Robert Lloyd Griffiths OBE

Robert Lloyd Griffiths yw Cyfarwyddwr Sefydliad y Cyfarwyddwyr (IoD) Cymru, swydd y mae wedi’i dal ers 2009.  Cyn hynny, roedd yn gweithio ym maes hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus, marchnata a chyfathrebu.

Yn ei swydd gyda’r IoD, mae’n gyfrifol am gynrychioli buddiannau aelodau Cymru; rhoi polisïau, safonau a mentrau’r IoD ar waith; hybu proffil yr IoD; ymgysylltu â busnesau ar draws Cymru; datblygu a chynnal cysylltiadau cynhyrchiol gyda’r Llywodraeth, academia, y cyfryngau a rhanddeiliaid pwysig eraill.

Bu’n gadeirydd ar Grŵp Gorchwyl a Gorffen Micro-fusnesau Llywodraeth Cymru a bellach, ef yw cadeirydd Bwrdd Strategol Llywodraeth Cymru sy’n goruchwylio Busnes Cymru, cynllun sy’n helpu busnesau ledled Cymru.  Mae’n aelod o Gyngor Adfywio’r Economi Prif Weinidog Cymru a Grŵp Cyngor Busnes Ysgrifennydd Gwladol Cymru.  Hefyd, mae’n gadeirydd neu’n aelod  nifer o gyrff adolygu Llywodraeth Cymru yn ogystal â grwpiau gorchwyl a gorffen.  Mae’n ymddiriedolwr/aelod o fwrdd amryw o elusennau Cymreig ac yn swyddog o Urdd Sant Ioan (OStJ).

Mae gan Robert radd mewn Bancio a Chyllid o UWIST (Sefydliad Gwyddorau a Thechnoleg Prifysgol Cymru) – Ysgol Fusnes Caerdydd erbyn hyn ac mae’n Gymrawd o’r  Sefydliad Siartredig Marchnata.

Yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2014, cafodd ei benodi’n Swyddog Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE) am ei wasanaethau i’r Economi yng Nghymru ac am wasanaethau gwirfoddol.