Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Mae enwebiadau ar gyfer 2019 wedi cau.

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru’n anrhydeddu cyraeddiadau athrawon ym mhob cwr o’r wlad. Caiff enillwyr y Gwobrau eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo ar ddydd Sul 19 Mai yn Neuadd Soughton, ger yr Wyddgrug yn Sir y Fflint.

Categoriau

Mae 10 Gwobr Addysgu Proffesiynol, a’r cyhoedd sy’n gwneud enwebiadau ar gyfer pob un. Defnyddiwch y diffiniadau isod i’ch helpu i benderfynu pa gategori sydd fwyaf addas ar gyfer eich enwebiad.

 • Y defnydd gorau o Ddysgu Digidol

Bwriad y wobr hon yw cydnabod yr arferion digidol gorau mewn amgylchedd addysgu a dysgu. Gallant gynnwys defnydd arloesol o lwyfan Hwb, prosiectau cydweithredol neu ddiogelwch ar-lein. Dylid dangos creadigrwydd ac arloesedd, ac effaith gadarnhaol ar ddisgyblion, staff neu’r ysgol gyfan.

 • Pennaeth y Flwyddyn

Yn cael ei dyfarnu i unigolyn sy’n gallu dangos ei fod yn abl i ysbrydoli eraill. Pennaeth eithriadol sy’n arddangos y gallu i ennyn diddordeb yr ysgol yn y gymuned a diddordeb y gymuned yn yr ysgol er mwyn gwneud gwahaniaeth i bob disgybl. Hefyd, darparu tystiolaeth o gefnogi cydweithwyr mewn ysgolion eraill.

 • Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli

Mae’r wobr hon ar gyfer athrawon neu staff eraill sydd wedi ysbrydoli disgyblion a chydweithwyr yn eu hysgol i ddefnyddio a mwynhau’r Gymraeg. Gall enwebeion weithio mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, dwyieithog a Saesneg. Gallant ysbrydoli drwy’r broses ddysgu yn y dosbarth, drwy gydweithio â chydweithwyr a chyrff allanol neu drwy ddulliau arloesol eraill. 

 • Athro Newydd Eithriadol

Mae'r wobr hon ar gyfer athrawon sydd yn eu hail neu drydedd flwyddyn o addysgu. Yn cael ei dyfarnu i unigolyn sy’n dangos brwdfrydedd a dulliau ardderchog yn y dosbarth i gefnogi dysgu'r disgyblion a sicrhau canlyniadau eithriadol. Gan ddangos rhinweddau arweinyddiaeth cynnar, mae wedi ymrwymo i’w ddatblygiad proffesiynol ei hun er lles disgyblion. Mae’n dangos technegau cydweithredol a dymuniad i arloesi i hyrwyddo dysgu effeithiol.      

 • Hybu Cydweithio i Wella Cyfleoedd Dysgu

Bwriad y wobr hon yw cydnabod y rheini sydd wedi llwyddo i annog sefydliadau i gydweithio er mwyn gwella cyfleoedd i ddisgyblion. Gallai gynnwys cydweithio rhwng ysgolion, cydweithio rhwng ysgolion a cholegau, neu waith rhwng ysgolion a phartneriaid eraill sydd wedi effeithio ar ddysgwyr.

 • Rheolwr Busnes Ysgol/Bwrsar

Yn cael ei dyfarnu i’r rheini sy’n dangos y gallu i reoli a hyrwyddo agenda’r ysgol i helpu i reoli’r ysgol. Dangos rhinweddau arweinyddiaeth a meddwl yn arloesol i sicrhau canlyniadau ar gyfer eu hysgol.

 • Cefnogi Athrawon a Dysgwyr

Yn cael ei dyfarnu i’r unigolion sydd wedi darparu cymorth rhagorol ac wedi cael effaith eithriadol ar yr addysgu a'r dysgu sydd yn yr ysgol.

 • Athro/Athrawes y Flwyddyn

Yn cael ei dyfarnu i unigolyn sy’n arddangos rhinweddau athro eithriadol. Yn dangos tystiolaeth o ofal a chariad at y plant, a brwdfrydedd dros ei bwnc. Tystiolaeth o fod yn esiampl ardderchog i’r genhedlaeth iau, ymdrechu’n ddiorffwys i godi safonau a chael effaith ar ddysgu’r disgyblion.

 • Hybu Llesiant, Cynhwysiant a/neu Perthnasau â’r Gymuned

Yn cael ei dyfarnu i ysgolion sy’n dangos arweinyddiaeth mewn mentrau cydweithredol. Gall hyn fod mewn perthynas â rhieni, y gymuned, ysgolion eraill a sefydliadau allanol. Rhannu rhagoriaeth ar draws pob sector i wella dysgu a llesiant disgyblion.

 • Gwaith Ieuenctid mewn ysgolion

Yn cael ei dyfarnu i’r unigolion sydd wedi darparu gwaith ieuenctid rhagorol ac wedi cael effaith eithriadol ar fywydau pobl ifanc yn yr ysgol honno.

 

Sut i enwebu

Y ffordd rwyddaf o wneud enwebiad yw drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. Gallwch arbed eich gwaith a chyflwyno’r ffurflen pan fyddwch yn hapus â hi. Byddwch yn cael e-bost yn awtomatig i gadarnhau derbyn eich ffurflen ar ôl ichi ei chwblhau.

Os byddai well gennych gwblhau’r ffurflen enwebu all-lein, anfonwch e-bost at gwobrauaddygsu@llyw.cymru gyda’ch manylion cyswllt a’r categori perthnasol ar gyfer yr enwebai.

Pwy gewch chi ei enwebu

 • Gall enwebeion gynnwys athrawon cymwysedig a staff cymorth/gwaith ieuenctid disgyblion rhwng 3 a 18 oed mewn lleoliadau ysgol a gynhelir.
 • Nid oes rhaid i'r enwebai ar gyfer y wobr am gydweithredu fod yn aelod o staff mewn ysgol o anghenraid. Dylai fod yn unigolyn sydd wedi cael effaith fawr ar waith ysgol neu grŵp o ysgolion.
 • Mae pob athro llawn amser, rhan amser a pheripatetig, rheolwr busnes / bwrsar a chynorthwyydd addysgu o bob pwnc a maes gweithgaredd yn gymwys i gael ei enwebu, gan gynnwys penaethiaid sy'n addysgu ac nad ydynt yn addysgu, mewn lleoliadau a gynhelir.
 • Ni chewch enwebu rhywun sydd wedi ymddeol neu a fydd yn ymddeol cyn diwedd mis Ebrill 2019 ar gyfer gwobr. 
 • Ni all y Gwobrau dderbyn enwebiad ar gyfer rhywun sydd wedi marw  nac ar gyfer ymarferwr sydd wedi ymddeol. 
 • Ni chaiff unigolion enwebu eu hunain ar gyfer gwobr. 
 • Caniateir i Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru wahardd unrhyw enwebai ar unrhyw adeg yn ôl ei ddisgresiwn ei hun.

Awgrymiadau ar gyfer enwebu

 • Teipiwch eich enwebiad ar ffurf dogfen Word yn gyntaf. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i’w wirio a’i newid cyn copïo a gludo’r gwaith i’ch ffurflen. Byddwch yn arbed amser a bydd yn eich galluogi i gyfleu eich neges yn fwy eglur.
 • Os nad ydych yn adnabod y sawl yr ydych yn ei enwebu yn bersonol, rhowch cymaint o fanylion ag y gallwch, gan gynnwys manylion cyswllt, os yn bosibl. 
 • Dewiswch y categori cywir. Meddyliwch am y math o weithgareddau a/neu’r rolau y mae’r enwebai wedi rhagori ynddynt. 
 • Rhowch esiamplau da. Esboniwch bob tro sut y mae eich enwebai wedi llwyddo. Peidiwch â defnyddio haeriadau fel "Mae’r enwebai wedi gweithio’n galed gydol ei yrfa”; defnyddiwch dystiolaeth i esbonio beth mae’r enwebai wedi ei wneud.
 • Cofiwch esbonio: pwy ydyn nhw, beth yn union y maen nhw wedi’i wneud, a pham eu bod yn haeddu Gwobr Addysgu Proffesiynol Cymru. 
 • Peidiwch ag enwebu’r un person yn yr un categori fwy nag unwaith. Ni fydd nifer yr enwebiadau’n newid y canlyniad.

Prif ddyddiadau

 • 4 Hydref 2018 - Dechrau’r cyfnod enwebu
 • 30 Tachwedd 2018 - Diwedd y cyfnod enwebu
 • Ebrill 2019 - Cyhoeddi’r rhestr fer 
 • 19 Mai 2019 - Y Seremoni Wobrwyo

Beirniadu

Panel cenedlaethol o feirniaid sy’n dewis pwy sy’n cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y 10 categori.

Cynrychiolwyr Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru fydd y beirniaid, yn gweithio gyda chynrychiolwyr o'r consortia rhanbarthol i wneud yn siŵr bod pob enwebiad yn cael y sylw llawn. 

Rôl aelodau’r panel yw beirniadu a sgorio’r enwebeion yn unol â’r meini prawf y cytunwyd arnynt. Bydd Llywodraeth Cymru’n cydgysylltu’r broses ac yn sicrhau bod y paneli beirniadu’n gweithredu mewn ffordd deg.

Bydd y panel yn cyfarfod i drafod yr enwebeion a bydd y rhestrau byr yn cael eu cyhoeddi ym mis Ebrill 2019.

Sut y gall eich ysgol helpu

Lawrlwythwch ac argraffwch ein poster am ddim a'u rhoi i fyny o amgylch eich ysgol i annog enwebiadau.

Hysbysiad Preifatrwydd GDPR

Drwy gyflwyno eich ffurflen enwebu rydych chi'n cydsynio i'n hysbysiad preifatrwydd.  Ceir dwy ffurflen sy'n cyfeirio at yr enwebai a'r enwebydd.