer eithriadol ym maes gwaith ieuenctid drwy gyfrwng y Gymraeg ac effaith hynny ar bobl ifanc. 

3 - Gwobr Arloesi Digidol  

Mae gwaith ieuenctid yn hygyrch ac yn gynhwysol. Prosiectau neu wasanaethau sy’n arddangos arfer eithriadol ym maes gwaith ieuenctid o ran defnyddio technoleg ddigidol ac wedi cael effaith fawr ar bobl ifanc. 

4 - Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn lleoliad gwaith ieuenctid

Mae gwaith ieuenctid yn hygyrch ac yn gynhwysol. Prosiectau neu wasanaethau sy'n dangos rhagoriaeth wrth sicrhau bod cyfleoedd gwaith ieuenctid yn hygyrch ac yn gynhwysol. Hynny yw, rhoi ystyriaeth bwysig i faterion fel lleoliad gwasanaethau, ond hefyd bod yn hygyrch ac yn gynhwysol mewn ystyr ehangach i bob person ifanc. Felly, bydd prosiectau cymwys yn adlewyrchu amrywiaeth o gefndiroedd, sawl hunaniaeth, profiadau ac anghenion pobl ifanc yng Nghymru/eu cymunedau, gan ddileu rhwystrau i ymgysylltu a chyfranogi, a sicrhau eu bod yn hygyrch i bawb, ac yn arbennig i'r bobl ifanc hynny a allai fod â phrofiad o gael eu hynysu, o fod ar gyrion cymdeithas, o gael eu hecsbloetio neu sydd â phrofiad o gamwahaniaethu, gan gynnwys y bobl ifanc sydd â nodwedd warchodedig.

5 - Hunan-ddatblygu a datblygu eraill mewn lleoliad gwaith ieuenctid

Mae gweithwyr ieuenctid proffesiynol sy’n wirfoddol neu’n gweithio am dâl yn cael eu cefnogi i wella eu harferion drwy gydol eu gyrfa – unigolyn, tîm neu sefydliad sydd wedi dangos tystiolaeth o gyfrifoldeb parhaus ac ymrwymiad i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a’u harbenigedd mewn gwaith ieuenctid, o ran eu hunain ac eraill. I fod yn llwyddiannus yn y wobr hon, byddem am weld enwebiadau sydd:

 • yn dangos rhagoriaeth o ran ysgogi timau ac adeiladu capasiti’r gweithlu
 • yn hyrwyddo diwylliant o wella drwy arfer myfyriol a hunanwerthuso
 • yn darparu atebion arloesol i ymateb i her newid

6 - Dangos rhagoriaeth wrth gynllunio a chyflenwi mewn partneriaeth

Mae gwaith ieuenctid yn cael ei werthfawrogi a’i ddeall.  Prosiectau neu wasanaethau sy'n dangos rhagoriaeth wrth weithio gydag ystod eang o bartneriaid; gwneud y mwyaf o’r sgiliau, y wybodaeth a'r arbenigedd i gyflwyno cynnig gwaith ieuenctid holistig ac unedig i bobl ifanc.  

7 - Cyfraniad eithriadol i waith ieuenctid

Mae gwaith ieuenctid yn cael ei werthfawrogi a’i ddeall. unigolyn sydd nid yn unig wedi cael effaith ar faes gwaith ieuenctid a phobl ifanc, ond sydd wedi ei hyrwyddo y tu hwnt i'r sector fel bod mwy o bobl yn deall grym cadarnhaol ac effaith gwaith ieuenctid.

8 - Gweithiwr ieuenctid eithriadol 

Caiff ei ddyfarnu i unigolyn sydd wedi cyflawni gwaith rhagorol ym maes ieuenctid ac wedi cael effaith eithriadol ar fywydau pobl ifanc.

Nodwch:- Rydym yn gofyn bod enwebiad yn cynnwys gwybodaeth ynghylch a yw’r person wedi'u cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. Yn ystod y flwyddyn bontio hon, ni fyddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon fel rhan o'r broses sgorio. Fel rhan o'r broses o roi'r strategaeth ar waith, mae grŵp wedi cyfarfod i edrych ar faterion sy’n ymwneud â datblygu'r gweithlu. Bydd y grŵp hwn yn datblygu, yn cyhoeddi ac yn gweithredu Cynllun Datblygu'r Gweithlu a bydd yn ystyried rôl cofrestru yn y dyfodol o ran gwneud staff gwaith ieuenctid yng Nghymru yn fwy proffesiynol, boed hynny’n waith cyflogedig neu’n waith gwirfoddol a chyflogedig, gan sicrhau bod cefnogaeth iddynt.   

9 - Gwaith gwirfoddol eithriadol mewn lleoliad gwaith ieuenctid

Yn cael ei ddyfarnu i wirfoddolwr sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’r sector gwaith ieuenctid yng Nghymru. 

Dyddiadau defnyddiol

 1. Cyflwynwch eich enwebiad erbyn 28 Chwefror 2020.
 2. Cyhoeddir enwau’r rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol ar 2 Hydref 2020
 3. Seremoni wobrwyo: Dydd Gwener 9 Hydref 2020.

Sut caiff y rhestr fer ei llunio?

Bydd yr holl enwebiadau yn cael eu hasesu gan banel o feirniaid sy'n cynnwys pobl ifanc a chynrychiolwyr o'r sector gwaith ieuenctid yng Nghymru.  

Bydd staff Llywodraeth Cymru yn cydgysylltu'r broses ac yn sicrhau bod y timau dyfarnu yn deg drwy gydol y broses.

Meini Prawf Beirniadu

Bydd y panel beirniaid yn sgorio ar sail y meini prawf canlynol:

 • Perthnasedd i’r categori 
 • Tystiolaeth glir o ddull gweithredu mewn perthynas â gwaith ieuenctid gan gyfeirio at y pum piler gwaith ieuenctid fel y’u nodir yn 'Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion'  
 • Effaith – gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl ifanc, y gymuned a’r gweithlu ieuenctid
 • Rhagoriaeth – dangos safonau uchel ac ansawdd ymarfer eithriadol yn gyson 

Hysbysiad preifatrwydd

Yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi’r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud â’r wybodaeth bersonol y byddwch yn ei chyflwyno mewn perthynas â’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid.

Ar gyfer pob ymholiad, anfonwch e-bost i gwobraurhagoriaeth.gwaithieuenctid@llyw.cymru

Rhannu’r dudalen hon